Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Miyokard İnfarktüslü Hastalarda D Vitamini Eksikliği ve Hiperürisemi Birlikteliğinin Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-89743 | DOI: 10.5543/tkda.2019.89743

Miyokard İnfarktüslü Hastalarda D Vitamini Eksikliği ve Hiperürisemi Birlikteliğinin Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ile İlişkisi

Mustafa Umut Somuncu1, Nail Guven Serbest1, Ferit Akgul1, Mustafa Ozan Cakir1, Tunahan Akgun1, Fatih Pasa Tatar1, Murat Can2, Abdulkadir Tekin2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Bulent Ecevit Universitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ
Vitamin D eksikliğinin koroner arter hastalığıyla ilişkisi gösterilmiştir. Ayrıca, hiperüriseminin de aterosklerozun bağımsız prediktörü olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, bu iki parametrenin birlikteliğinin koroner arter hastalığının ciddiyeti ile ilişkisi net değildir. Çalışmamızda, Vitamin D eksikliği ve hiperürisemi varlığının koroner arter hastalığının ciddiyeti ile ilişkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Hastalar ve
YÖNTEM
Bu kesitsel çalışmaya miyokard enfarktüs tanılı 502 hasta dahil edilmiştir. 25-hidroksivitamin D (25OHD) ve serum ürik asit (SUA) seviyesi hastane başvurusu sırasında alınan kandan ölçülmüştür. Hiperürisemi (>7 mg/dl) ve Vitamin D eksikliği (<20 ng/ml) varlığına göre 2x2 faktöryel dizayn kullanılarak gruplar oluşturulmuştur. Tüm hastalara koroner anjiografi uygulanmış ve koroner arter hastalığı ciddiyeti; Gensini skoru, Syntax skoru ve lezyonlu damar sayısına göre belirlenmiştir.

BULGULAR
Vitamin D eksikliği ve hiperürisemi birlikteliği 83 hastada mevcuttu (16.5%). Hem Vitamin D eksikliği hem de hiperürisemisi olan hastalarda daha fazla çoklu-damar hastalığı, daha yüksek Syntax skoru ve Gensini skoru mevcuttu (24.1% vs 8.5%, 13.9±8.0 vs. 9.5±6.3, 54.8±24.0 vs. 40.5±19.9, sırasıyla). Yaş, erkek cinsiyet, diyabet mellitus, aile öyküsü, SUA ve 25OHD koroner arter hastalığının ciddiyetinin bağımsız prediktörleriydi. Ayrıca, hiperürisemi/Vitamin D eksikliği grubunda bulunmak, kontrol grubuna kıyasla koroner arter hastalığının ciddiyetini dört kat öngördürüyordu.

SONUÇ
Hiperürisemi ve Vitamin D eksikliği kombinasyonu, miyokard enfarktüs hastalarında koroner arter hastalığının ciddiyetinin bağımsız prediktörlerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D, ürik asit, ateroskleroz, miyokard enfarktüs, Gensini skoru

The Association of Combination of Vitamin D Deficiency and Hyperuricemia with The Severity of Coronary Artery Disease in Myocardial Infarction Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Mustafa Umut Somuncu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale