Tedavi edilmemiş hipertansif hastalarda ve normotansif bireylerde serum ürik asit düzeyi, otonom disfonksiyon ve düşük dereceli enflamasyonun gece kan basıncı üzerine artırıcı etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 531-539 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01545

Tedavi edilmemiş hipertansif hastalarda ve normotansif bireylerde serum ürik asit düzeyi, otonom disfonksiyon ve düşük dereceli enflamasyonun gece kan basıncı üzerine artırıcı etkileri

Murat Erden, Sinan Altan Kocaman, Fatih Poyraz, Salih Topal, Asife Sahinarslan, Bulent Boyaci, Atiye Cengel, Mehmet Ridvan Yalcin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada tedavi edilmemiş dipper ve nondipper hipertansif hastalarda ve normotansif bireylerde gece kan basıncı (KB) ile serum ürik asit (UA) düzeyi, düşük dereceli enflamasyon ve kardiyak otonomik disfonksiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmada, hipertansiyon için ilk kez değerlendirilecek olan ardışık 92 hasta (44 erkek, 48 kadın; ort. yaş 51.6±9.7) incelendi. Tüm hastalarda kalp hızı değişkenliği (KHD) parametrelerinin değerlendirilmesi ve kan basıncı ölçümleri için 24 saatlik Holter izlemi yapıldı ve serumda yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ve UA düzeyleri ölçüldü. Normal dağılım göstermeyen hs-CRP ve mikroalbüminüri (MAU) logaritmik dönüştürüm ile normalleştirildi.

BULGULAR
Çalışmada 60 hasta (%65.2) hipertansif (%50’si nondipper) bulundu. Tekdeğişkenli korelasyon analizinde log(MAU) gece KB ölçümleri ile anlamlı ilişki gösterdi (r=0.560, p<0.001). Kalp hızı değişkenliği parametrelerinden SDNN, SDANN ve triangüler indeks log(hs-CRP) (sırasıyla, r=-0.356, p=0.001; r=-0.350, p=0.001; r=-0.314, p=0.002) ve gece ortalama KB (sırasıyla, r=-0.286, p=0.006; r=-0.251, p=0.02; r=-0.294, p=0.004) ile ters ilişkiliydi. Log(hs-CRP) gece ortalama KB ile doğrusal ilişki gösterdi (r=0.302, p=0.003). Serum UA düzeyi sadece gece KB ölçümleri ile ilişkiliydi (gece KB için, r=0.260, p=0.01; gece sistolik KB için, r=0.249, p=0.016; gece diyastolik KB için, r=0.249, p=0.017). Çokdeğişkenli lineer regresyon analizinde, log(hs-CRP) ve yaş kardiyak otonom disfonksiyonun, log(hs-CRP), serum UA ve KHD parametreleri gece KB ölçümlerinin bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.

SONUÇ
Bulgularımız düşük dereceli enflamasyon, ürik asit düzeyi ve otonom disfonksiyonun hipertansiyonun erken aşamalarında bile rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncını izleme, ambulatuvar, C-reaktif protein, elektrokardiyografi; kalp hızı/fizyoloji; hipertansiyon; ürik asit

Incremental effects of serum uric acid levels, autonomic dysfunction, and low-grade inflammation on nocturnal blood pressure in untreated hypertensive patients and normotensive individuals

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Erden, Sinan Altan Kocaman, Fatih Poyraz, Salih Topal, Asife Sahinarslan, Bulent Boyaci, Atiye Cengel, Mehmet Ridvan Yalcin. Incremental effects of serum uric acid levels, autonomic dysfunction, and low-grade inflammation on nocturnal blood pressure in untreated hypertensive patients and normotensive individuals. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 531-539

Sorumlu Yazar: Sinan Altan Kocaman, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale