TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - Mart 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Koroner Arter Hastalığı Tanısı veya Şüphesi Bulunan Hastalarda İstirahat Elektrokardiyografisindeki ST-T Değişikliklerinin Egzersiz TI-201 Single Photon Emission Kompüterize Tomografi (SPECT) ile Değerlend
Clinical Investigations Assessment of ST-T wave Abnormalities on the Baseline Resting Electrocardiography by Exercise 201-TI Single Photon Computerized Tomography (SPECT)
Ayşe PINARLI, Birsen ERSEK, Kemal YEŞİLÇİMEN, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY
Sayfalar 72 - 76

3.
Kayseri Bölgesi Kentsel Populasyonunda Aterosklerotik Risk Faktörleri
Atherosclerotic Risk Factors in Urban Population of Kayseri
Şükrü ÜNAL, Mustafa ÇETİN, Ali ERGİN, Emrullah BAŞAR, Ahmet Hulusi KÖKER
Sayfalar 77 - 83

4.
Yeni Başlayan Tip II Diabetes Mellituslu, Normotensif Hastalarda Sol Ventrikül Diyastol Fonksiyonları
Determination of Diastolic Functions of Left Ventricle in Normotensive Patients with Type II Diabetes Mellitus of New-onset
Fehmi MERCANOĞLU, Kubilay KARŞIDAĞ, Hüseyin OFLAZ, Fevzi ALO, Nevres KOYLAN, Faruk ERZENGİN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 84 - 89

5.
Sternotomi Yapılmadan Torakoskopik Yöntemle Yapılan Aorto-Koroner Bypass Operasyonları
Thoracoscope-Assisted Coronary Bypass Surgery Via a Small Thoracotomy
Selim ERENTÜRK, Frank VAN PRAET, Hugo VANERMEN
Sayfalar 90 - 92

6.
Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu: 15 Olgunun Analizi
Absent Pulmonary Valve Syndrome: Analysis of 15 Patients
Gül Sağın SAYLAM, Ayşe SARIOĞLU, Resmiye BEŞİKÇİ, Gülhis BATMAZ, Y.Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 93 - 100

7.
Fonksiyonel Tek Ventriküllü Hastalarda Sistemik - Pulmoner Şant ve Fontan Ameliyatlarının Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Influence of the Fontan Operation and Systemic - pulmonary Shunt on Ventricular Diastolic Functions in Patients with Single Ventricle
Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, İrfan Levent SALTIK, Resmiye BEŞİKÇİ, Yar.Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 101 - 107

8.
Konjenital Aort Darlıklarında Balon Valvüloplasti: Erken ve Orta Dönemli Sonuçlar
Balloon Valvuloplasty in Congenital Aortic Stenosis in Children: Early and Intermediate-term Results
N.Kürşad TOKEL, Enver EKİCİ, Ali KUTSAL, Coşkun İKİZLER
Sayfalar 108 - 113

9.
Derleme Koroner Arter Hastalığının Tedavisinde Koroner Cerrahisi İle Koroner Anjiyoplastinin Karşılaştırılması: Yeni Randomize Çalışmaların Cevaplandırdığı ve Cevaplandırmadığı Sorular
Review Comparison of Angioplasty With Bypass Surgery for the Treatment of Coronary Artery Disease: Questions Answered and Unanswered by Recent Randomized Trials
Ubeydullah DELİGÖNÜL
Sayfalar 114 - 122

10.
Olgu Bildirisi Direksiyonel Aterektomi Sonrasında Uzak Damarda Akut Oklüzyon Gelişimi
Case Report Acute Occlusion of a Remote Coronary Artery After Directional Atherectomy
Mustafa KAHRAMAN, Hazım DİNÇER, Tuğrul OKAY, Can ÖZER, Işık ERDOĞAN, Ayhan YİĞİT, Yavuz MAŞRABACI
Sayfalar 123 - 126

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale