TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (7)
Cilt: 34  Sayı: 7 - Ekim 2006
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de hipertansif hastalarda inme riski ve inme riski açısından bölgesel farklılıkların belirlenmesi: Hastane tabanlı, kesitsel, epidemiyolojik anket (THİNK)* çalışması
The risk for stroke and differences among geographical regions regarding this risk in hypertensive patients in Turkey: a hospital-based, cross-sectional, epidemiological questionnaire (THİNK)* study
Giray Kabakcı, Adnan Abacı, Fatih Sinan Ertaş, Filiz Özerkan, Çetin Erol, Ali Oto
Sayfalar 395 - 405

2.
Başvuru sırasında ölçülen yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyi ile başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasındaki ST-segment gerilemesi arasındaki ilişki
The relationship between high sensitivity C-reactive protein levels on admission and ST-segment resolution following successful primary percutaneous coronary intervention
Hüseyin Uyarel, Hülya Kaşıkçıoğlu, Zeynep Tartan, Özgür Akgül, Dilek Şimşek, Mustafa Çetin, Emrah Bozbeyoğlu, Ali Buturak, Bülent Uzunlar, Ertan Ökmen, Neşe Çam
Sayfalar 406 - 412

3.
Kronik koroner kalp hastalığında serum beyin natriüretik peptid düzeyi ile sol ventrikül diyastol sonu basıncı ve hastalığın derecesi arasındaki ilişki
The relationship between plasma brain natriuretic peptide levels and left ventricular end-diastolic pressure and the extent of coronary artery involvement in chronic coronary artery disease
Nevzat Uslu, Nurten Sayar, Ahmet Karabulut, Zekeriya Nurkalem, Ahmet L. Orhan, Özgür Sürgit, Özer Soylu, Hüseyin Uyarel, İbrahim Sarı, Şevket Görgülü, Mehmet Eren
Sayfalar 413 - 418

4.
Dilate kardiyomiyopatili hastalarda doku Doppler ekokardiyografiyle belirlenen sol ventrikül bölgesel sistolik ve diyastolik fonksiyonları ile istirahat kantitatif 99mTc MIBI gated SPECT ile belirlenen miyokard perfüzyonu arasındaki ilişki
Correlations between left ventricle regional systolic and diastolic functions determined by tissue Doppler echocardiography and myocardial perfusion determined by quantitative rest 99mTc MIBI gated SPECT in patients with dilated cardiomyopathy
Güliz Kozdağ, Fatma Berk, Serkan İşgören, Tayfun Şahin, Dilek Ural, Hakan Demir, Ayşen Ağaçdiken, Göksel Kahraman, Özlem Çelebi, Teoman Kılıç, Baki Komsuoğlu
Sayfalar 419 - 424

5.
Reperfüzyon tedavisinde yeni ekokardiyografik göstergeler
New echocardiographic parameters in reperfusion therapy
Turgut Karabağ, Bülent Behlül Altunkeser, Kurtuluş Özdemir, Fatih Koç
Sayfalar 425 - 431

6.
Normal ventriküler septumlu pulmoner atrezinin üç olguda farklı teknik ve yaklaşımlarla transkateter tedavisi
Transcatheter treatment of three patients with pulmonary atresia and intact ventricular septum using different techniques
Ahmet Çelebi, Yalım Yalçın, Abdullah Erdem, Cenap Zeybek, Tuğçin B Polat, Celal Akdeniz
Sayfalar 432 - 438

OLGU BILDIRISI
7.
Ameliyat sonrası ortaya çıkan pulmoner konduit anastomoz darlığının stent ile tedavisi
Stent implantation for postoperative conduit anastomosis stenosis
Kemal Nişli, Şeref Olgar, Taner Yavuz, Ümrah Aydoğan
Sayfalar 439 - 442

8.
Biventriküler defibrilatörlü bir hastada torasik impedans ile takibin yararı
The utility of thoracic impedance monitoring in a patient with biventricular defibrillator
Fethi Kılıçaslan, Ata Kırılmaz, Rıfat Eralp Ulusoy, Zafer Işılak, Bekir Sıtkı Cebeci, Mehmet Dinçtürk
Sayfalar 443 - 446

DERLEME
9.
Renal arter darlığı: Tanı ve tedavisi
Renal artery stenosis: diagnosis and treatment
Abdullah Doğan, Yasin Türker
Sayfalar 447 - 456

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Sol ön inen koroner arterde sakküler anevrizma
Saccular aneurysm in the left anterior descending coronary artery
Nazmiye Çakmak, Nurten Sayar, Ahmet Taha Alper
Sayfalar 457 - 458
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
11.
Kök Hücrelerin Araştırma ve Klinik Uygulamaları Konusunda Düzenlenen Politika Konferansı Sonuç Bildirgesi
Report of the Policy Conference Concerning the Research and Clinical Use of Stem Cells
Emin Kansu, Ali Oto
Sayfalar 459 - 461
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Sabahattin Umman, Muşturay Karçaaltıncaba, Muhteşem Ağıldere, Ümit Aker
Sayfalar 462 - 465
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 466
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale