Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tanısal Elektrofizyoloji Kateterleri ve Geçici Pacemaker Lead’leri ile İlişkili Sağ Kalp Boşluklarının Perforasyonu: Ne Zaman Geri Çekilmeli Ve Ne Zaman Yerinde Bırakılmalı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 16-22

Tanısal Elektrofizyoloji Kateterleri ve Geçici Pacemaker Lead’leri ile İlişkili Sağ Kalp Boşluklarının Perforasyonu: Ne Zaman Geri Çekilmeli Ve Ne Zaman Yerinde Bırakılmalı?

Farid Aliyev1, Cengiz Çeliker1, Cengizhan Türkoğlu1, Bilgehan Karadağ2, Ahmet Yıldız3
1Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Abd, Elektrofizyoloji Ve Pacemaker Birimi, Istanbul, Türkiye
2Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Abd, Istanbul, Turkiye
329 Mayis Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Turkiye

AMAÇ
Kalp boşluklarının delinmesi, elektrofizyolojik çalışma ve geçici kalp pili takılmasının nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Bu çalışmada, kateterle ilişkili sağ kalp delinmesi gelişen hastalar geriye dönük olarak incelenerek bu komplikasyonun sıklığı ve klinik seyri araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Haziran 2002 ile Kasım 2007 tarihleri arasında kurumumuzda kateterle ilişkili kalp delinmesi tanısı konan hastalar çalışmaya alındı.

BULGULAR
Çalışma dönemi içinde toplam 2385 uygulama gerçekleştirildi (1287 elektrofizyolojik çalışma, 1098 balonsuz geçici kalp pili uygulaması). Sekiz olguda kalp delinmesi tanısı kondu. Bu komplikasyonun sıklığı işlem sayısı açısından %0.34 (8/2385), kullanılan kateter sayısı açısından %0.14 (8/5603) bulundu. Kalp delinmesi üç olguda elektrofizyolojik çalışma sırasında, diğer olgularda geçici (1 olguda kalıcı) kalp pili elektrodunun yerleştirilmesi sırasında meydana geldi. Etkilenen boşluklar yedi olguda sağ ventrikül, bir olguda sağ atriyum idi. Kalp pili yerleştirilmesinden sonra sağ ventrikül delinmesinin geç evrede saptandığı üç hastada ani ölüm gelişti. Sağ atriyum delinmesi saptanan bir hastaya cerrahi eksplorasyon yapıldı. İki hastaya koroner baypass ameliyatı uygulandı, bunların birinde delinme ameliyat sırasında görüldü. İki hasta ise konservatif olarak izlendi.

SONUÇ
Erken saptanan sağ ventrikül delinmelerinde prognoz nispeten daha iyi olsa da, geç saptanan delinmeler ve sağ atriyum delinmeleri acil girişim gerektiren durumlardır ve sonuçları çok kötü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Electrodes, implanted/adverse effects, electrophysiologic techniques, cardiac/adverse effects; heart catheterization; heart injuries/etiology; pacemaker, artificial/adverse effects; pericardial effusion/etiology; wounds, penetrating/etiology

Catheter Related Perforation of Right Heart Chambers with Diagnostic Electrophysiology Catheters and Temporary Transvenous Pacing Leads: When To Pull It Out and When To Keep It In A Place?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Cengizhan Türkoğlu, Bilgehan Karadağ, Ahmet Yıldız. Catheter Related Perforation of Right Heart Chambers with Diagnostic Electrophysiology Catheters and Temporary Transvenous Pacing Leads: When To Pull It Out and When To Keep It In A Place?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 16-22

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale