Yeni tanı konmuş evre 1 hipertansif hastalarda nebivolol ve valsartanın atriyal ileti üzerine etkisinin karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 563-567 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01585

Yeni tanı konmuş evre 1 hipertansif hastalarda nebivolol ve valsartanın atriyal ileti üzerine etkisinin karşılaştırılması

Burak Altun1, Gürkan Acar2, Ahmet Akçay2, Abdullah Sökmen2, Hakan Kaya3, Sedat Köroğlu4
1Adıyaman Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Adıyaman Besni Devlet Hastanesi,kardiyoloji Kliniği, Adıyaman
4Afşin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ
Hipertansiyon, atriyal fibrilasyon (AF) gelişiminde önemli kardiyovasküler risk faktörlerindendir. Hipertansif hastalarda doku Doppler ile ölçülen atriyal ileti sürelerinde artış AF gelişmesini öngören önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, yeni tanı konmuş evre 1 hipertansiyon hastalarında bir anjiyotensin reseptör blokeri olan valsartan ile bir beta-bloker olan nebivololun atriyal elektromekanik ileti üzerine etkileri karşılaştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, ek sistemik hastalığı olmayan, evre 1 hipertansiyon tanısı yeni konmuş 60 hasta alındı. Rastgele seçimle 30 hastaya (21 kadın, 9 erkek; ort. yaş 48.4±11.4) nebivolol 5 mgr, 30 hastaya (21 kadın, 9 erkek; ort. yaş 49.8±11.3) valsartan 160 mgr tedavisine başlandı. Tüm hastalarda tedavi öncesinde ve üç aylık tedavi sonunda doku Doppler ekokardiyografik inceleme yapıldı. İki tedavinin atriyal ileti üzerine etkisi karşılaştırıldı.

BULGULAR
İki grupta başlangıç kan basıncı, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik bulgular ve atriyal elektromekanik ileti zamanları benzerdi (p>0.05). Üç aylık tedavi sonunda her iki grupta da benzer oranda ve yeterli kan basıncı düşüşü sağlandı (p>0.05). Tedavi ile atriyal elektromekanik ileti süreleri her iki grupta da anlamlı azalma gösterdi.

SONUÇ
Hipertansif hastalarda uzayan atriyal elektromekanik ileti süreleri antihipertansif tedavi ile gerilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Adrenerjik beta-antagonisti, anjiyotensin II tip 1 reseptör blokeri, antihipertansif ilaç/terapötik kullanım, atriyal fibrilasyon/önleme ve kontrol, kan basıncı/ilaç etkisi; ekokardiyografi, Doppler; elektrokardiyografi; hipertansiyon/ilaç etkisi

Comparative effects of nebivolol and valsartan on atrial electromechanical coupling in newly diagnosed stage 1 hypertensive patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Altun, Gürkan Acar, Ahmet Akçay, Abdullah Sökmen, Hakan Kaya, Sedat Köroğlu. Comparative effects of nebivolol and valsartan on atrial electromechanical coupling in newly diagnosed stage 1 hypertensive patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 563-567

Sorumlu Yazar: Burak Altun, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale