Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aort yetersizliğinin nadir bir nedeni: Dört yaprakçıklı aort kapağı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 260-262

Aort yetersizliğinin nadir bir nedeni: Dört yaprakçıklı aort kapağı

Burcu Demirkan1, Yeşim Güray1, Aysel Türkvatan2, Omaç Tüfekçioğlu1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Dört yaprakçıklı aort kapağı, aort yetersizliğinin nadir bir nedeni olarak genellikle tesadüfi bir bulgu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yirmi dört yaşında asemptomatik bir erkek hastada, rutin muayenede kardiyak üfürüm saptanması üzerine kardiyak değerlendirme yapıldı. Sternumun sağ üst kenarında, 1/6 derecede erken diyastolik üfürüm duyuldu. Elektrokardiyografisi sinüs ritminde ve normaldi. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül çapları ve sistolik fonksiyonları normal bulunurken, kapak yapısı net değerlendirilemedi. Renkli Doppler ekokardiyografide hafif aort yetersizliği saptandı. Transözofageal ekokardiyografide aort kapağının birbirine eşit büyüklükte iki büyük ve iki küçük yaprakçık içerdiği görüldü. Renkli Doppler çalışmada, küçük ve büyük yaprakçıkların birleştiği her iki bölgeden aort yetersizlik akımları izlendi. Aort bilgisayarlı tomografik (BT) anjiyografi ve kardiyak BT incelemelerinde aort koarktasyonu ya da herhangi bir koroner anomali saptanmazken, dört yaprakçıklı kapak yapısı kardiyak BT ile de doğrulandı.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı/anormallik, aort kapağı yetersizliği/etyoloji, ekokardiyografi, transözofageal.

A rare cause of aortic insufficiency: quadricuspid aortic valve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burcu Demirkan, Yeşim Güray, Aysel Türkvatan, Omaç Tüfekçioğlu. A rare cause of aortic insufficiency: quadricuspid aortic valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 260-262

Sorumlu Yazar: Burcu Demirkan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale