Altmış sekiz yaşında bir hastada düzeltilmemiş Fallot tetralojisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 175-177

Altmış sekiz yaşında bir hastada düzeltilmemiş Fallot tetralojisi

Mehmet Yokuşoğlu, Cem Köz, Oben Baysan, Nezihi Barış
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Fallot tetralojisi en sık siyanotik doğuştan kalp hastalığıdır. Genellikle bu olgulara yaşamın ilk iki yılında tam düzeltme ameliyatları uygulanmaktadır. Cerrahi uygulanmamış olguların erişkin yaşlara ulaşması nadirdir. Altmış sekiz yaşında bir diyabetik hasta bacaklarda ve karında şişlik, halsizlik ve nefes alamama yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede hafif siyanoz ve parmaklarda çomaklaşma vardı; kan basıncı 110/60 mmHg, nabzı 79 vuru/dk idi. Dinlemede sistolik ejeksiyon üfürümü ve bazal akciğer alanlarında iki taraflı raller duyuldu. Her iki bacağında yaygın ödem vardı. Elektrokardiyografide normal ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon izlendi. Göğüs radyografisinde kardiyotorasik oran artmış bulundu ve iki taraflı hafif plevral efüzyon vardı. Ekokardiyografide iki taraflı atriyal genişleme (sağ atriyum 62 mm, sol atriyum 49 mm), sol ventrikül duvarında kalınlaşma, sağ ventrikül hipertrofisi ve sistolik fonksiyonunda azalma görüldü. Hastada çok büyük bir ventriküler septal defekt ve ciddi pulmoner darlık saptandı. Hasta herhangi bir girişimsel müdahaleyi kabul etmedi. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu ameliyat edilmemiş Fallot tetralojili olgular içinde ülkemizde bildirilen en yaşlı olgudur.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, ekokardiyografi, Fallot tetralojisi/tanı.

Unoperated tetralogy of Fallot in a 68-year-old patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Yokuşoğlu, Cem Köz, Oben Baysan, Nezihi Barış. Unoperated tetralogy of Fallot in a 68-year-old patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 175-177

Sorumlu Yazar: Mehmet Yokuşoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale