Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Median Sternotomi Yoluyla Aort Koarktasyonu ve İntrakardiyak Anomalilerin Tek Seansta Onarımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(6): 331-337

Median Sternotomi Yoluyla Aort Koarktasyonu ve İntrakardiyak Anomalilerin Tek Seansta Onarımı

Ersin Erek1, Yusuf Kenan Yalçınbaş1, Ece Salihoğlu1, Nilüfer Öztürk1, Serap Tekin1, Aşye Sarıoğlu1, Tayyar Sarıoğlu1
Acıbadem Hastanesi, Bakırköy;İstanbul Memorial Hastanesi, İstanbul

Aort koarktasyonu ile birlikte intrakardiyak anomali bulunması, cerrahi yaklaşımın endikasyon, zamanlaması ve tipi açısından önemlidir. Bu çalışmada, median sternotomi yoluyla her iki patoloji için tek seansta tam düzeltme uygulanmış hastaların cerrahi teknik, endikasyon ve sonuçları tartışılmıştır. Ocak 1987-Ağustos 2002 tarihleri arasında, toplam 158 hastaya aort koarktasyonu veya interrupted arkus aorta (İAA) tanıları ile cerrahi girişim uygulandı. Bu hastalardan aort koarktasyonu ile birlikte intrakardiyak anomalileri bulunan 17' sine ise median sternotomi yoluyla tek seansta tam düzeltme yapıldı. Bu hastaların yaşları 1 ay ile 13 yaş arasında değişmekte idi (ortalama 2,2 ± 3,3 yıl). Aort koarktasyonuna eşlik eden kardiyak anomaliler sıklıkla ventriküler septal defekt (VSD) ve aort stenozu idi. Kardiyopulmoner bypass altında önce koarktasyona müdahale edildi. Sonra intrakardiyak tamir yapıldı. İkisinde İAA, diğerinde yaygın arkus hipoplazisi olan toplam 3 hastada kısa süreli total sirkülatuar arrest uygulandı. Aynı seansta aort koarktasyonu ve intrakardiyak tamir yapılan hastalardan interrupted arkus aorta, VSD ve pulmoner hipertansiyonu olan 2 aylık bir bebek, sepsis nedeniyle kaybedildi (% 5,8). Bir hasta uzun süre solunum desteğine ihtiyaç gösterdi. Bir hastada koarktasyon bölgesinde önemli rezidüel gradient saptandı ve bu hasta postoperatif ikinci ayda reoperasyona alındı. Aort koarktasyonuna eşlik eden intrakardiyak patolojiler bulunduğunda, median sternotomi yoluyla her iki patolojinin tek aşamada tamiri, düşük mortalite ve morbidite ile uygulanabilir. Etkin, emniyetli, düşük maliyetli olması ve hastaların ilave prosedür riskinden uzaklaştırılması bakımından tercih edilmesi gereken bir yaklaşım olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, intrakardiyak anomali, median sternotomi, tek aşamalı tamir

Single Stage Repair of Aortic Coarctation with Intracardiac Anomalies via Median Sternotomy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Ece Salihoğlu, Nilüfer Öztürk, Serap Tekin, Aşye Sarıoğlu, Tayyar Sarıoğlu. Single Stage Repair of Aortic Coarctation with Intracardiac Anomalies via Median Sternotomy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(6): 331-337
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale