Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Marmara Bölgesi Kohortunda Apolipoprotein C-III Düzeyleri ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 139-145

Marmara Bölgesi Kohortunda Apolipoprotein C-III Düzeyleri ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkileri

Altan ONAT1, Köksal CEYHAN1, Gülay HERGENÇ1, Ömer UYSAL1, Beytullah YILDIRIM1, Vedat SANSOY1, İbrahim KELEŞ1, Ali ÇETİNKAYA1
Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa;İstanbul Tıp Fakülteleri, Kardiyoloji Enstitüsü;S. Ersek GKDC Merkezi, İstanbul

TEKHARF çalişmasını Marmara bölgesi örnekleminin bir rastgele bölümünde kesitsel yaption bu araştırmada, 259 erkek ve kodmda (ortalama yaş 50±12) trigliseridden zengin lipoprotein (TZL) metabolizmasını yakından etkileyen apolipoprotein C-lll (apoCJ/1) düzeyleri incelendi. Total apoClll ve HDL-apoC/ll tiirbidimetrik kit ile otoanalizörde ölçüldü; HDLdışt-apoClll hesaplandı. Diğer risk parametreleri ve koroner kalp lwstaltğl (KKH) tamst, TEKHARF çalişmastmn mutad yöntemleriyle belirlendi. Ortalama HDLdışı-apo C/Il nomıolipidemik (trigliserid <200 mg/di) 72 erkek ve 84 kadında Sirasiyle 7.8±3.2 ve 7.7 (3.6 mg/d/ iken, hipertrigliseridemik erkek ve kadınlarda sırasiyle 17.6±6.6 ve 16.3±6.7 mg/c// olarak bulundu. HDL'ye bağli apoClll normo/ipidemi/i kişilerde strasiyle 0.83±0.5 ve 1.0±0.5 mg/d/, yüksek trigliseridli erkek ve kadınlarda 0.94±0.5 mg/d/ idi. Batılı toplumdakilere kıyasla, HDLdışı -apoC/ll konsantrasyonlanmil bizde yan yanya yüksek olmasına karşılık, HDL'ye bağli apoCIII hem mutlak, hem de nisbi olarak diişiiktii. Bu gözlem, örnekleme/ e apoCIII'iin HDL'den apoB içeren lipoproteinlere göçtiiğiine işaret etmektedir. HDLdışı -apoCill her iki cinsiyette - başta trigliserid ve apo B olmak üzere - lipid, lipoproteinler, antropometrik ölçümler ve kan basmc1 ile ve kadmlarda C-reaktif protein ile iyi korelasyon gösterdi. Her iki apoCill böliimii de koroner riski anlamlı biçimde yükler gibi göriinnıedi. Sonuç olarak toplumumuz erişkin/eri, HDL'den VLDL'ye biiyiik bir apoCIII dağı/im kusuru ile karakterize olan bir TZL metabolizması bozukluğu sergilemektedir. HDLdışıapaCIII ile TZL arasmda güçiii bir bağm da gösterildiği toplumumuzda, bu sakınca/ı görünen profilin gerçekten KKH olasıliğını etkileyip etkilemediği sorusu, daha gen iş katılımcı ya dayanan ilerki çalışmaları bek/emelidir.

Anahtar Kelimeler: Apolipoprotein C-lll, koroner arter hastalığı , HDL, trigliseridden zengin lipoproteinler

Apolipoprotein C-III Levels and Interrelation with Other Risk Factors in Residents of the Marmara Region

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Köksal CEYHAN, Gülay HERGENÇ, Ömer UYSAL, Beytullah YILDIRIM, Vedat SANSOY, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA. Apolipoprotein C-III Levels and Interrelation with Other Risk Factors in Residents of the Marmara Region. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 139-145
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale