TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (1)
Cilt: 38  Sayı: 1 - Ocak 2010
ARAŞTIRMA
1.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut alevlenme atakları endotel fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir
Acute exacerbation impairs endothelial function in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Beste Ozben, Emel Eryuksel, Azra Meryem Tanrikulu, Nurdan Papila-Topal, Turgay Celikel, Yelda Basaran
PMID: 20215835  Sayfalar 1 - 7

2.
Hemodiyaliz hastalarında atriyal fibrilasyon sıklığı ve belirleyicileri
The prevalence and predictors of atrial fibrillation in hemodialysis patients
Gürkan Acar, Ahmet Akçay, Ekrem Doğan, İsmet Önder Işık, Abdullah Sökmen, Gülizar Sökmen, Hayriye Sayarlıoğlu, Sedat Köroğlu, Alper Buğra Nacar, Cemal Tuncer
PMID: 20215836  Sayfalar 8 - 13

3.
Metabolik sendromlu hastalarda aort gerilimi ve esneyebilirliği
Aortic strain and distensibility in patients with metabolic syndrome
Yeşim Güray, Meltem Refiker, Burcu Demirkan, Ümit Güray, Ayça Boyacı, Şule Korkmaz
PMID: 20215837  Sayfalar 14 - 19

4.
Kawasaki hastalığında standart yüksek doz intravenöz gama globulin tedavisine yanıtsızlığın değerlendirilmesi
Evaluation of unresponsiveness to standard high-dose gamma globulin therapy in Kawasaki disease
Vedide Tavli, Murat Muhtar Yılmazer, Barış Güven, Timur Meşe, Taliha Öner, Savaş Demirpençe
PMID: 20215838  Sayfalar 20 - 24

5.
Erişkinlerde görülen doğuştan kalp hastalıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of adult congenital heart diseases
İdris Ardıç, Mehmet Güngör Kaya, Ahmet Kasapkara, Bahadır Şarlı, Orhan Doğdu, Ali Doğan, Tuğrul İnanç, Nihat Kalay, Abdurrahman Oğuzhan
PMID: 20215839  Sayfalar 25 - 31

OLGU BILDIRISI
6.
Hamile bir kadında masif pulmoner embolinin düşük doz ve yavaş infüzyonla doku plazminojen aktivatörü ile başarılı tedavisi
Successful treatment of massive pulmonary embolism in a pregnant woman, with low-dose, slow infusion of tissue plasminogen activator
Murat Biteker, Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Özkan
PMID: 20215840  Sayfalar 32 - 34

7.
Genç erkek hastada ateşin yol açtığı prekordiyal ST-segment yüksekliği
Fever-induced precordial ST-segment elevation in a young man
Beste Ozben, Oguz Caymaz, Okan Erdogan
PMID: 20215841  Sayfalar 35 - 37

8.
Ayrık sağ koroner arter: İki olgu sunumu
Split right coronary artery: a report of two cases
Arda Şanlı Ökmen, Ertan Ökmen
PMID: 20215842  Sayfalar 38 - 40

9.
iki adet atriyal septal defekti olan bir olguda ayrı cihazlarla perkütan kapama
Percutaneous closure of two atrial septal defects with individual septal occluder devices
Erdoğan İlkay, Sakine Fırat, Necati Dağlı, Özcan Özeke
PMID: 20215843  Sayfalar 41 - 43

10.
Akut miyokart enfarktüsü nedeniyle yapılan perkütan koroner girişim sırasında izlenen geçici subklavyen arter spazmı
Transient subclavian artery spasm observed during percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction
Özlem Karakurt, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
PMID: 20215844  Sayfalar 44 - 46

11.
Lutembacher sendromlu bir olguda perkütan tedavi
Percutaneous treatment of Lutembacher syndrome: a case report
Aydan Ongun Özdemir, Deniz Kumbasar, İrem Dinçer, Yusuf Atmaca
PMID: 20215845  Sayfalar 47 - 49

DERLEME
12.
Tanısal ve tedavi edici girişimsel koroner arter işlemlerinde radiyal arter kullanımının yeri
Transradial approach in diagnostic and therapeutic interventional coronary artery procedures
Gülten Taçoy, Timur Timurkaynak
PMID: 20215846  Sayfalar 50 - 56

13.
Kardiyovasküler tıp makale sayısında 2009 yılında dört yıl geri gittik
Turkey’s 2009 output of cardiovascular publications shows a four-year regression
Altan Onat
PMID: 20215847  Sayfalar 57 - 68

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Ciddi pulmoner hipertansiyona yol açan büyük sol atriyum miksoması
Large left atrial myxoma causing severe pulmonary hypertension
Erkan İlhan, Erdinç Hatipsoylu, Yiğit Çanga, Numan Ali Aydemir
PMID: 20215848  Sayfa 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Sol klavikula kemiği altından yaralanma sonrası sağ ana karotis arter psödoanevrizması
Traumatic pseudoaneurysm of the right common carotid artery due to injury below the left clavicle
Bilgehan Erkut, Azman Ateş, Fatih Alper
PMID: 20215849  Sayfa 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan asemptomatik duktus arteriyozus açıklığı
Asymptomatic patent ductus arteriosus detected by multislice computed tomography
Özlem Özcan Celebi, Murat Vural, Deniz Şahin, Sinan Aydoğdu
PMID: 20215851  Sayfa 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Sol atriyumda iki dev trombüs
Two giant thrombi in the left atrium
Koksal Ceyhan, Metin Karayakalı, Fatih Koc
PMID: 20215850  Sayfa 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Mikst bağ dokusu hastalığı olan bir olguda dev pulmoner arter anevrizması
Giant pulmonary artery aneurysm in a patient with mixed connective tissue disease
Mahmut Akpek, İdris Ardıç, Mikail Yarlıoğlueş, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 20215852  Sayfa 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
19.
Late detection of noncompaction of the myocardium in an adult with complete interventricular septal defect
Yusuf Sezen, Ali Yıldız
PMID: 20215853  Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Myocardial noncompaction recognized following a transient ischemic attack
Sulafa Km Ali
PMID: 20215854  Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Tissue Doppler evaluation of the effects of major lung resection on cardiac functions
Ziya Şimşek, Ersin Günay
PMID: 20215855  Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
22.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
İzzet Erdinler, Ahmet Vural
Sayfalar 77 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale