Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Tablosu ile Gelen Takayasu Arteriti Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 191-194

Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Tablosu ile Gelen Takayasu Arteriti Olgusu

Sait ALAN1, Mehmet Sıddık ÜLGEN1, A. Aziz KARADEDE1, Bircan ALAN2, Nizamettin TOPRAK1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı,Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı,Radyodiagnostik Uzmanı,Diyarbakır

Takayasu arıeriti, aorta. aortamn majör dal/an, pulmoner arıeri ıuıan ve nadir göriilen bir arteriıtir. Tutulan damar segmenılerinde daralma, Ilkanma reya aneı-rizmalik dilatasyona yol açar. Renal arter lullllunıu sık olmakla b irlikıe koroner arter tutulumu nadir fakat ciddi bir tablo oluşturur. Bu yazıda, ciddi hipertansiyonla birlikte aklll anteriyor mi yokard enfarktiisii tablosu ile başvuran ve aktif dönemde renal artere anjiyop/asti uygulanan hir Tal-:.a yasu arteriri olgusu sun ulnıakta, akut miyokard infarktiisiiniin nadir sebeplerinden biri olan Takayasu arteritine dikkat çekilnıektedir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, Takayasu arteriti, miyokard infarktüsii. renal arter darlığı

Takayasu Arteritis Presenting as Anterior Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sait ALAN, Mehmet Sıddık ÜLGEN, A. Aziz KARADEDE, Bircan ALAN, Nizamettin TOPRAK. Takayasu Arteritis Presenting as Anterior Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 191-194
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale