TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - Mart 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 134 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Daha İlgi Çekici Olmaya Doğru: Arşiv Yayın Kurulu'nun Dergimizle İlgili Önerileri
Altan ONAT
Sayfa 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Marmara Bölgesi Kohortunda Apolipoprotein C-III Düzeyleri ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkileri
Apolipoprotein C-III Levels and Interrelation with Other Risk Factors in Residents of the Marmara Region
Altan ONAT, Köksal CEYHAN, Gülay HERGENÇ, Ömer UYSAL, Beytullah YILDIRIM, Vedat SANSOY, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA
Sayfalar 139 - 145

4.
Aort Yetersizliğinde Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Ölçülen Vena Kontrakta Genişliğinin Kantitatif Doppler ve Anjiyografik Derecelendirme ile Karşılaştırması
Comparison of Vena Contracta Width by Multiplane Transesophageal Echocardiography with Quantitative Doppler and Angiographic Grading to Assess Aortic Regurgitation
Bülent MUTLU, Cem ERMEYDAN, Nuri KURTOĞLU, Mustafa KARABULUT, Yelda BAŞARAN
Sayfalar 146 - 152

5.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kalp Hızı Değişkenliğinin Klinik ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Relation of Heart Rate Variability with Clinical and Echocardiographic Parameters After Acute Myocardial Infarction
Abdi BOZKURT, Ahmet BİRAND, Gulmira Z. KUDAİBERDİEVA
Sayfalar 153 - 157

6.
Esansiyel Hipertansiyonu Olan Stabil Angina Pektorisli Olgularda Adenozin Difosfat ve Epinefrinle Uyarılmış İn-Vitro Trombosit Aggregasyon Yanıtı
Response of In-vitro Platelet Aggregation Induced by Adenosine Diphosphate and Epinephrine in Stable Angina Pectoris with Essential Hypertension
Abdi SAĞCAN, Meral KAYIKÇIOĞLU, Serdar Bedii OMAY, Mustafa AKIN
Sayfalar 158 - 163

7.
İDİYOPATİK VE SEKONDER VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ'Lİ HASTALARDA RADYOFREKANS KATETER ABLASYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Results of Radiofrequency Catheter Ablation in Patients with Idiopathic and Secondary Ventricular Tachycardia
Kamil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Mehmet MERİÇ, Murat SEZER, Önal ÖZSARUHAN, Faruk ERZENGİN
Sayfalar 164 - 172

8.
Sol Ventrikül Hipertrofisi ile Diyastolik Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Yeni Ekokardiyografik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi
Evaluation of Relationship Between Left Ventricular Hypertrophy and Diastolic Functions by New Echocardiographic Methods
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Hasan KARABULUT, İlyas AKDEMİR, Mehmet ERGELEN, Murat AKÇAY, Cem ALHAN, Nuri ÇAĞLAR
Sayfalar 173 - 180

9.
Homosistein ve Kardiyovasküler Hastalıkları
Homocysteine and Cardiovascular Disease
Murat SUCU, A. Aziz KARADEDE, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 181 - 190

10.
Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Tablosu ile Gelen Takayasu Arteriti Olgusu
Takayasu Arteritis Presenting as Anterior Myocardial Infarction
Sait ALAN, Mehmet Sıddık ÜLGEN, A. Aziz KARADEDE, Bircan ALAN, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 191 - 194

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale