ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (6)
Cilt: 47  Sayı: 6 - Eylül 2019
EDITÖRYAL YORUM
1.
Yüksek irtifada yaşayan ve/veya pulmoner hipertansiyon gelişen patent duktus arteriyozus hastalarının özellikleri, kateter yolu ile kapatmada dikkat edilmesi gereken noktalar
Characteristics of patients with patent ductus arteriosus and/or pulmonary hypertension living at moderate to high altitude and important considerations while performing transcatheter closure
Bahri Akdeniz
PMID: 31483304  doi: 10.5543/tkda.2019.40909  Sayfalar 423 - 426
Makale Özeti |Tam Metin PDF

GÖRÜŞ
2.
Türk Kardiyologlar için Twitter kullanma vakti
It is time for Turkish Cardiologists to start engaging on Twitter
Göksel Çinier, Taylan Akgün, Tina Baykaner, Bulent Mutlu
PMID: 31483310  doi: 10.5543/tkda.2019.57277  Sayfalar 427 - 430
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
3.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde orta veya yüksek rakımda yaşayan hastalarda, patent duktus arteriyozusun karakteristiği ve transkateter kapatılması
Characteristics and transcatheter closure of patent ductus arteriosus in patients living at moderate to high altitude in Eastern Anatolia
Serdar Epçaçan, Mustafa Orhan Bulut, Yüksel Kaya, Ilker Kemal Yücel, Çayan Çakır, Emrah Şişli, Yemlihan Ceylan, Ahmet Çelebi
PMID: 31483299  doi: 10.5543/tkda.2019.20805  Sayfalar 431 - 439

4.
Paroksismal atriyal fibrilasyonlu hastalarda kriyobalon ablasyon parametrelerinin nüks üzerine etkisi
Effect of cryoballoon ablation parameters on recurrence in patients with paroxysmal atrial fibrillation
Abdullah Orhan Demirtaş, Yahya Kemal İçen, Yurdaer Dönmez, Hasan Koca, Onur Kaypakli, Durmuş Yıldıray Şahin, Mevlüt Koç
PMID: 31483314  doi: 10.5543/tkda.2019.88469  Sayfalar 440 - 448

5.
Korunmuş kardiyak fonksiyonlu genç yaş ST-yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında T dalgası alternansının kardiyak mortalite öngörülebilirliği
Cardiac mortality predictability of T-wave alternans in young ST-elevated myocardial infarction patients with preserved cardiac function
Mustafa Umut Somuncu, Huseyin Karakurt
PMID: 31483307  doi: 10.5543/tkda.2019.47905  Sayfalar 449 - 457

6.
Panik bozukluk tanısı konulan çocuklar ve adölesanlarda kalp hızı değişkenliği üzerine fluoksetin ve psikoterapinin etkisi: Tedavi öncesi ve sonrası 24 saat Holter monitorizasyon çalışması
Effect of fluoxetine and psychotherapy on heart rate variability in children and adolescents diagnosed with panic disorder: 24-hour Holter monitoring study before and after treatment
Mustafa Argun, Hesna Gul, Selahattin Çelebı, Ferhan Elmalı, Nazmi Narin
PMID: 31483315  doi: 10.5543/tkda.2019.92646  Sayfalar 458 - 465

7.
Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin Tei indeksi ile öngörülmesi
Prediction of the development of pulmonary arterial hypertension with Tei Index in congenital heart diseases with left-to-right shunt
Mehmet Yücel, Hayrullah Alp, Alaaddin Yorulmaz, Sevim Karaarslan, Tamer Baysal
PMID: 31483301  doi: 10.5543/tkda.2019.33558  Sayfalar 466 - 475

8.
Akut koroner sendrom olgularında iki yıllık kardiyovasküler sonlanım değerlendirmesi, lipit profili ve ailevi hiperkolesterolemi sıklığı: Bir geriye dönük kohorta ait gerçek yaşam verileri
Lipid profile, familial hypercholesterolemia prevalence, and 2-year cardiovascular outcome assessment in acute coronary syndrome: Real-life data of a retrospective cohort
Meral Kayıkçıoğlu, Bahadır Alan, Serdar Payzın, Levent Hürkan Can
PMID: 31483296  doi: 10.5543/tkda.2019.07360  Sayfalar 476 - 486

9.
The impact of addressing modifiable risk factors to reduce the burden of cardiovascular disease in Turkey
Yücel Balbay, Isabelle Gagnon-Arpin, Simten Malhan, Mehmet Ergun Öksüz, Greg Sutherland, Alexandru Dobrescu, Guillermo Villa, Gülnihal Ertuğul, Mohdhar Habib
PMID: 31483303  doi: 10.5543/tkda.2019.40330  Sayfalar 487 - 497

OLGU BILDIRISI
10.
Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasının perkütan transkateter yol ile kapatılması
Percutaneous transcatheter closure of ruptured sinus of Valsalva aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
PMID: 31483313  doi: 10.5543/tkda.2018.80170  Sayfalar 498 - 502

11.
Shone anomalisi olan hastada sol ventriküler nonkompaksiyon
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone’s complex
Mehrnoush Toufan, Lelll Pourafkari, Aidin Baghbani - Oskouei, Nader D Nader
PMID: 31483300  doi: 10.5543/tkda.2018.30136  Sayfalar 503 - 506

12.
İmmunsuprese hastada olağan dışı mikroorganizmaya bağlı gelişen perikardit
Pericarditis due to an unusual microorganismin an immunocompromised patient
Flora Özkalaycı, Mehtap Aydın, Hakan Altay, Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu
PMID: 31483309  doi: 10.5543/tkda.2018.51931  Sayfalar 507 - 511

13.
Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı
Concomitant usage of thrombolytic therapy and therapeutic hypothermia in a case of sudden cardiac arrest due to massive pulmonary embolism
Ali Çoner, Tayfun Birtay
PMID: 31483312  doi: 10.5543/tkda.2018.65708  Sayfalar 512 - 515

DERLEME
14.
3-boyutlu ekokardiyografi bölüm 1: Temel prensipler
3-dimensional echocardiography part I: Basic principles
Kumral Cagli, Zehra Gölbaşı
PMID: 31483308  doi: 10.5543/tkda.2019.48596  Sayfalar 516 - 520
Makale Özeti |Tam Metin PDF

NASIL YAPALIM?
15.
Kalp yetersizliğinde kardiyopulmoner egzersiz testi nasıl yorumlanmalı?
How should the cardiopulmonary exercise test be interpreted in heart failure?
Yalçın Velibey
PMID: 31483297  doi: 10.5543/tkda.2019.15899  Sayfalar 521 - 528
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Aortic root erosion caused by an atrial septal defect occlusion device
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
PMID: 31483302  doi: 10.5543/tkda.2019.36214  Sayfa 529
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

17.
Mitral-aortik intervalvüler fibroza yalancı anevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi
Multimodality imaging of a large pseudoaneurysm of the mitral aortic intervalvular fibrosa
Ahmet Karaduman, İsmail Balaban, Semih Kalkan, Nuri Havan, Gökhan Kahveci
PMID: 31483298  doi: 10.5543/tkda.2019.16020  Sayfa 530
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

18.
Association of several anomalies of supra-aortic trunks and surgically corrected aortic aneurysm
Paula Guardia Martínez, Leydimar Anmad Shihadeh, Patricia Barrio Martínez
PMID: 31483305  doi: 10.5543/tkda.2019.42739  Sayfa 531
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
19.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi
Association of cardiac adaptations with NT-proBNP level after percutaneous closure of atrial septal defect
Özge Çakmak Karaaslan, Murat Oğuz Özilhan
PMID: 31483295  doi: 10.5543/tkda.2019.02009  Sayfalar 532 - 533
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

20.
Authors reply
Authors reply
Barış Kılıçaslan
PMID: 31483316  Sayfa 533
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

21.
Renal Arter Stenozlu Hastalarda HIF-1a Yolağı Nötrofil/Lenfosit Oranı ile İlişkilidir
HIF-1a pathway is associated with neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with renal artery stenosis
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ali Sezgin
PMID: 31483306  doi: 10.5543/tkda.2019.44675  Sayfa 534
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

UZLAŞI RAPORU
22.
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019
2019 Turkish Hypertension Consensus Report
Sinan Aydoğdu, Kerim Güler, Fahri Bayram, Bülent Altun, Ülver Derici, Adnan Abacı, Tufan Tükek, Tevfik Sabuncu, Mustafa Arıcı, Yunus Erdem, Bulent Özin, İbrahim Sahin, Şehsuvar Ertürk, Atila Bitigen, Lale Tokgözoğlu
PMID: 31483311  doi: 10.5543/tkda.2019.62565  Sayfalar 535 - 546
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 547
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi