Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Olan Olgularda, Enalapril Losartan Tedavisinin Kardiyopulmoner Egzersiz Testiyle Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 36-40

Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Olan Olgularda, Enalapril Losartan Tedavisinin Kardiyopulmoner Egzersiz Testiyle Değerlendirilmesi

Tamer AKBULUT1, Şennur Ünal DAYİ1, Haldun AKGÖZ1, Ömer DAĞ1, Seden Erten ÇELİK1, İbrahim SARI1, Gülşah TAYYARECİ1, Tezer ULUSOY1
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
4Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
5Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
6Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
7Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
8Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan olgularda enalapril + losartan tedavisinin sonuçlarını kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) ile değerlendirmeyi amaçladık. Materyel-metod: Çalışmaya sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu olan (ejeksiyon fraksiyonu ? %40) hastalar dahil edildi. Çalışma grubunu 18'i erkek, 2'si kadın 20 olgu, kontrol grubunu ise 8'i erkek, 2'si kadın 10 olgu oluşturdu. Çalışma grubunun yaş ortalaması 62,4±6,5 yıl iken, kontrol grubunun yaş ortalaması 59,3±11,9 yıl idi. Çalışma grubunda ki tüm olgulara, 20 mg/gün enalapril tedavisi altındayken 50 mgr/gün losartan ilave edildi. Olgulara losartan ilavesinden önce ve 6-8 hafta sonra; kontrol grubundaki hastalara da tedavi değiştirilmeden 6-8 hafta arayla "breath by breath" KPET uygulandı.
BULGULAR
Çalışma grubunda tedaviden önce 361±192 sn olan yürüyüş zamanı, tedavi sonrası 454±205 saniyeye çıktı (p=0,001); pik VO2 değerinde ve anaerobik eşikteki VO2 değerinde 1209±366 ml/dk'dan, 1284±398 ml/dk'ya ve 788±187 ml/dk'dan, 855±217 ml/dk'ya artış oldu (p= 0,01); pik kalp hızı (HR) 141±28/dk; 143±22/dk (p=0,35), pik VO2/HR 9,02±3,1 ml/dk; 9,31±3,04 ml/dk (p=0,4) bulundu. Kontrol grubunda ise yürüme zamanı 556±250 ve 528±251 saniye (p=0,8); pik VO2 1502±537 ml/dk; 1450±501 ml/dk ve anaerobik eşikteki VO2 1005±338 ml/dk; 975±319 ml/dk idi (p=0,2; p=0,7). Her iki test için karşılaştırılabilir en yüksek efor seviyesindeki VE/VO2 değerinde çalışma grubunda tedaviyle 35,11±6,29'dan, 32,44±5,6'ya (p=0,07), VE değerinde de 37,52±10,86 lt'den, 33,99±10,14 lt'ye (p=0,02), dakika kalp hızında da 140±27/dk'dan, 132±21/dk'ya (p=0,02) düşüş görüldü. Kontrol grubunda bu değerlerde anlamlı fark gözlenmedi.
SONUÇ
Bulgularımız sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda standart tedaviye losartan ilavesinin efor kapasitesini arttırdığını, aynı efor seviyesinde daha ekonomik ventilasyon ve kalp hızı gerekliliğine neden olduğunu göstermektedir.


Evaluation of Enalapril Losartan Treatment with Cardiopulmonary Exercise Test in Patients with Left Ventricular Systolic Dysfunction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tamer AKBULUT, Şennur Ünal DAYİ, Haldun AKGÖZ, Ömer DAĞ, Seden Erten ÇELİK, İbrahim SARI, Gülşah TAYYARECİ, Tezer ULUSOY. Evaluation of Enalapril Losartan Treatment with Cardiopulmonary Exercise Test in Patients with Left Ventricular Systolic Dysfunction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 36-40
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale