TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (8)
Cilt: 36  Sayı: 8 - Aralık 2008
DERLEME
1.
ST-Segment yükselmesi olan hastalarda akut miyokard infarktüsü tedavisi: Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu’nda neler değişti?
Management of ST-segment elevation acute myocardial infarction: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline?
Bilgehan Karadağ, Zeki Öngen
PMID: 19223715  Sayfalar 505 - 512

ARAŞTIRMA
2.
V1 Göğüs derivasyonunda T-dalgası negatifliği ve cinsiyet ve kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisi
Negative T wave in chest lead V1: relation to sex and future cardiovascular risk factors
Teoman Onat, Altan Onat, Günay Can
PMID: 19223716  Sayfalar 513 - 518

3.
İskemik kardiyomiyopatili hastalarda intrakoroner otolog kemik iliği kaynaklı mononükleer kök hücre nakli: 18 aylık takip sonuçları
Intracoronary autologous bone marrow-derived stem cell transplantation in patients with ischemic cardiomyopathy: results of 18-month follow-up
Yelda Tayyareci, Berrin Umman, Murat Sezer, Sevgi Beşışık, Yasemin Şanli, Ayşe Mudun, Nuray Gürses, Yımaz Nişancı
PMID: 19223717  Sayfalar 519 - 529

4.
Koroner arter ektazisi: Klinik ve anjiyografik değerlendirme
Coronary artery ectasia: Clinical and angiographical evaluation
Hale Yılmaz, Nurten Sayar, Mehmet Yılmaz, Burak Tangürek, Nazmiye Çakmak, Ufuk Gürkan, Mehmet Gül, Dilek Şimşek, Osman Bolca
PMID: 19223718  Sayfalar 530 - 535

5.
Romatizmal ve dejeneratif kalp kapak hastalarında doku ve plazma oksidatif stres indeksi
Plasma and tissue oxidative stress index in patients with rheumatic and degenerative heart valve disease
Murat Rabus, Recep Demirbağ, Yusuf Sezen, Oğuz Konukoğlu, Ali Yildiz, Özcan Erel, Rahmi Zeybek, Cevat Yakut
PMID: 19223719  Sayfalar 536 - 540

6.
Hipertrofik kardiyomiyopatide olumsuz klinik olayları öngörmede sol atriyum boyutunun önemi
Importance of left atrial size in predicting adverse clinical events in hypertrophic cardiomyopathy
Gökhan Kahveci, Fatih Bayrak, Bülent Mutlu, Yelda Başaran
PMID: 19223720  Sayfalar 541 - 545

OLGU BILDIRISI
7.
Sağ ventrikülü tutan metastatik Ewing sarkomu
Metastatic Ewing’s sarcoma involving the right ventricle
Burak Pamukçu, Ahmet Kaya Bilge, Mehmet Meriç, Dursun Atılgan
PMID: 19223721  Sayfalar 546 - 548

8.
Sağ sinüs Valsalvadan köken alan sirkumfleks koroner arterden beslenen sol atriyum miksoması
Left atrial myxoma supplied by the circumflex coronary artery arising from the right sinus of Valsalva
İbrahim Özdoğru, Mustafa Duran, Bahadır Şarlı, Abdurrahman Oğuzhan
PMID: 19223722  Sayfalar 549 - 551

9.
Göğüs ağrısı nedeni olan doğuştan koroner arter fistülü
Congenital coronary artery fistula as a cause of angina pectoris
Hayrettin Sağlam, Cevdet Ugur Koçoğulları, Eser Kaya, Mustafa Emmiler
PMID: 19223723  Sayfalar 552 - 554

10.
Tekrarlayan pulmoner tromboembolili bir olguda sağ atriyum ve inferior vena kavada miksomayı taklit eden trombüs
Thrombi in the right atrium and inferior vena cava mimicking myxoma in a patient with recurrent pulmonary thromboembolism
Tolga Aksu, Erdem Tümer Güler, Omaç Tüfekçioğlu, Ayşegül Öz Aksu
PMID: 19223724  Sayfalar 555 - 557

11.
Pulmoner hipertansiyonunun nadir bir nedeni: Pulmoner Langerhans hücreli granülomatozis
A rare cause of pulmonary hypertension: pulmonary Langerhans cell granulomatosis
Yeşim Güray, Ramazan Astan, Esra Gücük, Ümit Güray
PMID: 19223725  Sayfalar 558 - 561

12.
Sol sirkumfleks koroner arterde miyokardiyal köprüleşme: Olgu sunumu
A case of myocardial bridging of the left circumflex coronary artery
Cemal Tuncer, Gülizar Sökmen, Gürkan Acar, Sedat Köroğlu
PMID: 19223726  Sayfalar 562 - 563

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Sol ventrikül çıkım yolu tıkanıklığının nadir bir nedeni: Aksesuvar mitral kapak
A rare cause of left ventricular outflow obstruction: accessory mitral valve tissue
Sadık Açıkel, Mehmet Doğan, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
PMID: 19223727  Sayfa 564
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Bilateral coronary artery to pulmonary artery fistulas associated with significant coronary artery atherosclerosis
Koroner arterlerden pulmoner artere uzanan iki taraflı fistüller ve eşlik eden belirgin koroner arter aterosklerozu
Ali Sabri Seyis, İsmail Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı
PMID: 19223728  Sayfa 565
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi ve ileri biventriküler kalp yetersizliği
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy with severe biventricular heart failure
Gökhan Kahveci, Denyan Mansuroğlu, Başar Sareyyüpoğlu, Bülent Mutlu
PMID: 19223729  Sayfa 566
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 567
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale