ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (2)
Cilt: 46  Sayı: 2 - Mart 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Influences of cardiac resynchronization therapy on cardiac biomarkers in patients with chronic heart failure
Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 29512623  doi: 10.5543/tkda.2018.48280  Sayfalar 81 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygulanmış hastalarda tersine elektriksel yeniden şekillenme ile kalp fibrozu belirteçleri arasındaki ilişki
Association between reverse electrical remodeling and cardiac fibrosis markers in patients with cardiac resynchronization therapy
Hamza Sunman, Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Adem Özkan, Muhammet Ulvi Yalçın, Tülin Bayrak, Levent Şahiner, Ergün Barış Kaya, Asuman Özkara, Kudret Aytemir, Ali Oto
PMID: 29512624  doi: 10.5543/tkda.2017.80236  Sayfalar 84 - 91

3.
Non-valvüler atriyum fibrilasyonu yönetiminde klinik uygulamalar ve tedavi sonuçları: Türkiye genelindeki üçüncü basamak sağlık merkezlerinde yapılan ileriye dönük anket çalışması
Clinical practices of the management of nonvalvular atrial fibrillation and outcome of treatment: A representative prospective survey in tertiary healthcare centers across Turkey
Bülent Özin, Kudret Aytemir, Özgür Aslan, Türkay Özcan, Mehmet Kanadaşı, Mesut Demir, Mustafa Gökçe, Mehmet Murat Sucu, Murat Özdemir, Zerrin Yiğit, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Ali Oto
PMID: 29512625  doi: 10.5543/tkda.2017.79367  Sayfalar 92 - 102

4.
Atriyal fibrilasyonda demir eksikliği ve hematinik eksiklikler: Eşlik eden hastalıklara yeni bir bakış açısı
Iron deficiency and hematinic deficiencies in atrial fibrillation: A new insight into comorbidities
Muhammed Keskin, Dilek Ural, Servet Altay, Onur Argan, Edibe Betül Börklü, Ömer Kozan
PMID: 29512626  doi: 10.5543/tkda.2018.51001  Sayfalar 103 - 110

5.
Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda serum ürik asit seviyesi ile öngörülen beş yıllık ani kardiyak ölüm risk skoru arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the association between serum uric acid level and the predicted risk score of sudden cardiac death in five years in patients with hypertrophic cardiomyopathy
Sinem Özyılmaz, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül, Huseyin Uyarel, Osman Akin Serdar
PMID: 29512627  doi: 10.5543/tkda.2017.60094  Sayfalar 111 - 120

6.
Periton diyalizi uygulanan hastalarda serum hepsidin-25 düzeyi ile subklinik ateroskleroz arasındaki ilişki
The association between serum hepcidin-25 level and subclinical atherosclerosis in peritoneal dialysis patients
Bülent Erdoğan, Barış Eser, Özlem Yayar, Mehmet Deniz Aylı
PMID: 29512612  doi: 10.5543/tkda.2017.17666  Sayfalar 121 - 128

7.
Nötrofil-lenfosit oranı kararlı koroner arter hastalığı bulunan hastalarda koroner arter darlığının fonksiyonel ciddiyetini öngörür
Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts functionally significant coronary artery stenosis in patients with stable coronary artery disease
Samet Yılmaz, Uğur Canpolat, Kazim Başer, Sefa Ünal, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Sinan Aydoğdu
PMID: 29512613  doi: 10.5543/tkda.2017.16709  Sayfalar 129 - 135

OLGU BILDIRISI
8.
MitraClip sonrası heparinin tetiklediği trombositopeni: Olgu sunumu
Heparin-induced thrombocytopenia after MitraClip: A case report
Özge Çetinarslan, Ümit Yaşar Sinan, Emir Barış Ökçün, Cengiz Çeliker, Nuh Nazmi Gültekin
PMID: 29512614  doi: 10.5543/tkda.2017.76666  Sayfalar 136 - 139

9.
Perkütan perifer girişimi sonrası gelişen, kontrast maddenin tetiklediği ensefalopati
Contrast-induced encephalopathy after percutaneous peripheral intervention
Muzaffer Kahyaoğlu, Mustafa Ağca, Ender Özgün Çakmak, Çetin Geçmen, İbrahim Akın İzgi
PMID: 29512615  doi: 10.5543/tkda.2017.16517  Sayfalar 140 - 142

10.
Masif pulmoner embolinin reteplaz ile başarılı tedavisi
Successful treatment of massive pulmonary embolism with reteplase
Ali Çoner, Davran Çiçek, Serhat Balcıoğlu, Sinan Akıncı, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 29512616  doi: 10.5543/tkda.2017.33568  Sayfalar 143 - 146

11.
Mitral-aort bileşkesi psödoanevrizması ve septal anevrizma ile komplike olan biküspit kapak enfektif endokarditi olgusu
Infective endocarditis of a bicuspid aortic valve complicated by septal aneurysm and mitral-aortic intervalvular fibrosa pseudoaneurysm
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Oya Atamaner, Begüm Uygur, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk
PMID: 29512617  doi: 10.5543/tkda.2017.50245  Sayfalar 147 - 150

12.
Yağın hemostatik gücü: Kalp cerrahisinde hemostazı sağlayabilmek için etkili, ucuz ve biyouyumlu bir yöntem
The hemostatic power of fat: An effective, inexpensive, and biocompatible method to achieve hemostasis in cardiac surgery
María Elena Arnáiz García, Jose María González- Santos, Javier López- Rodríguez, Ana María Arnáiz- García, Javier Arnáiz
PMID: 29512618  doi: 10.5543/tkda.2017.89803  Sayfalar 151 - 154

DAVETLI DERLEME
13.
Kardiyoloji pratiğinde trombositopeniye olgu bazlı ve pratik yaklaşım
A practical and case-based approach to thrombocytopenia in cardiology practice
Erman Öztürk, Ferit Onur Mutluer
PMID: 29512619  doi: 10.5543/tkda.2018.76968  Sayfalar 155 - 162

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Masif bir anevrizmada hibrid aort tamiri
Hybrid aortic repair for a massive aneurysm
Ahmet Güner, Mehmet Altuğ Tuncer, Sabahattin Gündüz, Nuri Havan, Mehmet Özkan
PMID: 29512620  doi: 10.5543/tkda.2017.40032  Sayfa 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsünün sessiz bir komplikasyonu olan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricular pseudoaneurysm as a silent complication of non-ST segment elevation myocardial infarction
İbrahim Yıldız, Pınar Özmen Yıldız, İsmail Gürbak, Bülent Kaya
PMID: 29512621  doi: 10.5543/tkda.2017.22934  Sayfa 164
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
Plonjan guatr nedeniyle komprese olan bovin aortik arkın eşlik ettiği öpüşen karotis arlerler: Karotis üfürümünün nadir bir nedeni
Bovine-type aortic arch and compression of the kissing carotid arteries by a retrosternal goiter: An uncommon cause of carotid bruit
Ahmet Çağrı Aykan, Ayşegül Karadeniz, Ismail Gökhan Çavuşoğlu
PMID: 29512622  doi: 10.5543/tkda.2017.23483  Sayfa 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Posteriyor mitral yaprağın hipoplazisi ve biküspit aortik kapağın nadir birlikteliği
A rare coincidence of hypoplasia of the posterior mitral leaflet and the bicuspid aortic valve
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Serkan Sivri, Erdoğan Sökmen, Sinan Cemgil Özbek
PMID: 29521308  doi: 10.5543/tkda.2017.12387  Sayfa 166
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
18.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 167
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi