TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (5)
Cilt: 39  Sayı: 5 - Temmuz 2011
ARAŞTIRMA
1.
Bir kitle iletişim kampanyasının toplumda hipertansiyon farkındalığını artırmaya yönelik etkisi
Impact of a mass media campaign to increase public awareness of hypertension
M. Ali Oto, Oktay Ergene, Lale Tokgozoglu, Zeki Ongen, Omer Kozan, Mahmut Sahin, M. Kemal Erol, Tuna Tezel, Mehmet Ozkan
PMID: 21743258  doi: 10.5543/tkda.2011.01570  Sayfalar 355 - 364

2.
Üçüncü basamak bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda yanlış digoksin kullanımı
Inappropriate use of digoxin in elderly patients presenting to an outpatient cardiology clinic of a tertiary hospital in Turkey
Murat Biteker, Dursun Duman, Akın Dayan, Mehmet Mustafa Can, Ahmet İlker Tekkeşin
PMID: 21743259  doi: 10.5543/tkda.2011.01530  Sayfalar 365 - 370

3.
Metabolik sendromlu olgularda koroner arter hastalığının paraoksonaz-1 aktivitesi ile ilişkisi
The relationship between paraoxonase-1 activity and coronary artery disease in patients with metabolic syndrome
Adnan Burak Akçay, Ahmet Çamsarı, Türkay Özcan, Dilek Çiçek, Necdet Akkuş, Sabri Seyis, Burak Çimen, Barış Çelebi, Oben Döven, Gökhan Cin
PMID: 21743260  doi: 10.5543/tkda.2011.01382  Sayfalar 371 - 377

4.
Mikrovasküler komplikasyonu olmayan tip II diabetes mellituslu hastalarda bölgesel sol ventrikül fonksiyonlarının gerilim (strain) ve gerilim hızı (strain rate) ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of regional left ventricular functions by strain and strain rate echocardiography in type II diabetes mellitus patients without microvascular complications
M. Sertaç Alpaydın, Enbiya Aksakal, Mustafa Kemal Erol, Ziya Şimşek, Mahmut Açıkel, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Serdar Sevimli, Şule Karakelleoğlu
PMID: 21743261  doi: 10.5543/tkda.2011.01490  Sayfalar 378 - 384

5.
İnteratriyal septal defektlerin perkütan yolla kapatılması: Orta dönem izlem sonuçları
Percutaneous closure of interatrial septal defects: mid-term follow-up results
Ali Oto, Kudret Aytemir, Süheyla Özkutlu, Ergün Barış Kaya, Giray Kabakçı, Ahmet Hakan Ateş, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat
PMID: 21743262  doi: 10.5543/tkda.2011.01474  Sayfalar 385 - 395

6.
Kırk yaş altında ve üzerinde akut miyokart enfarktüsü geçiren hastalarda psikososyal risk faktörlerinin karşılaştırılması
Comparison of psychosocial risk factors between patients who experience acute myocardial infarction before and after 40 years of age
Cihan Şengül, Olcay Özveren, Cihan Çevik, Cemil İzgi, Yusuf Karavelioğlu, Vecih Oduncu, Taylan Akgün, Mehmet Mustafa Can, Nihal Özdemir, Mehmet Özkan
PMID: 21743263  doi: 10.5543/tkda.2011.01412  Sayfalar 396 - 402

OLGU BILDIRISI
7.
ICD elektrodu üzerinde gelişen büyük bir vejetasyonun, elektrot ile birlikte Evolution mekanik dilatör kılıf kullanılarak çıkarılması
Extraction of a large vegetation and ICD lead using the Evolution Mechanical Dilator Sheath
Tolga Aksu, Mine Durukan, Umit Guray, Ayse Colak
PMID: 21743264  doi: 10.5543/tkda.2011.01356  Sayfalar 403 - 406

8.
İmmün sistemi normal genç bir hastada Epstein-Barr virüsü ile ilişkili perikart tamponadı
Pericardial tamponade associated with Epstein-Barr virus in an immunocompetent young patient
Mahmut Akpek, Mikail Yarlioglues, Suleyman Durmaz, Mehmet G Kaya
PMID: 21743265  doi: 10.5543/tkda.2011.01312  Sayfalar 407 - 409

9.
Abdominoplasti ve yağ aldırma ameliyatı sonrası masif pulmoner tromboemboli
Massive pulmonary thromboembolism after abdominoplasty and liposuction
Cenk Conkbayir, Said Kenan, Ozan Emiroğlu
PMID: 21743266  doi: 10.5543/tkda.2011.01306  Sayfalar 410 - 413

10.
İmmün trombositopenik purpuralı bir hastada akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü için primer koroner girişim uygulaması
Primary coronary intervention for acute ST-elevation myocardial infarction in a patient with immune thrombocytopenic purpura
Zekeriya Nurkalem, Turgay Işık, Tufan Cınar, Mehmet Ergelen
PMID: 21743267  doi: 10.5543/tkda.2011.00950  Sayfalar 414 - 417

11.
Balonundan sıyrılan sirolimus kaplı stentin düşük profilli balon kateter yardımıyla başarılı bir şekilde yerleştirilmesi
Dislodgement of a sirolimus-eluting stent in the circumflex artery and its successful deployment with a small-balloon technique
Tunay Şentürk, Bülent Özdemir, Dilek Yeşilbursa, Osman Akın Serdar
PMID: 21743268  doi: 10.5543/tkda.2011.01248  Sayfalar 418 - 421

12.
Siyanotik doğuştan kalp hastalıklarında interatriyal şantı artırmak amacıylaatriyal septuma stent uygulaması: İki olgu sunumu
Atrial septal stenting to increase interatrial shunting in cyanotic congenital heart diseases: a report of two cases
Yalim Yalcin, Cenap Zeybek, Ibrahim Ozgur Onsel, Mehmet Salih Bilal
PMID: 21743269  doi: 10.5543/tkda.2011.01368  Sayfalar 422 - 426

DERLEME
13.
Akut kalp yetersizliği sendromlarının en erken tedavisi
Very early management of acute heart failure syndromes
Mehmet Birhan Yilmaz, Alain Cohen-solal, Alexandre Mebazaa
PMID: 21743270  doi: 10.5543/tkda.2011.01599  Sayfalar 427 - 432

NASIL YAPALIM?
14.
Girişimsel Kardiyoloji / Fraksiyonel akım yedeği (FFR) ölçümüne ilişkin pratik ipuçları
Suggestions on how to do / Interventional Cardiology / Practical tips for the measurement of fractional flow reserve (FFR)
Aylin Yıldırır
PMID: 21743271  doi: 10.5543/tkda.2011.01686  Sayfalar 433 - 435

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Tromboembolinin nadir bir komplikasyonu: Trombüsün foramen ovale açıklığına sıkışması
A rare complication of thromboembolism: entrapped thrombus in a patent foramen ovale
Mehmet Ali Elbey, Halit Acet, Yahya İslamoğlu, Habib Çil
PMID: 21743272  doi: 10.5543/tkda.2011.01506  Sayfa 436
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
İyatrojenik dev arteriyovenöz fistül
Iatrogenic huge renal arteriovenous fistula
Cihan Dündar, Gamze Babür Güler, Kürşat Tigen, Cevat Kırma
PMID: 21743273  doi: 10.5543/tkda.2011.01499  Sayfa 437
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Sol atriyumda kitleye benzeyen koroner fistül
Coronary artery fistula presenting as a left atrial mass
Zeydin Acar, Korhan Soylu, Özcan Yılmaz, Mustafa Tarık Ağaç
PMID: 21743274  doi: 10.5543/tkda.2011.01518  Sayfa 438
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Primer aortobronşiyal fistülün koil ile tıkanması
Coil embolization of a primary aortobronchial fistula
Kürşat Tigen, Cihan Dündar, Tansu Karaahmet, Cevat Kırma
PMID: 21743275  doi: 10.5543/tkda.2011.01521  Sayfa 439
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Elektrokardiyografide egzersizle ilişkili artefakt
Electrocardiographic artifact during exercise
Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu, Cengiz Çeliker
PMID: 21743276  doi: 10.5543/tkda.2011.01505  Sayfa 440
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
20.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Erdem Diker, Giray Kabakcı, Mehmet Sıddık Ülgen
Sayfalar 441 - 443

21.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 443
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 444
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale