Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Glikoprotein IIb/IIIa blokajının başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasında ST-segment gerilemesi üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 204-211

Glikoprotein IIb/IIIa blokajının başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasında ST-segment gerilemesi üzerine etkisi

Hüseyin Uyarel1, İsmail Erdem1, Şennur Ünal Dayi1, Hülya Kaşıkçıoğlu1, Zeynep Tartan1, Özgür Akgül1, Dilek Şimşek1, Ahmet Karabulut1, Muhammed Gürdoğan1, Ertan Ökmen1, Neşe Çam1
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Akut miyokard infarktüsü (Mİ) nedeniyle başarılı primer perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastalarda glikoprotein (GP) IIb/IIIa reseptör blokajının ST-segment yükselmesini geriletici etkisi değerlendirildi.
ÇALIŞMA PLANI
Akut ST-segment yükselmeli Mİ geçiren ve 12 saat içinde başarılı primer PKG uygulanan (TIMI III akım) 115 hasta (96 erkek, 19 kadın; ort. yaş 57.7; dağılım 39-82) geriye dönük olarak değerlendirildi. Bir grup hastada GP IIb/IIIa reseptör blokeri (tirofiban) kullanılırken (n=64), bir grubunda kullanılmadı (n=51). Hastaların PKG öncesi ve TIMI III akım sağlandıktan 60 dakika sonraki elektrokardiyografi (EKG) kayıtlarında toplam ST-segment yükselme miktarları milimetre cinsinden ölçüldü. İki ölçüm arasındaki fark toplam ST-segment yükselmesindeki gerileme olarak kabul edildi ve ?STG olarak ifade edildi.
BULGULAR
İki grup arasında yaş, cinsiyet, kardiyovasküler risk faktörleri, laboratuvar değerleri, göğüs ağrısı başlangıcı-acil ünitesi başvuru ve kapı-balon süreleri açısından anlamlı fark yoktu. GP IIb/IIIa reseptör blokeri kullanılan grupta ?STG daha fazla bulundu (7.2±2.8 mm’ye karşı 4.2±2.6 mm, p<0.001); ayrıca, GP IIb/IIIa blokajı ile ?STG arasında anlamlı doğrusal bağıntı vardı (r=0.336, p<0.001). Çok değişkenli lineer regresyon analizinde dokuz değişken içinden ?STG’nin tek bağımsız belirleyicisinin GP IIb/IIIa blokajı olduğu görüldü (p<0.001).
SONUÇ
Glikoprotein IIb/IIIa blokajının, primer PKG sonrasında TIMI III akım sağlanan hastalarda mikrovasküler perfüzyonun korunmasında etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, transluminal, perkütan, koroner; koroner sirkülasyon/ilaç etkisi; miyokard infarktüsü/ilaç tedavisi; miyokard reperfüzyonu/yöntem; trombosit agregasyon inhibitörü; trombosit glikoprotein GPIIb-IIIa kompleksi

The effect of glycoprotein IIb/IIIa inhibition on ST-segment resolution following successful primary percutaneous coronary interventions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüseyin Uyarel, İsmail Erdem, Şennur Ünal Dayi, Hülya Kaşıkçıoğlu, Zeynep Tartan, Özgür Akgül, Dilek Şimşek, Ahmet Karabulut, Muhammed Gürdoğan, Ertan Ökmen, Neşe Çam. The effect of glycoprotein IIb/IIIa inhibition on ST-segment resolution following successful primary percutaneous coronary interventions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 204-211
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale