Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Miyoperikardit ve polipoid kardiyak kitle ile ortaya çıkan nadir bir idiyopatik hipereozinofilik sendromlu olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 281-284 | DOI: 10.5543/tkda.2014.83284

Miyoperikardit ve polipoid kardiyak kitle ile ortaya çıkan nadir bir idiyopatik hipereozinofilik sendromlu olgu

Özgül Uçar Elalmış1, Candan Mansuroğlu1, Hülya Çiçekçioğlu1, Ahmet Karagöz2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Giresun Profesör Doktor Atilla İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Giresun

İdiyopatik hipereozinofilik sendrom (İHES), çoklu sistem tutulumu ve eozinofili ile seyreden nadir sistemik bir hastalıktır. Genellikle altta yatan mural trombüs ile birlikte endokartta fibröz mevcut olup mitral ve triküspit kapaklar eş zamanlı olarak etkilenebilir. Aort ve pulmoner kapak çıkış yolları genellikle korunmuştur. Biz burada steroit tedavisi ile regresyon gösteren sol ventrikül çıkış yolunda (LVOT) bir kitle ile birlikte seyreden, atipik bir idiyopatik hipereozinofilik sendromlu olguyu sunduk. Bu olgunun sunulmasını değerli kılan iki özellik vardır: Birincisi, İHES’de mitral ve triküspit kapak tutulumu beklenir ve aort ve pulmoner kapak çıkış yollarında etkilenme son derece nadirdir. İkincisi, bir aylık steroit tedavisi ile vejetasyon dramatik olarak küçülmüş olup miyokardit ve perikardit bulguları da kaybolmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı/ultrasonografi, kardiyomiyopatiler; kalp neoplazisi; hipereozinofilik sendrom; nadir hastalık.

An unusual case of idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with myopericarditis and a polypoid cardiac mass

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özgül Uçar Elalmış, Candan Mansuroğlu, Hülya Çiçekçioğlu, Ahmet Karagöz. An unusual case of idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with myopericarditis and a polypoid cardiac mass. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 281-284

Sorumlu Yazar: Ahmet Karagöz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale