Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Anjiyografi ile Eş Zamanlı Yapılan Karotis Anjiyografide, Elle S şekli verilen Kateterin, Konvansiyonel Kateterle Etkinlik ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması. [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-85720 | DOI: 10.5543/tkda.2019.85720

Koroner Anjiyografi ile Eş Zamanlı Yapılan Karotis Anjiyografide, Elle S şekli verilen Kateterin, Konvansiyonel Kateterle Etkinlik ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması.

Yakup Balaban, Murat Güçlü Elevli
Koroner Anjiyografi İle Eş Zamanlı Yapılan Karotis Anjiyografide, Elle S Şekli Verilen Kateterin, Konvansiyonel Kateterle Etkinlik Ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması.

AMAÇ
Bu çalışmada koroner anjiyografi yapılan hastanın ikinci bir işleme girmeksizin koroner anjiyografiyi takiben elle şekillendirilen kateterle karotis anjiyografi yapılabilirliğini ve konvansiyonel katetere göre pratiklik, güvenirlik ve görüntüleme başarısını karşılaştırdık.

Materyal
METOD
2010 2017 yılları arasında koroner anjiyografi esnasında karotis anjiyografi yapılmış olan 248 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 117 sine sağ diyagnostik kateter, 131 inde de elle şekillendirilen yeni kateter ile karotis görüntüleme yapıldı.


BULGULAR
Temel özellikler iki grupta da benzer bulundu. Toplam işlem süresi(7,34± 1,10 dk. e karşı 9,56± 3,59 dk P<0,001), floroskopi zamanı(6.08 ± 1.72dk e karşı 5.23 ± 1,00 dk P<0,001), kullanılan opak madde miktarı (50,2±15,6 mlt e karşı 62,3±17,9 mlt, p<0.001) yeni kateter grubunda daha düşük bulunmuştur.


SONUÇ
Koroner arter hastalığı ile karotis arter hastalığı arasında ciddi bir korelasyon vardır(%62) Kardiyoloji hekimleri sağ diyagnostik kateter(JR) kullanarak Koroner anjiyogafi anında karotis anjiyografi yapmaktadırlar. JR, aynı ortamda S şekline getirilerek daha güvenli hızlı ve etkin bir şekilde karotis anjiyografi yapılabilir, Bu noktada bizim deneyimimiz oldukça olumlu yöndedir. Sonuçlar kateterin başarılı olduğunu göstermektedir.

Belirgin koroner darlığı olan hastalarda koroner anjiyografi esnasında karotislerin de görüntülenmesi bir avantajdır. Bunun için ek bir kateter yerine, elle şekil verilen kateter kullanılabilir. Bu yöntem etkin ve güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: Karotis anjiyografi, kateter şekillendirme, çok amaçlı kateter, inme

Comparison of Relative Safety and Efficacy of The Handmade S shaped Catheters with Respect to Conventional Catheters for Use in Concomitant Carotid and Coronary Angiography.

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Yakup Balaban, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale