Ekokardiyografi sırasında şüphelenilen nadir bir anomali: Pulmoner arterden köken alan sol ön inen arter [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 181-183

Ekokardiyografi sırasında şüphelenilen nadir bir anomali: Pulmoner arterden köken alan sol ön inen arter

Necla Özer1, Ali Deniz1, Rıza Doğan2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Bland-White-Garland sendromu adı verilen ve sol koroner sistemin pulmoner arterden köken aldığı koroner arter anomalisi oldukça nadir bir durumdur. Sadece sol ön inen (LAD) arterin veya sirkumfleks arterin pulmoner arterden çıkması ise daha da nadirdir. Otuz sekiz yaşında kadın hasta, iki yıllık öyküsü olan tipik angina ile başvurdu. Fizik muayene bulguları, 3/6 dereceli sistolik üfürüm dışında normaldi. Elektrokardiyografide, anterior iskemiye işaret eden anterolateral ST-segment çökmesi ve T dalga inversiyonu izlendi. Renkli akım transtorasik Doppler ekokardiyografide koroner arterler genişlemiş bulundu. Parasternal kısa eksen görüntülerde ana pulmoner arterden anormal bir akım dikkat çekmekteydi. Koroner anomali varlığından şüphelenilmesi üzerine yapılan koroner anjiyografide, sol sirkumfleks ve sağ koroner arterlerin genişlemiş olduğu ve bunlarla LAD arter arasında yaygın kollateraller oluştuğu gözlendi; ayrıca, LAD arteri ana pulmoner artere boşalmaktaydı. Bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile LAD arterin ana pulmoner arterden köken aldığı doğrulandı. Yapılan cerrahi düzeltme ameliyatında LAD arterin aort ile anastomozu sağlandı. Ameliyattan bir hafta sonraki koroner anjiyografide, LAD arterin açık olduğu ve sol sirkumfleks ve sağ koroner arterlerden kollateral desteğinin zayıfladığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Koroner damar anomalisi/tanı/cerrahi, ekokardiyografi, pulmoner arter/anormallik.

Left anterior descending coronary artery originating from the pulmonary artery: a rarity suspected during echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Necla Özer, Ali Deniz, Rıza Doğan. Left anterior descending coronary artery originating from the pulmonary artery: a rarity suspected during echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 181-183

Sorumlu Yazar: Necla Özer, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale