Sol Ventrikül Hipertrofisi ile Diyastolik Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Yeni Ekokardiyografik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 173-180

Sol Ventrikül Hipertrofisi ile Diyastolik Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Yeni Ekokardiyografik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi

Sinan DAĞDELEN1, Nevnihal EREN2, Hasan KARABULUT2, İlyas AKDEMİR2, Mehmet ERGELEN1, Murat AKÇAY1, Cem ALHAN3, Nuri ÇAĞLAR2
1Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
2Acıbadem Hastanesi,İstanbul
3Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı

Çalışmamızın amacı sol ventriküllıipertrofi (SVH) derecesi ile diyastolik fonksiyonları arasmda direkt bir ilişki olup olmadığım yeni ekokardiyografi k yaklaşımlarla ince/ emektir. Bu amaçla koroner anjiyografsinde anlamlı koroner darlığı olmayan ( <%40 dar/ık) ve ekokardiyografide SVH olduğu gösterilen [sol vemrikül kitle indeksinin (SVKİ) erkekle >134 gfm2, kadmda >1 10 glnı2 olması] 28'i hipertansi/ ve Tsi nornıotansiftop/am 35 vaka (16 K, 19 E; yaş ortalanıas ı 55.9 ± ll .7 yı l) çalışmaya alındı. Hastaların SVKİ ortalanıası 158.4 ± 28.9 gtmı idi. Hastalara Aloka SSD 2200 ile yapılan ekokardiografide; mitral E ve A velositeleri ve zaman integralleri (E ve Avll), izovolunıetrik relaksasyon zanıam (İVRT) , E deselerasyon zamam (EDT), A akım süresi (A-t), pulmoner ven geri akım süresi (PA -t) ölçüldü. Mitral kapak lateral anulusunun doku Doppler görüntü/emesinde erken diastolik ve geç diastolik akım ve/asite/eri (Em, Anı) , Em deselerasyon zamalll (EnıDT), Anı akını süresi (Anı-t) ve apika/ dört boşlukta mitral akımlll renkli M-Mode incelemesinde propagasyon velositesi (Vp) ve Vp akselerasyon süresi (Vp-at) ölçüldü. SVKİ ile EDT, A-t, EfA, PA -t ve Anı-t arasında anlamlı korelasyon bulunmaz iken (sırasıyla r=0.22, 0.23, -0.16, 0.28 ve 0.31 ), IVRT ve Evtı!Avtı arasmda hafif korelasyon tespit edildi (s ırasıyla r=0.45, -0.39). Bununla beraber SVKİ ile Em/Am, EmDT, Vp ve Vp-at arasmda daha iyi bir korelasyon tespit edildi (sırasıyla r= -0.66, 0.54, - 0.65, ve 0.57). Hipertansif olan ve olmayanlar karşılaştı rıldığında, hipertansil grupta Em/Am daha düşük , EmDT daha uzun, Vp daha düşük ve V p-at daha uzun bulundu. Sol ventrikiil diyasto/ik fonksiyonlarını değerlendirmede, doku Doppler göriintüleme ve renkli M-Mode ile yap ılan ölçümler, konvansiyonel ölçüm/ere göre SVKİ ile daha iyi bir kore/asyana sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik fonksiyon, doku ve renkli M-mod Doppler

Evaluation of Relationship Between Left Ventricular Hypertrophy and Diastolic Functions by New Echocardiographic Methods

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Hasan KARABULUT, İlyas AKDEMİR, Mehmet ERGELEN, Murat AKÇAY, Cem ALHAN, Nuri ÇAĞLAR. Evaluation of Relationship Between Left Ventricular Hypertrophy and Diastolic Functions by New Echocardiographic Methods. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 173-180
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale