Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Serum adiponektin düzeyleri ile anjiyogramda koroner lezyon ciddiyeti arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 241-245

Serum adiponektin düzeyleri ile anjiyogramda koroner lezyon ciddiyeti arasındaki ilişki

Hidayet Göksoy1, Dursun Dursunoglu1, Mehmet Öztürk1, Simin Rota2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ
Koroner arter hastalığı (KAH) olanlarda serum adiponektin düzeylerinin düştüğü gösterilmiştir. Bu çalışmada, serum adiponektin düzeyleri ile anjiyogramda koroner lezyon ciddiyeti arasındaki ilişki değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya koroner anjiyografide koroner arterlerinde ciddi lezyon (≥%50 darlık) saptanan 86 hasta (70 erkek, 16 kadın; ort. yaş 60) alındı. Koroner lezyonlu damar sayısına göre hastalar üç gruba ayrıldı; 18 hastada tek damar, 16 hastada 2 damar, 52 hastada çok damar hastalığı vardı. Koroner lezyonların ciddiyeti modifiye Gensini skoru ile değerlendirildi. Serum adiponektin düzeyleri hasta grubunda ve anjiyografide koroner arterleri normal bulunan 33 kişiden (16 erkek, 17 kadın; ort. yaş 54.8) oluşan kontrol grubunda ölçüldü ve karşılaştırıldı.
Bul­gu­lar: Hasta grubunda ortalama yaş, erkek hastaların ve sigara içenlerin sayısı kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.01). Serum adiponektin düzeyleri hasta grubunda (2.0±2.0 µgr/dl) kontrol grubuna (3.2±2.7 µgr/dl) göre anlamlı derecede düşük bulunurken (p=0.01), lezyonlu damar sayısına göre altgruplar arasında serum adiponektin düzeyleri anlamlı farklılık göstermedi. Serum adiponektin düzeyi tek damar lezyonlu grupta (2.6±2.5 µgr/dl) kontrol grubundan anlamlı fark göstermedi; iki damar (1.5±0.9 µgr/dl) ve çok damar (2.0±2.0 µgr/dl) lezyonlu gruplarda ise kontrol grubundan anlamlı derecede düşüktü (p=0.01). Hasta grubunda Gensini skoru ortalaması 3.8±1.7 bulundu. Korelasyon analizinde, serum adiponektin düzeyi Gensini skoru ile, zayıf da olsa, anlamlı negatif bir ilişki gösterdi (r=-0.209; p=0.02).
So­nuç: Serum adiponektin düzeyleri, KAH’de kontrollere göre anlamlı düşüş göstermektedir. Koroner lezyon ciddiyeti arttıkça belirginleşen bu düşüş çok damar hastalığı için bir ipucu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adiponektin, biyolojik belirteç, koroner anjiyografi, koroner arter hastalığı/kan/sınıflandırma.

The association between serum adiponectin levels and the severity of coronary artery lesions on the angiogram

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hidayet Göksoy, Dursun Dursunoglu, Mehmet Öztürk, Simin Rota. The association between serum adiponectin levels and the severity of coronary artery lesions on the angiogram. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 241-245

Sorumlu Yazar: Dursun Dursunoglu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale