TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (3)
Cilt: 36  Sayı: 3 - Nisan 2008
ARAŞTIRMA
1.
Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenindeğerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü
The role of tissue Doppler echocardiography in the evaluation of functional capacity of patients with heart failure
Mehmet Akif Düzenli, Kurtuluş Özdemir, Nazif Aygül, Kadriye Zengin, Hasan Gök
PMID: 18626205  Sayfalar 143 - 149

2.
Plazma asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyi ve L-arginin/ADMA oranınınkoroner kollateral gelişimi üzerine etkisi
The effect of plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) level and L-arginine/ADMA ratio on the development of coronary collaterals
Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Ahmet Temizhan, Orhan Maden, Hakan Ulupınar, Erkan Baysal, Erdal Duru, Ali Şaşmaz
PMID: 18626206  Sayfalar 150 - 155

3.
Akut miyokard infarktüslü hastalarda hastaneye geç geliş ile ilişkili faktörler
Factors associated with prolonged prehospital delay in patients with acute myocardial infarction
İbrahim Sarı, Zübeyir Acar, Orhan Özer, Betül Erer, Ebru Tekbaş, Ekrem Üçer, Ahmet Genç, Vedat Davutoğlu, Mehmet Aksoy
PMID: 18626207  Sayfalar 156 - 162

4.
Transradial yaklaşımla koroner anjiyografi deneyimimiz
Our experience with transradial approach for coronary angiography
Veli Vefalı, Uğur Arslan
PMID: 18626208  Sayfalar 163 - 167

5.
Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların veerken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi
Evaluation of surgical approaches and early and midterm results of treatment for atrioventricular septal defect
Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Yasemin Türkekul, Ece Salihoğlu, Banu Soykan, Arda Saygılı, Ayşe Sarıoğlu, Tayyar Sarıoğlu
PMID: 18626209  Sayfalar 168 - 174

OLGU BILDIRISI
6.
Altmış sekiz yaşında bir hastada düzeltilmemiş Fallot tetralojisi
Unoperated tetralogy of Fallot in a 68-year-old patient
Mehmet Yokuşoğlu, Cem Köz, Oben Baysan, Nezihi Barış
PMID: 18626210  Sayfalar 175 - 177

7.
İki olguda yırtılmamış ve yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizması
Unruptured and ruptured sinus of Valsalva aneurysms in two cases
Recep Demirbağ, Ali Yıldız, Remzi Yılmaz, Mustafa Cengiz
PMID: 18626211  Sayfalar 178 - 180

8.
Ekokardiyografi sırasında şüphelenilen nadir bir anomali: Pulmoner arterden köken alan sol ön inen arter
Left anterior descending coronary artery originating from the pulmonary artery: a rarity suspected during echocardiography
Necla Özer, Ali Deniz, Rıza Doğan
PMID: 18626212  Sayfalar 181 - 183

9.
Primer perkütan koroner anjiyoplasti sırasında karşılaşılan nadir bir koroner anomali: Sağ koroner arterden ayrılan sol ana koroner arterin tam tıkanıklığı
A rare coronary anomaly detected during primary percutaneous coronary angioplasty: totally occluded left main coronary artery originating from the right coronary artery
Nihat Özer, Burak Tangürek, Zeynep Tartan, Neşe Çam
PMID: 18626213  Sayfalar 184 - 186

10.
Tip IV çift sol ön inen koroner arter anomalisi: Olgu sunumu
A case of type IV dual left anterior descending coronary artery anomaly
Durmuş Yıldıray Şahin, Abdi Bozkurt
PMID: 18626214  Sayfalar 187 - 189

DERLEME
11.
Protez kapak endokarditlerinde ekokardiyografik değerlendirme
Echocardiographic evaluation of prosthetic valve endocarditis
Necla Özer
PMID: 18626215  Sayfalar 190 - 196

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Koroner arter içindeki trombüsün çözülmesinde tirofibanın belirgin etkinliği
Efficient tirofiban infusion resulting in resolution of intracoronary thrombus
Gürkan Acar, Gülizar Sökmen, Alper Buğra Nacar, Cemal Tuncer
PMID: 18626216  Sayfa 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kalp pili yerleştirilmesine bağlı bir komplikasyon: Sol akciğerin tümünü sıkıştıran büyük pnömotoraks
A complication of pacemaker implantation: a large pneumothorax compressing the entire left lung
Serkan Çay, Serkan Topaloğlu
PMID: 18626217  Sayfa 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Kurtuluş Özdemir, Niyazi Güler, Kemal Yeşilçimen
Sayfalar 199 - 200
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale