Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (7)
Cilt: 48  Sayı: 7 - Ekim 2020
EDITÖRYAL YORUM
1.
COVID-19 ve RAAS blokerleri: Aliskiren uygun bir seçenek olabilir mi?
COVID-19 and RAAS blockers: Could Aliskiren be an appropriate option?
Selçuk Şen, Ali Yağız Üresin
PMID: 33034579  doi: 10.5543/tkda.2020.64072  Sayfalar 631 - 634
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Kardiyovasküler sistem ve COVID-19
Cardiovascular system and COVID-19
Serap Şimşek Yavuz
PMID: 33034571  doi: 10.5543/tkda.2020.65204  Sayfalar 635 - 639
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
COVID-19 pandemisinin ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü nedeniyle yapılan primer perkütan koroner girişim zamanlamasına etkisi
Effect of the COVID-19 pandemic on access to primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction
Göksel Çinier, Mert Hayıroğlu, Levent Pay, Ahmet Yumurtaş, Ozan Tezen, Kemal Emrecan Parsova, Ilker Tekkesin
PMID: 33034585  doi: 10.5543/tkda.2020.95845  Sayfalar 640 - 645

4.
Karotis arter stentlemesinin etkinliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi
Efficacy and safety of carotid artery stenting: Experience of a single center
Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt
PMID: 33034583  doi: 10.5543/tkda.2020.77167  Sayfalar 646 - 655

5.
COVID-19 hastalarında CHA2DS2-VASc skoru ve hastane içi mortalite: Çok merkezli geriye dönük kohort çalışması
The CHA2DS2-VASc score and in-hospital mortality in patients with COVID-19: A multicenter retrospective cohort study
Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Hazar Harbalıoğlu, Ömer Genç, Fahri Er, Samir Allahverdiyev, Abdullah Yıldırım, Ibrahim Halil Kurt
PMID: 33034573  doi: 10.5543/tkda.2020.03488  Sayfalar 656 - 663

6.
ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü olan hastalarda “no reflow” öngörmede RCHA2DS2-VASc skoru ve CHA2DS2-VASc skorlarının karşılaştırılması
Comparison of RCHA2DS2-VASc score and CHA2DS2-VASc score prediction of no-reflow phenomenon in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Çağrı Zorlu, Cemal Köseoğlu
PMID: 33034584  doi: 10.5543/tkda.2020.90140  Sayfalar 664 - 672

7.
Koroner arter hastalarında CETP geni rs289714 varyasyonunun metabolik etkilerinin araştırılması: Olgu-kontrol çalışması
Investigation of metabolic effects of CETP gene rs289714 variation in coronary artery patients: A case-control study
Özlem Kurnaz Gömleksiz, Zeynep Karaali, Zehra Buğra, Oğuz Öztürk, Hulya Yilmaz Aydogan
PMID: 33034581  doi: 10.5543/tkda.2020.70124  Sayfalar 673 - 682

8.
Serum laktat seviyesi, akut dekompanse kalp yetersizliğinde akut böbrek hasarının gelişmesini öngördürebilir
Serum lactate level may predict the development of acute kidney injury in acute decompensated heart failure
Muzaffer Kahyaoglu, Ahmet Karaduman, Çetin Geçmen, Özkan Candan, Ahmet Güner, Ender Ozgün Cakmak, Emrah Bayam, Yusuf Yılmaz, Mehmet Çelik, Ibrahim Akin Izgi, Cevat Kirma
PMID: 33034575  doi: 10.5543/tkda.2020.25679  Sayfalar 683 - 689

9.
Artmış fruktoz tüketimi koroner yavaş akımla ilişkili olabilir
High fructose consumption may be associated with slow coronary flow
Mevlüt Serdar Kuyumcu, Aliye Kuyumcu
PMID: 33034572  doi: 10.5543/tkda.2020.03205  Sayfalar 690 - 697

OLGU BILDIRISI
10.
COVID-19 pnömonisini taklit eden bir kalp yetersizliği olgusu: Ayırıcı tanıda klinik ve akciğer bilgisayarlı tomografi bulgularının rolü
A case of heart failure mimicking COVID-19 pneumonia: The role of clinical and chest computed tomography findings in the differential diagnosis
Zekeriya Doğan, Çiğdem Ileri, Çağan Yıldırım, Halil Ataş, Altuğ Çinçin, Beste Özben, Bülent Mutlu
PMID: 33034577  doi: 10.5543/tkda.2020.51792  Sayfalar 698 - 702

11.
COVID-19 hastasının nadir bir prezentasyonu: Kardiyak tamponat
A rare presentation of a patient with COVID-19: Cardiac tamponade
Kemal Emrecan Parsova, Levent Pay, Yusuf Oflu, Ramil Hacıyev, Göksel Çinier
PMID: 33034578  doi: 10.5543/tkda.2020.56727  Sayfalar 703 - 706

DAVETLI DERLEME
12.
Ventriküler erken vuruların tanı ve tedavisinde son durum: Amerikan Kardiyoloji Cemiyeti Elektrofizyoloji Konseyi dokümanından klinisyenlere anahtar mesajlar
State-of-the-art look at premature ventricular complex diagnosis and management: Key messages for practitioners from the American College of Cardiology Electrophysiology Council
Erdi Babayiğit, Taner Ulus, Bülent Görenek
PMID: 33034580  doi: 10.5543/tkda.2020.69786  Sayfalar 707 - 713

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
COVID-19 pnömonisi ile enfekte genç bir erkekte pulmoner emboli
Pulmonary embolism in a young man infected with COVID-19 pneumonia
Arda Can Doğan, Ahmet Güner, Yalçın Avcı, Hicaz Zencirkiran Agus, Ezgi Gültekin Güner
PMID: 33034574  doi: 10.5543/tkda.2020.03688  Sayfa 714
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

14.
Çoklu Safen Ven Greft Anevrizması
Multiple Saphenous Vein Graft Aneurysm
Selma Arı, Hasan Ari, Fahriye Vatansever, mehmet melek, Tahsin Bozat
PMID: 33034582  doi: 10.5543/tkda.2020.73332  Sayfa 715
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

DIĞER YAZILAR
15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 716
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale