Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çocukluk Çağında Perkütan Balon Pulmoner Valvoluplasti: "Oversize" Balon Uygulama Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 40-43

Çocukluk Çağında Perkütan Balon Pulmoner Valvoluplasti: "Oversize" Balon Uygulama Sonuçları

Ümrah AYDOĞAN1, Türkan ERTUĞRUL1, Talat CANTEZ1, Bahriye TANMAN1, Rukiye EKER1, Aygün DİNDAR1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Aralık-1986 ile Eylül-1991 yılları arasında yaşları 1.5 ile 17 arasında değişen 16 hastada perkütan transluminal pulmoner valvuloplasti uygulandı. Olguların bir bölümünde saptanan foramen ovale açıklığı dışında, hiçbirinde ek kardiyak anomali yoktu. Sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. Pulmoner anulus çapına uygun balonların kullanıldığı çalışmanın ilk dönemindeki (1986-88) 7 olgunun altısında zirve sistolik gradyanda anlamlı düşüş saptanmakla birlikte sonuçların genelde tatmin edici olmadığı, işlemden önce ortalama 107±40 mmHg olan valvuler gradyanın; işlemden sonra 54±20 mmHg'ya indiği görüldü (p<0.02). Altı hastanın dördünde valvuler gradyan 40 mmHg'ya indirilemedi. 1988 yılından itibaren literatürdeki gelişmeler doğrultusunda, anulus çapını % 30-40 aşan "oversize" balonlar uygulandı ve 9 olgunun yedisinde zirve pulmoner gradyanın istenen düzeylere düştüğü ve pulmoner yetersizlik oluşmadığı görüldü. İşlemden önce ortalama 87±35 mmHg olan kapak gradyanı, işlemden sonra 39±18 mmHg'ya indi (< 0.01). Diğer iki hastada infundibuler spazm geliştiği anjiyografik olarak gösterildi. Bu çalışma sonucunda "oversize" balon uygulandığı takdirde perkütan transluminal valvuloplastinin cerrahi girişime yakın düzeyde başarılı olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner valvuloplasti, perkütan transluminal pulmoner valvuloplasti

Percutaneous Transluminal Pulmonary Valvuloplasty in Children

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümrah AYDOĞAN, Türkan ERTUĞRUL, Talat CANTEZ, Bahriye TANMAN, Rukiye EKER, Aygün DİNDAR. Percutaneous Transluminal Pulmonary Valvuloplasty in Children. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 40-43
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale