TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - Ocak 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Halkımızda Koroner Hastalığın Başsuçlusu Metabolik Sendrom: Sıklığı, Unsurları, Koroner Risk ile İlişkisi ve Yüksek Risk Kriterleri
Metabolic Syndrome, Major Culprit of Coronary Disease Among Turks: Its Prevalence and Impact on Coronary Risk
Altan ONAT, Vedat SANSOY
Sayfalar 8 - 15

3.
İntrakoroner Stent Uygulanan Kararlı Angina Pektorisli Olgularda Agonistlerle İndüklenmiş İn-Vitro Trombosit Agregasyon Yanıtı ve Tiklopidinin Etkisi
Effects of Ticlopidine to In-vitro Platelet Aggregation Response Induced by Agonists in Coronary Stenting Patients
Abdi SAĞCAN, Mustafa AKIN, Serdar Bedii OMAY, Azem AKILLI, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 16 - 21

4.
Glikoprotein IIb/IIIa Reseptör İnhibisyonunun Erken İnvazif Girişim Uygulanmayan Yüksek Riskli ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlarda Erken ve Geç Dönem Prognoz Üzerine Etkisi
Effects of Glycoprotein IIb/IIIa Receptor Inhibition on Early and Long-Term Prognosis in High-risk Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndromes Without Early Invasive Intervention
Ertan ÖKMEN, Hüseyin TUNAR, İzzet ERDİNLER, Hülya KAŞIKÇIOĞLU, Arda ŞANLI, Zeynep TARTAN, Recep ÖZTÜRK, Neşe ÇAM
Sayfalar 22 - 29

5.
Hipertrofik Kardiyomiyopatiye Neden Olan ß-Miyozin Ağır Zincir Genindeki Arg403Gln, Arg453Cys, Arg719Trp ve Arg719Gln Mutasyonlarının Saptanması
Detection of Arg403Gln, Arg453Cys, Arg719Trp and Arg719Gln Mutations in the ß-Myosin Heavy Chain Gene (ß-Mhc) Causing to Hypertrophic Cardiomyopathy
F.Sırrı ÇAM, Orhan TERZİOĞLU, Abdi SAĞCAN, İstemi NALBANTGİL, Filiz ÖZERKAN, Murat ÖZDAMAR, Mert ÖZBAKKALOĞLU, Meral KOZAN
Sayfalar 30 - 35

6.
Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Olan Olgularda, Enalapril Losartan Tedavisinin Kardiyopulmoner Egzersiz Testiyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Enalapril Losartan Treatment with Cardiopulmonary Exercise Test in Patients with Left Ventricular Systolic Dysfunction
Tamer AKBULUT, Şennur Ünal DAYİ, Haldun AKGÖZ, Ömer DAĞ, Seden Erten ÇELİK, İbrahim SARI, Gülşah TAYYARECİ, Tezer ULUSOY
Sayfalar 36 - 40

7.
Tilt Testi Sonuçlarını Etkileyebilecek Faktörler
Factors Which May Affect Tilt-testing Results
Bülent GÖRENEK
Sayfalar 41 - 48

8.
Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Uzun QT Sendromu
Congenital Long QT Syndrome in Relation to a Case Report
Hüsniye YÜKSEL, Murat BAŞKURT, Cengiz ÇELİKER, Cengizhan TÜRKOĞLU, Nuran YAZICIOĞLU
Sayfalar 49 - 53

9.
Spontan Koroner Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu ile Birlikte Tıp Literatürünün Gözden Geçirilmesi
Spontaneous Coronary Artery Dissection: Case Report and Review of the Literature
İ. Arif TARHAN, Fikri YAPICI, Yücesin ARSLAN, Azmi ÖZLER
Sayfalar 54 - 56

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale