Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Panik bozukluk tanısı konulan çocuklar ve adölesanlarda kalp hızı değişkenliği üzerine fluoksetin ve psikoterapinin etkisi: Tedavi öncesi ve sonrası 24 saat Holter monitorizasyon çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 458-465 | DOI: 10.5543/tkda.2019.92646

Panik bozukluk tanısı konulan çocuklar ve adölesanlarda kalp hızı değişkenliği üzerine fluoksetin ve psikoterapinin etkisi: Tedavi öncesi ve sonrası 24 saat Holter monitorizasyon çalışması

Mustafa Argun1, Hesna Gul2, Selahattin Çelebı3, Ferhan Elmalı4, Nazmi Narin5
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Pediyatrik Kardyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
3Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Pediyatri Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Kayseri, Türkiye
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

AMAÇ
Günümüzde panik bozukluk (PB), çocuklarda ve özellikle de adölesanlarda sık görülen, günlük iyilik halini olumsuz etkileyen ve okul başarısını düşüren önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı PB tanısı konulan çocuklar ve adolesanlarda fluoksetin ve psikoterapi tedavisi öncesi ve sonrası belirtilerin şiddeti ve kalp hızı değişkenliği ilişkisini araştırmaktı.

YÖNTEMLER
PB grubu, PB tanısı konulan 23 çocuktan ve sağlıklı kontrol grubu 27 sağlıklı çocuktan oluştu. Panik-anksiyete semptomları, 6-8 haftalık bilişsel davranış terapisi ve selektif serotonin geri alım inhibitörü (fluoksetin) tedavisinden önce ve sonra iki ölçüm ile değerlendirildi. Kalp hızı değişkenliği 24-saat Holter incelemesi kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR
Tüm gün analizlerinde, PB grubunda, yüksek frekans ve parasempatik skor (%) sağlıklı kontrol grubundan düşüktü (p<0.05). PB grubunda, düşük frekans/yüksek frekans oranı ve sempatik skor (%) sağlıklı kontrol grubundan yüksekti (p<0.05). Gündüz analizlerinde, PB grubunda, yüksek frekans sağlıklı kontrol grubundan düşüktü (p<0.05). PB grubunda, çok düşük frekans/yüksek frekans oranı ve düşük frekans/yüksek frekans oranı sağlıklı kontrol grubundan yüksekti (p<0.05). Gece analizlerinde, PB grubunda, ardışık gelen normal sinüs iletili NN intervalleri farklılıklarının ortalama değerinin karekökü, 50 milisaniyeyi aşan ardışık NN intervalleri sayısının yüzdesel değeri ve yüksek frekans sağlıklı kontrol grubundan düşük, düşük frekans/yüksek frekans oranı ise sağlıklı kontrol grubundan yüksekti (p<0.05).

SONUÇ
PB’li çocuklarda, artmış sempatik aktivite bazı kalp hızı değişkenliği parametrelerinde değişime neden olmaktadır. Kalp hızı değişkenliğinde azalmayı gösteren bu değişikliklerden bir kısmı tedavi ile normale dönmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, fluoksetin; kalp hızı değişkenliği; panik bozukluk; psikoterapi.

Effect of fluoxetine and psychotherapy on heart rate variability in children and adolescents diagnosed with panic disorder: 24-hour Holter monitoring study before and after treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Argun, Hesna Gul, Selahattin Çelebı, Ferhan Elmalı, Nazmi Narin. Effect of fluoxetine and psychotherapy on heart rate variability in children and adolescents diagnosed with panic disorder: 24-hour Holter monitoring study before and after treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 458-465

Sorumlu Yazar: Mustafa Argun, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale