TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (6)
Cilt: 33  Sayı: 6 - Eylül 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Koroner yavaş akım saptanan normotansif hastalarda nondipper durum sıklığı ve bunun prognoz ile ilişkisi
The incidence of nondipping state in normotensive patients with coronary slow flow and its relationship with prognosis
Mustafa Yazıcı, Sabri Demircan, Kenan Durna, Tek.Erdoğan Yaşar, Mahmut Şahin
Sayfalar 319 - 325

2.
Bir tıp fakültesi eğitim hastanesinde apikal hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konan olguların sıklığı, klinik ve morfolojik özellikleri
The prevalence, clinical, and morphological characteristics of cases with apical hypertrophic cardiomyopathy diagnosed in a training hospital of a medical faculty
Hürkan Kurşaklıoğlu, Turgay Çelik, Atila İyisoy, Sedat Köse, Basri Amasyalı, Ersoy Işık
Sayfalar 326 - 330

3.
Ventrikül taşikardisi olan hastaların etyolojik, demografik ve klinik özelliklere göre sınıflandırılması
Classification of patients with ventricular tachycardia according to etiological, demographic and clinical features
Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Fatma Metin, Mustafa Soylu, Ramazan Atak, Kubilay Şenen, Gökhan Cihan, Dursun Aras, Ahmet Duran Demir, İrfan Sabah
Sayfalar 331 - 340

4.
Bir olguda multidedektör bilgisayarlı tomografi ile saptanan koroner arter fistülü
A case of coronary artery fistula detected by multidetector computed tomography
Mehmet Yokuşloğlu, Savaş Karakoç, Oben Baysan, Mehmet Uzun
Sayfalar 341 - 343

OLGU
5.
Bir olguda çoklu anomali: Aort arkusu anomalisi, aberran sol subklavyen arter, sol atriyum divertikülü ve miyokardiyal non-compaction
A case of multiple abnormalities: aortic arch anomaly, aberrant left subclavian artery, left atrial diverticulum, and myocardial noncompaction
Hürkan Kurşaklıoğlu, Atila İyisoy, Turgay Çelik, Sedat Köse
Sayfalar 344 - 347

DERLEME
6.
Emerging primary percutaneous coronary intervention as the dominant reperfusion strategy for myocardial infarction in Europe
Avrupa’da primer perkütan koroner girişimin miyokard infarktüsünde ana reperfüzyon stratejisi olarak gelişimi
Petr Widimsky, Michael Aschermann, Frantisek Tousek
Sayfalar 348 - 353

EDITORYAL YORUM
7.
ST yükseklikli miyokard infarktüsünde tedavi seçimi: Randomize çalışmalardan gerçek dünyaya bakış
Management of patients with ST-elevation myocardial infarction: an overview of the real world situations through randomized studies
Erdoğan İlkay
Sayfalar 354 - 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
8.
Koroner arter ektazisi
Coronary artery ectasia
Bilal Boztosun, Yılmaz Güneş, Cevat Kırma
Sayfalar 356 - 359

9.
Yeni bir risk faktörü olarak yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hsCRP)
High sensitivity C-reactive protein (hsCRP) as a new risk factor
Aylin Yıldırır
Sayfalar 360 - 371

10.
Sirkumfleks arter ile pulmoner ven arasında fistülün BT anjiyografi ile saptanması
Detection of a coronary arteriovenous fistula between the circumflex artery and pulmonary vein by CT angiography
Erdoğan İlkay, Orhan Maden, Kemal Arda, Fehmi Kaçmaz
Sayfa 372
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 375
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale