TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (7)
Cilt: 39  Sayı: 7 - Ekim 2011
ARAŞTIRMA
1.
Tedavi edilmemiş hipertansif hastalarda ve normotansif bireylerde serum ürik asit düzeyi, otonom disfonksiyon ve düşük dereceli enflamasyonun gece kan basıncı üzerine artırıcı etkileri
Incremental effects of serum uric acid levels, autonomic dysfunction, and low-grade inflammation on nocturnal blood pressure in untreated hypertensive patients and normotensive individuals
Murat Erden, Sinan Altan Kocaman, Fatih Poyraz, Salih Topal, Asife Sahinarslan, Bulent Boyaci, Atiye Cengel, Mehmet Ridvan Yalcin
PMID: 21983762  doi: 10.5543/tkda.2011.01545  Sayfalar 531 - 539

2.
Akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü nedeniyle primer anjiyoplasti yapılan hastalarda yatıştaki plazma B-tipi natriüretik peptit düzeylerinin hastaneiçi prognostik değeri
In-hospital prognostic value of admission plasma B-type natriuretic peptide levels in patients undergoing primary angioplasty for acute ST-elevation myocardial infarction
Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Ali Cevat Tanalp, Cihan Dündar, İbrahim Halil Tanboga, Dicle Sırma, Ali Karagöz, Can Yücel Karabay, Akın İzgi, Selçuk Pala, Kürşat Tigen, Cevat Kırma
PMID: 21983763  doi: 10.5543/tkda.2011.01610  Sayfalar 540 - 548

3.
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olan metabolik sendromlu hastalarda bozulmuş sağ ventrikül fonksiyonları
Impaired right ventricular functions in metabolic syndrome patients with preserved left ventricular ejection fraction
Özlem Karakurt, Sanem Öztekin, Nuray Yazıhan, Ramazan Akdemir
PMID: 21983764  doi: 10.5543/tkda.2011.01512  Sayfalar 549 - 556

4.
Obez çocuklarda artmış aortik nabız dalga hızı
Increased aortic pulse wave velocity in obese children
Ataç Çelik, Mustafa Özçetin, Yasemin Yerli, İbrahim Halil Damar, Hasan Kadı, Fatih Koç, Köksal Ceyhan
PMID: 21983765  doi: 10.5543/tkda.2011.01694  Sayfalar 557 - 562

5.
Yeni tanı konmuş evre 1 hipertansif hastalarda nebivolol ve valsartanın atriyal ileti üzerine etkisinin karşılaştırılması
Comparative effects of nebivolol and valsartan on atrial electromechanical coupling in newly diagnosed stage 1 hypertensive patients
Burak Altun, Gürkan Acar, Ahmet Akçay, Abdullah Sökmen, Hakan Kaya, Sedat Köroğlu
PMID: 21983766  doi: 10.5543/tkda.2011.01585  Sayfalar 563 - 567

6.
Kararlı koroner arter hastalarında günlük döngü içinde artış gösteren yüksek duyarlıklı CRP düzeyinin uzun dönem kardiyovasküler olayları öngörmede kullanılabilirliği
Usefulness of high-sensitivity CRP increases during circadian rhythm for prediction of long-term cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease
Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Onur Kadir Uysal, Osman Karaarslan, Esra İşler, Gülcan Abalı, Mustafa Kemal Batur
PMID: 21983767  doi: 10.5543/tkda.2011.01649  Sayfalar 568 - 575

OLGU BILDIRISI
7.
Sağ ve sirkumfleks koroner arterler arasında miyokart iskemisine neden olan koroner devamlılık
Intercoronary continuity between the right and circumflex coronary arteries causing myocardial ischemia
Taner Ulus, Bulent Gorenek, Huseyin Ugur Yazici, Hande Ozduman
PMID: 21983768  doi: 10.5543/tkda.2011.01575  Sayfalar 576 - 578

8.
Sağ atriyal apandis yerleşimli aksesuvar yolun başarılı perkütan epikardiyal ablasyonu
Successful percutaneous epicardial ablation of an accessory pathway located at the right atrial appendage
Sedat Köse, İbrahim Başarıcı, Kutsi Hasan Kabul, Cem Barçın
PMID: 21983769  doi: 10.5543/tkda.2011.01551  Sayfalar 579 - 583

9.
Periferik pulmoner arter darlığı olan bir olguda kontrast ajite salin kullanımı
Agitated saline contrast use in a case with peripheral pulmonary artery stenosis
Zafer Işılak, Mehmet Uzun, Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz
PMID: 21983770  doi: 10.5543/tkda.2011.01591  Sayfalar 584 - 586

10.
Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan bir hastada transkateter atriyal septal defekt kapatılması sırasında Amplatzer cihazı üzerinde gelişen akut trombüs
Acute thrombus formation on an Amplatzer device during transcatheter closure of an atrial septal defect in a patient with homozygous factor V Leiden mutation
Vefik Yazıcıoğlu, Müslüm Şahin, Oğuz Karaca, Muhsin Turkmen
PMID: 21983771  doi: 10.5543/tkda.2011.01527  Sayfalar 587 - 590

11.
Doğum dönemi kardiyomiyopatisi olan genç bir hastada her iki ventrikülde geniş apikal trombüs ve serebral emboli gelişimi
Development of biventricular large apical thrombi and cerebral embolism in a young woman with peripartum cardiomyopathy
Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Kamuran Tekin, Murat Çaylı
PMID: 21983772  doi: 10.5543/tkda.2011.01534  Sayfalar 591 - 594

12.
Tekrarlayan hışıltı ve solunum sıkıntısında nadir bir neden: Scimitar sendromu
A rare cause of recurrent wheezing and respiratory distress: Scimitar syndrome
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Nermin Güler, Ümrah Aydoğan
PMID: 21983773  doi: 10.5543/tkda.2011.01581  Sayfalar 595 - 598

DERLEME
13.
2011 Yıllığı: Kararlı koroner arter hastalığı. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor
Almanac 2011: stable coronary artery disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology
Robert A. Henderson, Adam D. Timmis
PMID: 21983774  Sayfalar 599 - 610
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
2011 Yıllığı: Kalp yetersizliği. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor
Almanac 2011: heart failure. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology
Andrew L. Clark
PMID: 21983775  Sayfalar 611 - 620
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NASIL YAPALIM?
15.
(Kalp pili) Kalıcı pil hastasının takibi
(Pacemaker) Follow-up of a patient with permanent pacemaker
Murat Özdemir
PMID: 21983776  doi: 10.5543/tkda.2011.01764  Sayfalar 621 - 624
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Çift orifisli mitral kapak
Double-orifice mitral valve
Harun Evrengül, Emin Evren Özcan
PMID: 21983777  doi: 10.5543/tkda.2011.01604  Sayfa 625
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kapak seviyesi altında pulmoner darlık, sağ ventrikül hipertrofisi ve foramen ovale açıklığı
Subvalvular pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy and patent foramen ovale
Orhan Doğdu, Oğuzhan Baran, Ömer Karaduman, Mikail Yarlıoğlueş
PMID: 21983778  doi: 10.5543/tkda.2011.01583  Sayfa 626
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kesintili aort ve çıkan aort anevrizmasının cerrahi onarımı
Surgical repair of interrupted aorta and ascending aortic aneurysm
Ömer Naci Emiroğulları, Mehmet Güngör Kaya, Ertuğrul Mavili, Aydın Tunçay
PMID: 21983779  doi: 10.5543/tkda.2011.01579  Sayfa 627
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Ekokardiyografi ile tesadüfen saptanan pulmoner hamartom
Incidental detection of pulmonary hamartoma by echocardiography
İsa Döngel, Burak Turan, Mehmet Mustafa Can, Mehmet Bayram
PMID: 21983780  doi: 10.5543/tkda.2011.01643  Sayfa 628
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Noonan sendromlu iki olgu: İnen aortta büyük anevrizmaya neden olan aort daralması
Noonan’s syndrome and aortic coarctation patients presenting with a giant aneurysm of the descending aorta: Image report of two cases
Mustafa Paç, Ayşe Esin Kibar, Mehmet Burhan Oflaz, Feyza Ayşenur Paç
PMID: 21983781  doi: 10.5543/tkda.2011.01603  Sayfa 629
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Editöre Mektup
Letter to the Editor: An unusual microorganism, Aerococcus viridans, causing endocarditis and aortic valvular obstruction due to a huge vegetation
Magnus Rasmussen, Ali Nazmi Çalık
PMID: 21983782  Sayfalar 630 - 631

DIĞER YAZILAR
22.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Okan Erdoğan, İlyas Atar
Sayfalar 632 - 633
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 634
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale