Esansiyel Hipertansiyonu Olan Stabil Angina Pektorisli Olgularda Adenozin Difosfat ve Epinefrinle Uyarılmış İn-Vitro Trombosit Aggregasyon Yanıtı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 158-163

Esansiyel Hipertansiyonu Olan Stabil Angina Pektorisli Olgularda Adenozin Difosfat ve Epinefrinle Uyarılmış İn-Vitro Trombosit Aggregasyon Yanıtı

Abdi SAĞCAN1, Meral KAYIKÇIOĞLU2, Serdar Bedii OMAY1, Mustafa AKIN3
1Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyolji ABD
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD, izmir

Hipertansiyon, koroner arter hastalığı (KAH) için cinsiyet farkı olmaks ı zın bağımsız bir riskfaktörüdür. Hem hipertansiyoncia hem de KAH'mn gelişimi s ı rasmda trombositlerin aktivasyonu söz konusudur. Çalışmamızda stabil angina pektarisli (SAP) olgularda, kontrol altmda bulunan sınıf 1-2 hipertansiyonun in vitro trombosit agregasyon ya111tı üzerine olan etkilerinin araştminıası amaç/andı. Çalışmaya klinik verileriyle SAP, koroner anjiyografi ile KAH tanısı almış toplam 103 hasta alı ndı. Kontrol edilmiş esansiyel hipertansiyonu olan 45 KAH o/gus11 Grup !'i oluşturdu. Grup ll ise hipertansif olmayan 58 KAH olgusundan oluşuyordu. Olgulardan sabah aç karnına ve oda ı slSi n da alınan venöz kan örnekleri sanırifüje edilerek trombosiuen zengin plazma (TZP) örnekleri lıaz ırlandı. TZP daha sonra in-vitro adenozin elifosfat (ADP) ve epinefrinle muamele edildi. Bohr'11n Turbidometrik yöntemi kullamlarak trombosit agregasyon eğrileri oluşturu/dil ve özel milimetrik kağ ıtlara yazdırı ldı. Eğrilerden primer ve sekonder dalgaların aktivite yüzdeleri (% amplitüd) ve siireleri (sn) hesaplandı. Gruplar arasındaki veriler 1 testi ile karşılaştırıldı. Grup 1 grup ll ile kıyaslandığmda, epinefrin ve ADP ile indiik/enmiş in vitro trombosit agregasyon ya ml yüzdelerinin (A %) lı em primer hem de sekonder dalga için anlamlı oranda arttığı gözlendi (p<0.05, p<0.0001, p<0.05, p0.05), sekonder dalga sürelerinin grup /'de an lamlı oranda artış gösterdiği belirlendi (p<0.05, p=0.01 ). Konveriing enı im inhibitörii, Ca-kanal blokeri ve B-bloker gibi antihipertansif ajan kul/amm ı mn tranıbosil agregasyon ya nılılll anlamlı olarak farklılaşurmadığı belirlendi (p>0.05). Hipertansif SAP'li olgularda, tedavi edilmiş olsalar bile, hipertansif olmayan SAP olgularıyla karşılaşllrı /dığmda , an lamlı derecede artmış tranıbosil agregasyon ya11111 oluşmaktadır. Sonuç olarak; bu olgularda allliagregan özelliği olan antihipertansif ajaniarta birlikte, daha etkili antiagregan sağaltımm uyg11lannıası ge rekliliği sonlleıma varabitmek için, daha geniş sayıda ve homojen amilıipertansif sağaltını verilen hasta grupları nda in vivo ve prospektif çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Esansiyellıipertansiyon, stabil anjina pektoris, in-vitro tranıbosit agregasyonu

Response of In-vitro Platelet Aggregation Induced by Adenosine Diphosphate and Epinephrine in Stable Angina Pectoris with Essential Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdi SAĞCAN, Meral KAYIKÇIOĞLU, Serdar Bedii OMAY, Mustafa AKIN. Response of In-vitro Platelet Aggregation Induced by Adenosine Diphosphate and Epinephrine in Stable Angina Pectoris with Essential Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 158-163
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale