Sağlık ve hukuk kıskacında hekim: Ne yapmalı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 609-616 | DOI: 10.5543/tkda.2016.69302

Sağlık ve hukuk kıskacında hekim: Ne yapmalı?

Murat Akbaba1, Vedat Davutoğlu2
1Gaziantep Üniversitesi, Adli Tıp Ana Bilim
2Gaziantep Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Hekim hasta ilişkisi hekimlik mesleğinin özelliği itibari ile insanlık tarihi boyunca çok özel bir ilişki olma özelliğinin korumuştur. Bu ilişki tarih boyunca hastanın hekime ciddi bir bağlılığını doğururken bir yandan da ciddi hukuksal çatışmaları beraberinde getirmiştir. Özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’ndaki yeni maddeler nedeniyle tıpta uygulama hataları hekimler arasında gittikçe büyük önem kazanmış ve tartışılmaya başlanmıştır. Alınan cezalar da, kısa sürede hekimler arasında meslekten soğuma, hastaya müdahale etmekten çekinme ve tükenmişlik sendromuna girmek gibi sonuçlar doğurmuştur. Bu yazıda, ölümle hayat arasındaki ince bir çizgide çalışan kardiyoloji hekimlerini tıpta uygulama hataları konusunda bilinçlendirmek ve yasalar karşısındaki sorumluluklarını belirterek, olası mağduriyetleri önlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış onam, defansif tıp, hekim sorumluluğu, malpraktis; tıpta uygulama hataları.

The doctor in a vise between health and the law: What to do?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Akbaba, Vedat Davutoğlu. The doctor in a vise between health and the law: What to do?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 609-616

Sorumlu Yazar: Vedat Davutoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale