Genç Erişkin Yaştaki Koroner Arter Hastalarında Hiperinsülinemik Öglisemik Glukoz Klemp Tekniği ile İnsülin Rezistansının Araştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 228-233

Genç Erişkin Yaştaki Koroner Arter Hastalarında Hiperinsülinemik Öglisemik Glukoz Klemp Tekniği ile İnsülin Rezistansının Araştırılması

Cemal SAĞ1, Hakan ERDEM2, Hürkan KURŞAKLIOĞLU1, Adnan HAŞİMİ3, Sedat KÖSE1, Mustafa KUTLU2, Fikri KOCABALKAN2, Ertan DEMİRTAŞ1
1GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı,Ankara
2GATA İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara
3GATA Biyokimya Anabilim Dalı,Ankara

Insülin rezistansı koroner arter hastalığı için risk faktörleri olan hiperinsülinemi, glukoz intoleransı, obezite ve dislipidemi gibi metabolik bozuklukların patogenezinde önemli rol oynar. Birçok çalışmada insülin rezistansı ile koroner arter hastalığı arasında bağımsız bir ilişki gösterilerek, insülin rezistansının koroner arter hastalığı için bir risk faktörü olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada koroner anjiyografi ile koroner arter hastalığı saptanan 35 yaşından küçük tümü erkek 16 hasta (Grup 1) ve 16 sağlıklı bireyde (Grup 2) hiperinsülinemik öglisemik glukoz klemp tekniği ile insülin rezistansı araştırıldı. Hasta grubunda M değeri ortalama 4.37 ± 1.1 mg/kg/dk bulunurken, kontrol grubunda ise 7.9±1.1 mg/kg/dk olarak bulundu. (p<0.001). Grup 1'deki 16 hastanın 7'sinde insülin rezistansı saptanırken Grup 2'de hiçbir hastada insülin rezistansı saptanmadı. (p<0.05). Hastaların trigliserid, total ve LDL kolesterol, insülin ve C peptid düzeyleri de kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Çalışmamız diğer çalışmalardan farklı olarak ilk defa "koroner arter hastalığı tanısı konan genç yaş olgularda" insülin rezistansının gösterilmesi açısından önemlidir. Sonuç olarak prematüre koroner arter hastalığında insülin rezistansı önemli bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: İnsiilin rezistansı, koroner arter hastalığı

Assessment of Insulin Resistance by the Hyperinsulinemic Euglycemic Glucose Clamp Technique in Young Men With Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cemal SAĞ, Hakan ERDEM, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Adnan HAŞİMİ, Sedat KÖSE, Mustafa KUTLU, Fikri KOCABALKAN, Ertan DEMİRTAŞ. Assessment of Insulin Resistance by the Hyperinsulinemic Euglycemic Glucose Clamp Technique in Young Men With Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 228-233
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale