TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - Mayıs 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 196 - 200
Makale Özeti

2.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Kollateral Akımla ST-segment ve T-dalga Değişimi Arasındaki İlişkinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Relation Between Coronary Collateral Circulation and STscgmentff-wave Changes in Acute Myocardial Infarction
Hasan KADI, Turhan KÜRÜM, Cengiz KORUCU, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 201 - 206

3.
Egzersiz Stres Testi Sırasında Prekordiyal T-dalgası Artışının Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Yeri
Usefulness of Precordial T -wave Increase During Exercise Stress Test in Detecting Coronary Artery Disease
Hakan TIKIZ, Uğur Kemal TEZCAN, Savaş AÇIKGÖZ, Ercan VAROL, Ahmet Duran DEMİR, Emine KÜTÜK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 207 - 212

4.
Kardiyolojik Sendrom X'li Hastalarda Nisoldipin ve Ramipril'in Anti-iskemik ve Anti-anginal Etkileri
Anti-ischaemic and Anti-anginal Effects of Nisoldipine and Ramipril in Patients with Cardiological S)'ndrome X
Fatih ÖZÇELİK, Armağan ALTUN, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 213 - 217

5.
Periferik Arter Hastalığında Kardiyak Ölüm ve QT Dispersiyonu
Cardiac Death in Patients with Peripheral Vascular Disease and QT Dispersion
Dilek URAL, Baki KOMSUOĞLU, Özhan GÖLDELİ, Ali ÖVET, Fahri ÖZCAN, Zerrin UZUN
Sayfalar 218 - 222

6.
Yavaş Yol Ablasyonunun Başarısını Değerlendirmede Bir Yöntem: Hızlı Atriyal Uyarı Sırasında Elde Edilen PR>RR Bulgusu
A Method for Evaluating the Success of Slow Pathway Ablation: PR>RR Finding During Rapid Atrial Pacing
Uğur Kemal TEZCAN, Hakan TIKIZ, Ahmet Duran DEMİR, Yücel BALBAY, Mustafa SOYLU, Şule KORKMAZ, Siber GÖKSEL
Sayfalar 223 - 227

7.
Genç Erişkin Yaştaki Koroner Arter Hastalarında Hiperinsülinemik Öglisemik Glukoz Klemp Tekniği ile İnsülin Rezistansının Araştırılması
Assessment of Insulin Resistance by the Hyperinsulinemic Euglycemic Glucose Clamp Technique in Young Men With Coronary Artery Disease
Cemal SAĞ, Hakan ERDEM, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Adnan HAŞİMİ, Sedat KÖSE, Mustafa KUTLU, Fikri KOCABALKAN, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 228 - 233

8.
Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem Tedavisinde İntravenöz Enalaprilatin Etkinliği ve Güvenilirliği
The Safety and Efficacy of Intravenous Enalaprilat In Acute Cardiogenic Pulmonary Edema
Kani GEMİCİ, İbrahim BARAN, Dilek YEŞİLBURSA, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Bülent İLÇÖL, Ali AYDINLAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Akın SERDAR, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN
Sayfalar 234 - 238

9.
Üst Düzey Türk Tıp Yayınlarında 1997 Yılında Hamle Sürüyor
Continued Boom in 1997 in International Medical Publications from Turkey
Altan ONAT
Sayfalar 239 - 245

DERLEME
10.
Derleme Konjestif Kalp Yetersizliği Tedavisinde Beta-bloker İlaçların Yeri
Beta-blocking Drugs in the Treatment of Congestive Heart Failure
Deniz GÜZELSOY, Zerrin YİĞİT
Sayfalar 246 - 253

11.
Kardiyoloji Tarihi Köşesi
History of Cardiology
Teoman ONAT
Sayfa 254

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale