Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Periferik Arter Hastalığında Kardiyak Ölüm ve QT Dispersiyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 218-222

Periferik Arter Hastalığında Kardiyak Ölüm ve QT Dispersiyonu

Dilek URAL1, Baki KOMSUOĞLU1, Özhan GÖLDELİ1, Ali ÖVET1, Fahri ÖZCAN2, Zerrin UZUN2
1Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli
2Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon

Periferik arter hastalığı saptanan kişilerde koroner arter hastalığı ve hipertansiyon gibi ek kardiyak hastalıklara sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle koroner aterosklerozun varlığı hastaların prognozunu etkileyen başlıca faktördür. Çalışmamızın amacı herhangi bir kardiyak semptom tanımlamayan periferik arter hastalarında kalp kökenli ölüm ile ekokardiyografi bulguları ve QT-D arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla periferik arteriyopati nedeni ile periferik arter cerrahisi tedavisine karar verilen 35 hasta (yaş ortalaması 61±7, 32 erkek, 3 kadın) ve benzer yaş grubundaki 72 kontrol vakası (yaş ortalaması 61±1, 54 erkek, 18 kadın) çalışma grubuna alındı. Tüm olguların anamnez, fizik muayene ve laboratuar tetkikleri ile risk faktörleri değerlendirildi. Ekokardiyografik incelemeleri yapılarak 12 derivasyonlu elektrokardiyografileri çekildi ve QT, QTc ve QT dispersiyonu süreleri ölçüldü. Çalışma grubu iki yıllık dönem içerisinde izlenerek kalp kökenli ölüm oranı belirlendi. Hasta grubunun %37'sinde (13 hasta) ekokardiyografi bulguları normal iken, %63'ünde sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül duvar kalınlıklarındaki artmaya eşlik eden ya da izole sol ventrikül dilatasyonu saptandı. Kontrol grubunun ise 2 kişi dışında (%3) ekokardiyografik bulguları normaldi. QT, QTc süresi QT dispersiyonu hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. QT dispersiyonu 50 ms (kontrol grubu ortalaması + 2 SD) üzerinde saptanan kişi sayısı hasta grubunda 18, kontrol grubunda ise bir idi. İki yıllık dönemde hasta grubunda 7 kişi ölürken kontrol grubunda ölüm görülmedi. Hasta grubunda 50 ms üzerindeki QT dispersiyonunun kalp kökenli ölümü belirlemede duyarlılığı %86, özgüllüğü %57, pozitif prediktivitesi %33, negatif prediktivitesi ise %94 olarak bulundu. Ölen 7 kişinin 5'inde sol ventrikülde dilatasyon ve 50 ms'den uzun QT-D mevcudiyeti saptandı. Sonuç olarak kalp hastalığı yönünden asemptomatik periferik arter hastalarında kalp nedenli ölüm riskini belirlemede ekokardiyografi bulgularının ve QT-D'nin oldukça yararlı yöntemler olduğuna karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı , ekokardiyografi, QT dispersiyonu

Cardiac Death in Patients with Peripheral Vascular Disease and QT Dispersion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilek URAL, Baki KOMSUOĞLU, Özhan GÖLDELİ, Ali ÖVET, Fahri ÖZCAN, Zerrin UZUN. Cardiac Death in Patients with Peripheral Vascular Disease and QT Dispersion. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 218-222
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale