Doğum dönemi kardiyomiyopatisi olan genç bir hastada her iki ventrikülde geniş apikal trombüs ve serebral emboli gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 591-594 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01534

Doğum dönemi kardiyomiyopatisi olan genç bir hastada her iki ventrikülde geniş apikal trombüs ve serebral emboli gelişimi

Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Kamuran Tekin, Murat Çaylı
Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana

Doğum dönemi kardiyomiyopatisi nadir görülen bir kalp hastalığıdır. Bu hastalarda sol ventrikül apikal trombüsü sık görülmesine rağmen, iki ventrikülde de trombüs gelişimi çok nadirdir. Yirmi bir yaşında kadın hasta, doğumdan üç ay sonra başlayan solunum güçlüğü, ortopne, paroksismal gece dispnesi ve çarpıntı yakınmalarıyla başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide ciddi global hipokinezi, sol ve sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonlarında azalma (sol %30, sağ %35), sol ventrikül diyastol sonu boyutlarında artma (60 mm), 2. derece mitral yetersizlik ve her iki ventrikülde apikal trombüs saptandı. Hastaneye yatışın ikinci gününde hastada global afazi ve sağ hemipleji gelişti. Hasta yeniden düzenlenmiş doku plazminojen aktivatörü ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Tedavi sonrası yapılan transtorasik ekokardiyografide her iki ventrikülde de trombüsün kaybolduğu gözlendi. Nörolojik muayenede anormal bulguya rastlanmadı. Sol ventrikülde genişleme ve global hipokinezi bulgularının sürmesi nedeniyle hastanın kalp yetersizliği tedavisi sürdürüldü.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, gebelik komplikasyonu/kardiyovasküler, trombolitik tedavi; trombüs; doku plazminojen aktivatörü; ventrikül fonksiyonu, sol

Development of biventricular large apical thrombi and cerebral embolism in a young woman with peripartum cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Kamuran Tekin, Murat Çaylı. Development of biventricular large apical thrombi and cerebral embolism in a young woman with peripartum cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 591-594

Sorumlu Yazar: Mevlüt Koç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale