TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (2)
Cilt: 37  Sayı: 2 - Mart 2009
ARAŞTIRMA
1.
Halkımızda ılımlı ve aşırı alkol tüketimi: mortalite ve kardiyometabolik risk üzerine uzun vadeli etkiler
Moderate and heavy alcohol consumption among Turks: long-term impact on mortality and cardiometabolic risk
Altan Onat, Gülay Hergenç, Zekeriya Küçükdurmaz, Murat Uğur, Zekeriya Kaya, Günay Can, Hüsniye Yüksel
PMID: 19404028  Sayfalar 83 - 90

2.
Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki
The relationship of microalbuminuria with left ventricular functions and silent myocardial ischemia in asymptomatic patients with type 2 diabetes
Özlem Yıldırımtürk, Mehtap Kılıçgedik, Aylin Tuğcu, Vedat Aytekin, Saide Aytekin
PMID: 19404029  Sayfalar 91 - 97

3.
Editöryal Yorum: Asemptomatik insüline bağımlı olmayan diabetes mellitustasessiz miyokart iskemisi, mikroalbüminüri ve sol ventrikül fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Editorial Comment: Assessment of the relationship between silent myocardial ischemia, microalbuminuria, and left ventricular function in asymptomatic subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus
Recep Demirbağ
PMID: 19404030  Sayfalar 98 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Hipertansif hastalarda dipper ve non-dipper kan basıncının sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi: Doku Doppler çalışması
The influence of dipper and nondipper blood pressure patterns on left ventricular functions in hypertensive patients: a tissue Doppler study
Kürsat Tigen, Tansu Karaahmet, Hakan Fotbolcu, Emre Gürel, Cihan Cevik, Çetin Geçmen, Atilla Bitigen, Bülent Mutlu, Yelda Başaran
PMID: 19404031  Sayfalar 101 - 106

5.
Atriyoventriküler tam blokta kalıcı kalp pili öncesi ve sonrasında kardiyovasküler sistem stabilizasyonunda hemodinamik kompansatuvar değişimler
Compensatory hemodynamic variations for cardiovascular stabilization in complete atrioventricular block before and after pacemaker implantation
Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Ahmet Çağrı Aykan, Hekim Karapınar, İbrahim Duran, Emre Ertürk, Tayyar Gökdeniz, Hasan Kaya, Mehmet Özkan
PMID: 19404032  Sayfalar 107 - 111

6.
Diyastolik kalp yetersizliği tanısında N-terminal B-tipi natriüretik peptidin yeri: Ekokardiyografi bulguları ile karşılaştırma
The diagnostic value of N-terminal B-type natriuretic peptide in diastolic heart failure: comparison with echocardiographic findings
Aylin Tuğcu, Özlem Yıldırımtürk, Saide Aytekin
PMID: 19404033  Sayfalar 112 - 121

OLGU BILDIRISI
7.
Yaşlı bir hastada sağ atriyum apendiks anevrizması
Aneurysm of the right atrial appendage in an elderly patient
Nilüfer Ekşi Duran, Emre Ertürk, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
PMID: 19404034  Sayfalar 122 - 124

8.
Subklavyan ven port kateteri komplikasyonu ve paraneoplastik sendrom sonucu gelişen süperiyor vena kava sendromu
Superior vena cava syndrome arising from subclavian vein port catheter implantation and paraneoplastic syndrome
Sinan Dagdelen
PMID: 19404035  Sayfalar 125 - 127

9.
Mesane taşı bulunan, asemptomatik Brugada sendromlu bir hastada egzersizle ortaya çıkan ventrikül taşikardisi
Exercise-induced ventricular tachycardia associated with asymptomatic Brugada syndrome in a patient with urinary bladder stone
Özcan Özeke, Kumral Ergün Çağlı, Dursun Aras, Erdoğan İlkay
PMID: 19404036  Sayfalar 128 - 131

10.
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası nefes darlığının önemli bir nedeni: Frenik sinir felci
An important cause of dyspnea after coronary artery bypass grafting: phrenic nerve paralysis
Enbiya Aksakal, Namık Kemal Erol, Fuat Gündoğdu, Özkan Çinici
PMID: 19404037  Sayfalar 132 - 135

11.
Endomiyokardiyal hastalık: Olgu sunumu
Endomyocardial disease: a case report
Kumral Çağlı, Belma Uygur, Fatih Özlü, Zehra Gölbaşı
PMID: 19404038  Sayfalar 136 - 140

12.
Kesintili aort izlenimi veren aort koarktasyonu
A case of aortic coarctation mimicking interrupted aorta
İbrahim Özdoğru, Özgür Günebakmaz, Mehmet Güngör Kaya, Ali Doğan
PMID: 19404039  Sayfalar 141 - 144

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Perikart içinde kurşun
Intrapericardial bullet
Tolga Aksu, Hatice Selçuk, Ayşegül Öz Aksu, Timur Selçuk
PMID: 19404040  Sayfa 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Koroner anjiyografi sırasında spontan koroner arter spazmı
Spontaneous coronary artery spasm during coronary angiography
Namık Ozmen, Ömer Uz, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 19404041  Sayfa 146

15.
Mitral kapakta kitle: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Mitral valve mass: echocardiography and magnetic resonance imaging findings
Yelda Tayyareci, Özlem Yıldırımtürk, Aylin Tuğcu, Saide Aytekin
PMID: 19404042  Sayfa 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
16.
Gelişen Türk Tıp Kardiyovasküler Yayıncılığı
Advanced Turkish Medical Cardiovascular Publication
Ahmet Akgul
PMID: 19404043  Sayfalar 148 - 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale