ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (5)
Cilt: 47  Sayı: 5 - Temmuz 2019
EDITÖRYAL YORUM
1.
Canlılık değerlendirilmesinde SYNTAX skorunun rolü olabilir mi?
Can SYNTAX score play a role in the evaluation of viability?
Necla Özer
PMID: 31311897  doi: 10.5543/tkda.2019.07903  Sayfalar 347 - 349
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
İskemik kardiyomiyopatide SYNTAX skoru ve miyokardiyal canlılık arasındaki ilişki
Relationship between SYNTAX score and myocardial viability in ischemic cardiomyopathy
Semi Öztürk, Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Cevat Kırma
PMID: 31311909  doi: 10.5543/tkda.2019.88054  Sayfalar 350 - 356

3.
Konvansiyonel koroner anjiyografi ile IQ-SPECT kullanılarak yapılan otomatik ve görsel analiz yönteminin kararlı anjinalı hastalarda karşılaştırılması
Comparison of automated quantification and semiquantitative visual analysis findings of IQ SPECT MPI with conventional coronary angiography in patients with stable angina
Cem Doğan, Ferahnaz Çınaral, Ali Karagöz, Zübeyde Bayram, Selami Çağatay Önal, Özkan Candan, Rezzan Deniz Acar, Murat Çap, Emrah Erdoğan, Aykun Hakgör, Özgür Yaşar Akbal, Abdulkadir Uslu, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
PMID: 31311896  doi: 10.5543/tkda.2018.03367  Sayfalar 357 - 364

4.
İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda depresyon ve anksiyete skorları ile enflamasyon arasındaki ilişki
Association between depression and anxiety scores and inflammation in patients with isolated coronary artery ectasia
Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Yakup Alsancak, Beyza Saklı, Mehmet Akif Düzenli
PMID: 31311901  doi: 10.5543/tkda.2019.45403  Sayfalar 365 - 372

5.
Sağlıklı Türk popülasyonunda nabız dalga hızının normal aralıkları
Reference pulse wave velocity values in a healthy, normotensive Turkish population
Alparslan Kılıç
PMID: 31311910  doi: 10.5543/tkda.2019.92428  Sayfalar 373 - 378

6.
Açlık grevinin elektrokardiyografik parametrelere etkisi
Effect of hunger strike on electrocardiographic parameters
Gültekin Faik Hobikoğlu, Mehmet Urumdaş, Yalçın Özkurt, Regayip Zehir, Ahmet Güner
PMID: 31311905  doi: 10.5543/tkda.2018.57794  Sayfalar 379 - 383

7.
Sentetik kanabinoidlerin ventrikül repolarizasyon parametrelerine akut etkileri
Acute effects of synthetic cannabinoids on ventricular repolarization parameters
Süleyman Sezai Yıldız, Mehmet Necmeddin Sutaşır, Serhat Sığırcı, Hatice Topçu, Ahmet Gürdal, Kudret Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez
PMID: 31311906  doi: 10.5543/tkda.2019.64569  Sayfalar 384 - 390

8.
EPIC (Yaşlı, Ayaktan Kardiyak Hastalarda Polifarmasi ve Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Epidemiyolojisi) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi
Rationale, design, and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions in Elderly Cardiac Outpatients) study
Eda Özlek, Edip Güvenç Çekiç, Bülent Özlek, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Veysel Ozan Tanık, Halil İbrahim Özdemir, Yunus Çelik, Caner Kaçmaz, Zeki Şimşek, Hacı Murat Güneş, Özgen Şafak, Buğra Özkan, Onur Tasar, Çağatay Önal, Lütfü Bekar, Murat Biteker
PMID: 31311898  doi: 10.5543/tkda.2019.27724  Sayfalar 391 - 398

OLGU BILDIRISI
9.
Aksiller arter, torakal ve abdominal çok katmanlı akış modülatörü stentli bir hasta ile iki taraflı karotis ve iliak arteri tıkanmış bir hastada transkateter aort kapak implantasyonu için alternatif giriş
Axillary artery as alternative access for transcatheter aortic valve implantation in a patient with thoracic and abdominal multilayer flow modulator stents, and in a patient with occluded bilateral carotid and iliac arteries
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
PMID: 31311900  doi: 10.5543/tkda.2018.34460  Sayfalar 399 - 405

10.
Yanılgı mı, gerçek mi? 3-boyutlu optik koherens tomografi anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD/LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner girişim
Illusion or reality? How 3-dimensional optical coherence tomography overcomes the limitations of angiography: OCT-guided percutaneous coronary intervention of left main stem disease involving LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamaç
PMID: 31311899  doi: 10.5543/tkda.2018.34101  Sayfalar 406 - 409

11.
Koroner anjiyografi sonrası çoklu radiyal arter yalancı anevrizmalarının nadir bir nedeni: Behçet hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
PMID: 31311908  doi: 10.5543/tkda.2018.73184  Sayfalar 410 - 412

12.
Dabigatran kullanımı altında komplike olmayan tip B aort diseksiyonlu hastanın kısa dönem takibi
Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment
Özge Turgay Yıldırım, Mustafa Emin Çanakçı, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit
PMID: 31311911  doi: 10.5543/tkda.2018.96892  Sayfalar 413 - 416

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Transkateter aort kapak değişimi öncesi sol ventrikül enjeksiyonu ile çok düşük doz kontrast kullanılarak bilgisayarlı tomografik anjiyografik görüntüleme: Görüntüleme için yeni bir teknik
Ultra-low-dose left ventricular injection-guided computed tomographic angiography prior to transcatheter aortic valve implantation: A novel technique for imaging
Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Aydın Yıldırım
PMID: 31311904  doi: 10.5543/tkda.2019.56514  Sayfa 417
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

14.
Aortik paravalvüler kaçak olan bir hastada sağ atriyumla aort arasında bağlantıyı andıran sağ koroner fistül
A right coronary fistula simulating a connection between the right atrium and the aorta in a patient with an aortic paravalvular leak
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
PMID: 31311907  doi: 10.5543/tkda.2018.73468  Sayfa 418
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

15.
Pulmoner arteriyel hipertansiyonun alışılmadık bir nedeni: Edinilmiş ekstrakardiyak arteriyovenöz fistül
An unusual cause of pulmonary arterial hypertension: An acquired extracardiac arteriovenous fistula
Yalçın Velibey, Tolga Sinan Güvenç, Sinan Şahin, Rengin Çetin Güvenç, Özge Güzelburç
PMID: 31311903  doi: 10.5543/tkda.2019.53999  Sayfa 419
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

16.
Enfektif endokardit, aortik psödoanevrizma ve akut ileri aort yetersizliği ile komplike olan subaortik diskret membran
Discrete subaortic membrane complicated by infective endocarditis, aortic pseudoaneurysm, and acute severe aortic regurgitation
Münevver Sarı, Cemalettin Yılmaz, Alev Kılıçgedik, Gökhan Kahveci, Selçuk Pala
PMID: 31311902  doi: 10.5543/tkda.2019.52128  Sayfa 420
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

DIĞER YAZILAR
17.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 421
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi