ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (8)
Cilt: 46  Sayı: 8 - Aralık 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Obezite ve diyastolik disfonksiyon arasındaki ilişki neye bağlı: Obeziteye mi, obezite fenotipine mi?
What is the association between obesity and diastolic dysfunction: Obesity or obesity phenotype?
Servet Altay
PMID: 30516521  doi: 10.5543/tkda.2018.16626  Sayfalar 649 - 650
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Farklı obezite ölçümlerinin diyastolik fonksiyon bozukluğunun varlığını öngörme gücü
Predictive power of different obesity measures for the presence of diastolic dysfunction
Yalın Tolga Yaylalı, Güzin Fidan-yaylalı, Beray Can, Hande Şenol, Mehmet Kılınç, Mustafa Yurtdaş
PMID: 30516522  doi: 10.5543/tkda.2018.12844  Sayfalar 651 - 658

3.
Yaygın koroner arter hastalığında yeni kuşak ilaç salınımlı stentlerin kullanımının orta vadeli klinik sonlanımı
Mid-term clinical outcomes of new generation drug-eluting stents for treatment of diffuse coronary artery disease
Ali Çoner, Davran Çiçek, Sinan Akıncı, Serhat Balcıoğlu, Cihan Altın, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 30516523  doi: 10.5543/tkda.2018.62678  Sayfalar 659 - 666

4.
Pulmoner hipertansiyon etiyolojisinin araştırılması: Tek merkezden 16 yıllık deneyim
Pulmonary hypertension spectrum: 16 years of experience from a single center
Ramin Hacıyev, Serkan Ünlü, Mehmet Rıdvan Yalçın, Gülten Taçoy, Atiye Çengel
PMID: 30516524  doi: 10.5543/tkda.2018.28909  Sayfalar 667 - 674

5.
Doğumsal kalp hastalığı olan pediatrik hastalarda kalp kateterizasyonu sırasında gelişen ritim bozuklukları
Arrhythmia during diagnostic cardiac catheterization in pediatric patients with congenital heart disease
Taner Kasar, Ibrahim Cansaran Tanıdır, Erkut Öztürk, Selman Gökalp, Gülhan Tunca Şahin, Mehmet Akın Topkarcı, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş
PMID: 30516525  doi: 10.5543/tkda.2018.06025  Sayfalar 675 - 682

6.
Türkiye’de koroner arter hastalığından ikincil korunmada cinsiyet etkisi var mıdır?
Is there a gender gap in secondary prevention of coronary artery disease in Turkey?
Duygu Koçyiğit, Lale Tokgözoğlu, Meral Meral Kayıkçıoğlu, Servet Altay, Sinan Aydoğdu, Cem Barçın, Cem Bostan, Hüseyin Altuğ Çakmak, Alp Burak Çatakoğlu, Samim Emet, Oktay Ergene, Ali Kemal Kalkan, Barış Kaya, Cansın Kaya, Cihangir Kaymaz, Nevrez Koylan, Hakan Kültürsay, Aytekin Oğuz, Ebru Özpelit, Serkan Ünlü
PMID: 30516526  doi: 10.5543/tkda.2018.45392  Sayfalar 683 - 691

7.
Kalp yetersizliği tanısı olan hastalara bakım verenlerin bakım verme yükü ve psikososyal uyumları
The caregiver burden and the psychosocial adjustment of caregivers of cardiac failure patients
Filiz Dirikkan, Leyla Baysan Arabacı, Ece Mutlu
PMID: 30516527  doi: 10.5543/tkda.2018.69057  Sayfalar 692 - 701

OLGU BILDIRISI
8.
Otuz altı haftalık gebede akut ön duvar miyokart enfarktüsü: Başarılı basamaklı tedavi yaklaşımı
Acute anterior myocardial infarction in the 36th week of pregnancy: A successful stepwise treatment approach
Murat Akçay, Murat Meriç, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin
PMID: 30516528  doi: 10.5543/tkda.2018.79092  Sayfalar 702 - 705

9.
Tek taraflı bacak ödemi: Her zaman vasküler midir?
Unilateral leg edema: Is it always vascular?
Ferit Onur Mutluer, Cenk İndelen, Neris Dincer, Gamze Aslan, Mehmet Şanser Ateş
PMID: 30516529  doi: 10.5543/tkda.2018.85601  Sayfalar 706 - 709

10.
Radiyal arter içinde kıvrılmış kateterin brakiyal arter içinde transkütan yolla bir iğneyle delinip “gerdirilerek düzeltilip” çıkarılması
Removal of a catheter kinked in the radial artery by anchoring the distal part of the catheter with a needle via transcutaneous approach
Yakup Balaban, Ali Hıdır Kayışoğlu, Altuğ Tokatlı, Aykut Tantan
PMID: 30516530  doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-45095  Sayfalar 710 - 713

11.
Yüzeyel femoral arter tam tıkanıklığının revaskülarizasyonu: Kollateral yaklaşım
Revascularization of superficial femoral artery due to chronic total occlusion: Collateral approach
Özkan Candan, Sabahattin Gündüz, Müslüm Şahin
PMID: 30516531  doi: 10.5543/tkda.2017.96920  Sayfalar 714 - 717

12.
Flekainid Andersen-Tawil sendromlu pediyatrik hastalarda bidireksiyonel ventriküler taşikardiyi tamamen ortadan kaldırabilir mi?
Can flecainide totally eliminate bidirectional ventricular tachycardia in pediatric patients with Andersen-Tawil syndrome?
Yakup Ergül, Senem Özgür, Sertaç Hanedan Onan, Volkan Tuzcu
PMID: 30516532  doi: 10.5543/tkda.2017.77856  Sayfalar 718 - 722

UZMAN GÖRÜŞÜ
13.
Kalp yetersizliği ve kronik kalp hastalıklarında erişkin aşılama: Uzman görüşü
Vaccination of adults with heart failure and chronic heart conditions: Expert opinion
Ahmet Çelik, Hakan Altay, Alpay Azap, Yüksel Çavuşoğlu, Sanem Nalbantgil, Esin Şenol, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 30516533  doi: 10.5543/tkda.2018.37048  Sayfalar 723 - 734

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Iatrogenic radial artery psedoaneurysm after cardiac catheterization
Leydimar Anmad Shihadeh Musa, Raquel Pimienta- González, Carlos Rubio- Iglesias, Marcos Rodriguez- Esteban, Julio Hernández- Afonso
PMID: 30516534  doi: 10.5543/tkda.2018.04135  Sayfa 735
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Ateroskleroza bağlı sağ koroner arter anevrizmasının endovasküler koil ile tedavisi
Endovascular coil treatment of a right coronary artery aneurysm related to atherosclerosis
Ali Rıza Akyüz, Sinan Şahin, Ayşegül Karadeniz
PMID: 30516535  doi: 10.5543/tkda.2018.21533  Sayfa 736
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
Antegrad koil embolizasyonuyla iki mikrokateterin eşzamanlı kullanarak koroner ve pulmoner arterler arasındaki fistülün tedavisi
Treatment of a fistula between coronary and pulmonary arteries with simultaneous use of two microcatheters for antegrade coil embolization
Anıl Avcı, Mehmet Aytürk, Ahmet Güner, Mahmut Buğrahan Çiçek, Ramazan Kargın
PMID: 30516536  doi: 10.5543/tkda.2018.43638  Sayfa 737
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

17.
Küçük atriyal septal defekti olan bir hastada orantısız sağ kalp genişlemesi: Saklı kalmış anormal pulmoner ven dönüşü
Disproportionate right heart enlargement in a patient with small atrial septal defect: Hidden abnormal pulmonary venous return
Kumral Çağlı, Mustafa Karakurt, Halil Lütfi Kısacık, Mustafa Özdemir, Zehra Gölbaşı
PMID: 30516537  doi: 10.5543/tkda.2018.84669  Sayfa 738
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
18.
FMF Hastalarında Lipid Bozuklukları: Tek Neden İnflamasyon Mu?
Lipid disorders in Familial Mediterranean Fever patients: Is inflammation the only cause?
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Gül Sinem Kılıç
PMID: 30516538  doi: 10.5543/tkda.2018.44389  Sayfa 739
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Authors reply
Authors reply
Gökhan Çakırca, Muhammet Murat Çelik
PMID: 30516539  doi: 10.5543/tkda.2018.02361  Sayfalar 739 - 740
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Bulmacanın eksik parçası nerededir? Sol ventrikül destek cihazı olan hastada başarısız cihaz tedavisi
Where is the missing piece of the puzzle? Failed device therapy in patients with left ventricular assist device
Sohaib Haseeb, Enes Elvin Gul
PMID: 30516545  doi: 10.5543/tkda.2018.61365  Sayfalar 740 - 741
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Authors reply
Authors reply
Serkan Cay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
PMID: 30516540  doi: 10.5543/tkda.2018.95486  Sayfa 741
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
ICD Tedavileri Artmış Depresyon İnsidansı ve Mortalite Hızı İle İlişkilidir
Implantable cardioverter-defibrillator therapies are associated with increased incidence of depression and mortality
Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Arzu Yıldırım
PMID: 30516541  doi: 10.5543/tkda.2018.01361  Sayfa 742
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Authors reply
Authors reply
Georgiy Pushkarev, Vadim A Kuznetsov, Yakov A Fisher, Anna M Soldatova, Tatiana N Enina
PMID: 30516542  doi: 10.5543/tkda.2018.38834  Sayfalar 742 - 743
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Miyokard enerji tüketimi Kardiyak Sendrom X'te farklı mı?
Is Cardiac Syndrome X associated with altered myocardial energy expenditure?
Gamze Babur Güler
PMID: 30516543  doi: 10.5543/tkda.2018.41635  Sayfalar 743 - 744
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Yazarın yanıtı
Author's reply
Elif Hande Özcan Çetin, Mehmet Serkan Çetin, Ahmet Temizhan
PMID: 30516544  doi: 10.5543/tkda.2018.23177  Sayfalar 744 - 745
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
26.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 746
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi