ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(2): 1-38 | DOI: 10.5543/tkda.2017.79584

Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemi

Yüksel Çavuşoğlu1, Hakan Altay2, Mustafa Çetiner3, Tolga Sinan Güvenç4, Ahmet Temizhan5, Dilek Ural6, Dilek Yeşilbursa7, Nesligül Yıldırım8, Mehmet Birhan Yılmaz9
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
4Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
5Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
6Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
7Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
8Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
9Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Kalp yetersizliği, insidans ve prevalansı giderek artan önemli bir toplum sağlığı problemidir. Tedavide sağlanan ilerlemelere ragğmen halen yaşam kalitesi düşük, hastaneye yatış oranları yüksek ve prognoz kötüdür. Kalp yetersizliğine eşlik eden hastalıklar klinik seyri olumsuz etkilemekte, prognozu kötüleştirmekte, tedaviyi güçleştirmekte ve klinik tablonun kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bu nedenle kalp yetersizliğine yönelik tedavi ile birlikte komorbid durumların tedavisi ve kontrolünün sağlanması önemle vurgulanmaktadır. Kalp yetersizliğinde en sık rastlanan komorbid durumlardan biri demir eksikliği ve anemidir. Mevcut veriler demir eksikliği ve aneminin hem düşük ejeksiyon fraksiyonlu hem de korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde yaygın olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemi kötü prognoz için bağımsız prediktörler olarak bulunmaktadır. Ayrıca demir eksikliği ve aneminin klinik tablonun ciddiyeti ile güçlü bir ilişkisi söz konusudur. Son yıllarda komorbid durum olarak demir eksikliği ve/veya aneminin eritropoietin, oral demir veya intravenöz demir ile tedavisiyle kalp yetersizliğinde klinik yarar sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Eritropoietin ve oral demir ile yapılan çalışmalarda beklenen klinik yararlar sağlanamamış ve istenmeyen olaylarda artış gözlenmiştir. Anemi olsun olmasın demir eksikliği bulunan kalp yetersizliği olgularında intravenöz demir tedavisi ile yapılan çalışmalarda mortalitede olmasa bile klinik sonuçlarda anlamlı yararların gösterilmesi kalp yetersizliğinde demir eksikliğini tedavi hedefi konumuna getirmiştir. Rehber niteliğinde hazırlanan bu belgenin amacı, kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemiye yaklaşımı güncel kanıtlar eşliğinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği, kalp yetersizliği.

Iron deficiency and anemia in heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Mustafa Çetiner, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Dilek Yeşilbursa, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz. Iron deficiency and anemia in heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(2): 1-38

Sorumlu Yazar: Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi