Yavaş Yol Ablasyonunun Başarısını Değerlendirmede Bir Yöntem: Hızlı Atriyal Uyarı Sırasında Elde Edilen PR>RR Bulgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 223-227

Yavaş Yol Ablasyonunun Başarısını Değerlendirmede Bir Yöntem: Hızlı Atriyal Uyarı Sırasında Elde Edilen PR>RR Bulgusu

Uğur Kemal TEZCAN1, Hakan TIKIZ1, Ahmet Duran DEMİR1, Yücel BALBAY1, Mustafa SOYLU1, Şule KORKMAZ1, Siber GÖKSEL1
Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Atriyoventriküler nodal reentrant takikardi (AVNRT), atriyoventriküler (AV) iletimde ikili yol fizyolojisi bulunanlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak ikili AV iletim fizyolojisi (İAVİF) hastaların önemli bir kısmında gösterilememektedir. AVNRT'li hastalarda hızlı atriyal uyarı ("pacing") sırasında, 1:1 AV iletimin sağlanabildiği maksimum hızlarda, PR intervalinin sıklıkla atriyal uyarı siklus uzunluğunu geçtiği gösterilmiştir. PR>RR olarak tanımlanan bu bulgunun antegrad yavaş yol iletiminin bir göstergesi olduğu ve İAVİF gösterilemeyen AVNRT'li hastalarda yavaş yol ablasyonunun başarısını değerlendirmede yararlı olabileceği öne sürülmüştür. Biz de bu prospektif çalışmada hızlı atriyal uyarı sırasında elde edilen PR>RR bulgusunun yavaş yol iletiminin ve AVNRT'nin bir göstergesi olarak tanısal değerini araştırdık. Hızlı atriyal uyarı sırasında 1:1 AV iletimin sağlanabildiği maksimum hızlarda iki grup hastada PR ve RR intervalleri ölçüldü. Grup 1: AVNRT'si olan hastalar (n=20), grup 2: Kontrol grubu (n=21). Grup 1 hastalarının hepsine radyofrekans kateter ablasyon yöntemi ile yavaş yol ablasyonu yapıldı. Ablasyon işleminden sonra grup 1 hastalarında çalışma protokolü tekrarlandı. Grup 1'deki 20 hastanın 10'unda (%50) ve grup 2'deki 21 hastanın 2'sinde (%.95, p=0.006) PR>RR bulgusu saptandı. Grup 1 hastalarının tümünde yavaş yol ablasyonu sonrasında PR>RR bulgusu ortadan kalktı. PR>RR bulgusunun AVNRT için sensitivitesi %50, spesifitesi %90, negatif prediktif değeri %66, pozitif prediktif değeri %84 olarak bulundu. Sonuç olarak PR>RR bulgusunun AVNRT için sensitivitesinin düşük olmasına rağmen, spesifitesinin ve pozitif prediktif değerinin yüksek olması nedeniyle takikardi indüklenmesinde güçlükle karşılaşılan ve İAVİF gösterilemeyen olgularda yavaş yol ablasyonunun başarısını değerlendirmede yardımcı bir kriter olarak kullanılabileceği izlenimi doğmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventrikiiler nodal reentran taşikardi, ikili AV nodal ileti yolu, radyofrekans katater ablasyonu

A Method for Evaluating the Success of Slow Pathway Ablation: PR>RR Finding During Rapid Atrial Pacing

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Kemal TEZCAN, Hakan TIKIZ, Ahmet Duran DEMİR, Yücel BALBAY, Mustafa SOYLU, Şule KORKMAZ, Siber GÖKSEL. A Method for Evaluating the Success of Slow Pathway Ablation: PR>RR Finding During Rapid Atrial Pacing. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 223-227
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale