TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (7)
Cilt: 44  Sayı: 7 - Ekim 2016
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editör’den
Dilek Ural
Sayfa X

EDITÖRYAL YORUM
2.
Obezite, leptin ve tromboz: Klopidogrel direncine bakış
Obesity, leptin, and thrombosis: Focus on clopidogrel resistance
Bilgehan Karadağ
PMID: 27774960  doi: 10.5543/tkda.2016.58747  Sayfalar 543 - 544
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Hipertansif hastalarda fragmente QRS ve serum tip I prokollajen propeptidi: Duvara bir tuğla daha koymak
Fragmented QRS and serum propeptide of type I procollagen in hypertensive patients: Putting another brick in the wall
Tolga Sinan Güvenç
PMID: 27774961  doi: 10.5543/tkda.2016.44450  Sayfalar 545 - 547
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Obezite ve serum leptin seviyelerinin klopidogrel direnci üzerine etkisi
Effect of obesity and serum leptin level on clopidogrel resistance
Ali Dogan, Serkan Kahraman, Emrah Usta, Emrah Ozdemir, Uzay Gormus, Cavlan Ciftci
PMID: 27774962  doi: 10.5543/tkda.2016.44459  Sayfalar 548 - 553

5.
Parçalı QRS kompleksleri hipertansif kalp hastalığında miyokart fibrozunun bir belirtecidir
Fragmented QRS complexes are a marker of myocardial fibrosis in hypertensive heart disease
Lütfü Bekar, Muzaffer Katar, Mücahit Yetim, Oğuzhan Çelik, Hakan Kilci, Orhan Önalan
PMID: 27774963  doi: 10.5543/tkda.2016.55256  Sayfalar 554 - 560

6.
Türkiye’de yüksek cerrahi riskli mitral yetersizlikli olgularda MitraClip ile yapılmış perkütan mitral kapak tamiri serisi: Tek merkez deneyimleri
Single-center experience with percutaneous mitral valve repair using the MitraClip in a high-risk series in Turkey
Cüneyt Toprak, Gökhan Kahveci, Alev Kılıcgedik, Cevat Kırma, Selcuk Pala, Mustafa Bulut, Cihangir Kaymaz, Nihal Ozdemir, İbrahim Akın İzgi, Mehmet Inanır, Anıl Avcı, Ali Metin Esen
PMID: 27774964  doi: 10.5543/tkda.2016.77177  Sayfalar 561 - 569

7.
Bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografisi ile saptanan koroner arter hastalığı kırmızı hücre dağılım genişliği ile ilişkilidir
Coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography is associated with red cell distribution width
Emir Karaçağlar, Ugur Bal, Senem Hasırcı, Mustafa Yılmaz, Ersin Doganözü, Mehmet Coskun, İlyas Atar, Aylin Yıldırır, Haldun Muderrisoglu
PMID: 27774965  doi: 10.5543/tkda.2016.45013  Sayfalar 570 - 574

8.
Kardiyovasküler tutulumu olmayan Behçet hastalarında arter sertliği ve subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Evaluation of arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in patients with Behçet’s disease without cardiovascular involvement
Alp Yıldırım, Mustafa Serkan Karakaş, Ali Yaşar Kılınç, Refik Emre Altekin, Ali Selim Yalçınkaya
PMID: 27774966  doi: 10.5543/tkda.2016.06944  Sayfalar 575 - 581

9.
Çeşitli biyoprotez kapaklarla yapılan subklaviyan yoluyla aort kapak yerleştirme: Tek merkez deneyimi
Trans-subclavian aortic valve replacement with various bioprosthetic valves: Single-center experience
Hacı Ahmet Kasapkara, Abdullah Nabi Aslan, Hüseyin Ayhan, Serdal Baştuğ, Hakan Süygün, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 27774967  doi: 10.5543/tkda.2016.45774  Sayfalar 582 - 589

OLGU BILDIRISI
10.
Akut pulmoner emboli ile başvuran orta riskli bir hastada, subklavyen veni yoluyla kateter aracılı ultrason ile tromboliz: Alternatif girişim yeri
Ultrasound-assisted, catheter-directed thrombolysis of acute pulmonary embolism via the subclavian vein: alternative access path
Veysel Özgür Barış, Evren Özçınar, Özgür Ulaş Özcan, Mustafa Şırlak
PMID: 27774968  doi: 10.5543/tkda.2016.66178  Sayfalar 590 - 592

11.
Nit-Occlud® Lê VSD koil yerleştirilmesini takiben gelişen ciddi hemolizin Amplatzer Duct Occluder II ile tedavisi
Treatment of severe hemolysis following Nit-Occlud Lê VSD coil implantation with Amplatzer Duct Occluder II
Mustafa Orhan Bulut, Mehmet Küçük, Şevket Ballı, Ahmet Çelebi
PMID: 27774969  doi: 10.5543/tkda.2016.69841  Sayfalar 593 - 596

12.
Yoğun pulmoner emboli ve kalp kitlesi: Trombüs mü yoksa metastaz mı?
Massive pulmonary embolism and a cardiac mass: Thrombus or metastasis?
Murat Gül, Naci Babat, Fatih Mehmet Uçar, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Özcan Özeke
PMID: 27774970  doi: 10.5543/tkda.2016.77772  Sayfalar 597 - 599

13.
Orak hücre taşıyıcılı bir hastada akut miyokart enfarktüsü
Acute myocardial infarction in a patient with sickle cell trait
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Ali Deniz
PMID: 27774971  doi: 10.5543/tkda.2016.33238  Sayfalar 600 - 602

14.
Ciddi aort koarktasyonu olan bir yenidoğanın aksiller arter yoluyla balon anjiyoplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe
Balloon angioplasty of severe aortic coarctation in a newborn, using axillary artery access: The first experience in Turkey
Kemal Nişli, Serra Karaca, Ümrah Aydoğan
PMID: 27774972  doi: 10.5543/tkda.2016.60137  Sayfalar 603 - 605

15.
Patent duktus arteriyozus ve majör aortopulmoner arter birlikteliği: Nadir bir birliktelik ve süt çocuğu döneminde aynı seansta kateter yoluyla tedavisi
Rare combination and transcatheter treatment during single session in an infant: Patent ductus arteriosus and major aortopulmonary collateral artery concordance
Osman Güvenç, Ender Ödemiş, Murat Saygı, İbrahim Halil Demir
PMID: 27774973  doi: 10.5543/tkda.2016.65712  Sayfalar 606 - 608

DAVETLI DERLEME
16.
Sağlık ve hukuk kıskacında hekim: Ne yapmalı?
The doctor in a vise between health and the law: What to do?
Murat Akbaba, Vedat Davutoğlu
PMID: 27774974  doi: 10.5543/tkda.2016.69302  Sayfalar 609 - 616

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Sol atriyumda pin-pon topu trombüs
‘Ping-pong’ ball thrombus in the left atrium
Bayram Koroglu, Adnan Kaya, Ahmet Oz, Muhammed Keskin, Zekeriya Nurkalem
PMID: 27774975  doi: 10.5543/tkda.2016.03291  Sayfa 617
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Israrcı ST segment yükselmeli kardiyak lösemi tutulumu
Cardiac infiltration of leukemia with persistent ST segment elevation
Çetin Geçmen, Gonca Gecmen, Muzaffer Kahyaoglu, Cagatay Onal, Ibrahim Akın Izgi
PMID: 27774976  doi: 10.5543/tkda.2016.65737  Sayfa 618
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Nadir kardiyoembolizm kaynağı: Lambl yumrulu hastada geçici iskemik atak
Rare source of cardioembolism: transient ischemic attack in a patient with Lambl’s excrescence
Semi Öztürk, Tuğba Aktemur, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Mehmet Can
PMID: 27774977  doi: 10.5543/tkda.2016.49576  Sayfa 619
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Sol apikal hemotoraks: Cihaz implantasyonunun seyrek görülen bir komplikasyonu
Left apical hemothorax: A rare complication of device implantation
Jack Xu, Hakan Paydak, Thomas E Watts, Joshua J Rutland
PMID: 27774978  doi: 10.5543/tkda.2016.36037  Sayfa 620
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Cardiology agenda
Ertan Ural
Sayfa 621
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale