TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (3)
Cilt: 42  Sayı: 3 - Nisan 2014
ARAŞTIRMA
1.
Çıkan aort genişlemesi olan hastalarda artmış kırmızı kan hücre dağılım aralığı
Red cell distribution width is increased in patients with ascending aortic dilatation
Barış Güngör, Kazım Serhan Özcan, Fatma Özpamuk Karadeniz, Ahmet Ekmekçi, Ahmet Taha Alpwe, Damirbek Osmonov, Mahmut Uluganyan, Baran Karataş, Ercan Toprak, İzzet Celal Erdinler, Osman Bolca
PMID: 24769814  doi: 10.5543/tkda.2014.77508  Sayfalar 227 - 235

2.
Gama-glutamil transferaz enziminin akut koroner sendroma bağlı sol venrikül sistolik fonksiyon bozukluğu gelişen hastalarda yeni başlangıçlı kalp yetersizliğini öngörmede yararı
Usefulness of admission gamma-glutamyltransferase level for predicting new-onset heart failure in patients with acute coronary syndrome with left ventricular systolic dysfunction
Savaş Sarıkaya, Gulay Aydın, Hasan Yucel, Hakkı Kaya, Kutay Yıldrımlı, Ahmet Başaran, Ali Zorlu, Şafak Şahin, Lütfü Akyol, Musa Bulut
PMID: 24769815  doi: 10.5543/tkda.2014.27547  Sayfalar 236 - 244

3.
Koroner revaskülarizasyon (Dünya ve Türkiye örnekleri)
Coronary revascularization (Examples from the world and Turkey)
Yücel Balbay, Selim Bener, Taner Kaygusuz, Serkan Çay, Erdoğan İlkay
PMID: 24769816  doi: 10.5543/tkda.2014.49765  Sayfalar 245 - 252

4.
Kırgızistan’ın yerli halkında lipitler ve leptin düzeyi
Lipids and leptin level in natives of Kyrgyzstan
Erkin Mirrakhimov, Alina Kerimkulova, Olga Lunegova, Aibek Mirrakhimov, Nazira Alibaeva, Malik Nabiev
PMID: 24769817  doi: 10.5543/tkda.2014.39586  Sayfalar 253 - 258

5.
Pektus ekskavatumlu çocuklarda Haller indeksi ile ekokardiyografik ve spirometrik bulguların korelasyonu
Correlation between Haller index and echocardiographic and spirometric findings in children with pectus excavatum
Alper Hazım Gürsu, Barbaros Şahin Karagün, Özlem Korkmaz, Sarper Şükrü Gürsu, Mehmet Ali Uçar
PMID: 24769818  doi: 10.5543/tkda.2014.21845  Sayfalar 259 - 264

6.
Sıçanlarda adriyamisinin oluşturduğu kardiyotoksisite üzerine melatoninin koruyucu etkisi
Protective effect of melatonin on adriamycin-induced cardiotoxicity in rats
Ayça Bilginoğlu, Duygu Aydın, Şeyma Özsoy, Hatice Aygün
PMID: 24769819  doi: 10.5543/tkda.2014.36089  Sayfalar 265 - 273

EDITÖRE MEKTUP
7.
Antrasiklin ile ilişkili kardiyotoksisite
Anthracycline-induced cardiotoxicity
İbrahim Özdoğru
PMID: 24769820  Sayfalar 274 - 276

OLGU BILDIRISI
8.
Azigos ven ile devamlılığı olan kesintili vena kava inferiyora sahip astımlı hastada tekrarlayıcı pulmoner emboli
Recurrent pulmonary embolism in an asthmatic patient who had interrupted inferior vena cava with azygous continuation
Aylin Okur, Yavuz Selim Intepe, Halil Ibrahim Serin, Uğur Yıldırım, Ertuğrul Mavili
PMID: 24769821  doi: 10.5543/tkda.2014.34356  Sayfalar 277 - 280

9.
Miyoperikardit ve polipoid kardiyak kitle ile ortaya çıkan nadir bir idiyopatik hipereozinofilik sendromlu olgu
An unusual case of idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with myopericarditis and a polypoid cardiac mass
Özgül Uçar Elalmış, Candan Mansuroğlu, Hülya Çiçekçioğlu, Ahmet Karagöz
PMID: 24769822  doi: 10.5543/tkda.2014.83284  Sayfalar 281 - 284

10.
Kalp içinde kitle ile başvuran Behçet hastalığının enflamatuvar miyofibroblastik tümör olarak yanlış tanısı
Misdiagnosis of Behçet’s disease presented with intracardiac mass as inflammatory myofibroblastic tumor
Hale Ünal Aksu, Pınar Yazıcı, Kürşat Öz, Nevzat Uslu, Ersin Erek
PMID: 24769823  doi: 10.5543/tkda.2014.30509  Sayfalar 285 - 289

11.
İnferiyor miyokart enfaktüsünü taklit eden akut pulmoner emboli
Acute pulmonary embolism mimicking inferior myocardial infarction
Sadık Volkan Emren, Mehmet Erdinç Arıkan, Oktay Şenöz, Eser Varış, Erol Akan
PMID: 24769824  doi: 10.5543/tkda.2014.77392  Sayfalar 290 - 293

12.
Mekanik protez kalp kapağı olan gebelerde düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı protez kapak trombozu riski taşır: Üç olguluk bir sunum
The use of low molecular weight heparin during pregnancy in patients with mechanical heart valves carries potential risk for valve thrombosis: a report of three cases
Utku Şenol, Taner Ulus, Alparslan Birdane, Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 24769825  doi: 10.5543/tkda.2014.64494  Sayfalar 294 - 298

13.
Yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizmasının retrograd yöntemle transkateter kapatılması
Transcatheter closure of ruptured sinus Valsalva aneurysm with retrograde approach
Nazmi Narin, Abdullah Ozyurt, Ali Baykan, Kazim Uzum
PMID: 24769826  doi: 10.5543/tkda.2014.94658  Sayfalar 299 - 301

DERLEME
14.
Kompleks koroner arter lezyonları ile savaşta etkili bir silah: Rotablator cihazı
A qualified weapon in the fight against challenging coronary artery lesions: Rotablator® device
Mustafa Bulut, Rezzan Deniz Acar, Bilal Boztosun
PMID: 24769827  doi: 10.5543/tkda.2014.29050  Sayfalar 302 - 310

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Yaşlı bir hastada sol ventriküler “üzüm şekilli” hareketli trombüsler
Left ventricular “grape-shaped”, mobile thrombi in an elderly patient
Yalcin Velibey, Aliriza Erbay, Emrah Usta
PMID: 24769828  doi: 10.5543/tkda.2014.35488  Sayfa 311
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Dört yaprakçıklı aortik kapak ile birlikte parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve atriyal septal defekt
Quadricuspid aortic valve with partial pulmonary venous return anomaly and atrial septal defect
Tolga Doğan, Arif Arısoy, Kadriye Memiç, Mustafa Dağlı
PMID: 24769829  doi: 10.5543/tkda.2014.33723  Sayfa 312
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Olağandışı koroner kameral fistül olgusu
A case of unusual coronary cameral fistula
Yalcin Velibey, Sahin Avsar, Mehmet Eren
PMID: 24769830  doi: 10.5543/tkda.2014.24704  Sayfa 313
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Aynı seansta atriyal ve ventriküler septal defektin perkütan transkateter yolla kapatılması
Percutaneous transcatheter closure of atrial and ventricular septal defect in the same session
Atila İyisoy, Sait Demirkol, Turgay Çelik, Şevket Balta
PMID: 24769831  doi: 10.5543/tkda.2014.01346  Sayfa 314
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
İskemik kardiyomiyopatili bir hastada Himalaya P dalgası - Yeni bir varlık
Himalayan P waves in a patient with ischemic cardiomyopathy - a new entity
Santosh Kumar Sinha, Chandra Mohan Verma, Gaurav Gupta, Prem Mittal
PMID: 24769832  doi: 10.5543/tkda.2014.40404  Sayfa 315
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
20.
Ortalama trombosi̇t hacmi metabolik sendromlu olgularda subklinik ateroskleroz için bir belirteç olmayabilir
Mean platelet volume may not be a marker for subclinic atherosclerosis in patients with metabolic syndrome
Cengiz Beyan, Esin Beyan
PMID: 24769833  Sayfa 316

21.
Yazarın Yanıtı - Ortalama trombosi̇t hacmi metabolik sendromlu olgularda subklinik ateroskleroz için bir belirteç olmayabilir
Authors reply

PMID: 24769834  Sayfalar 317 - 318
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
22.
Uzman Yanıtları / Sol ventrikül asist cihazları kimlere takılmalıdır? Ülkemizdeki güncel kullanım koşulları nelerdir?
Answers of Specialist
Ömer Bayezid
Sayfa 319
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Uzman Yanıtları / Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Answers of Specialist
Ertan Ural
Sayfa 320
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale