Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Psoriasis vulgarisli hastalarda epikardiyal yağ kalınlığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 47-54 | DOI: 10.5543/tkda.2014.78949

Psoriasis vulgarisli hastalarda epikardiyal yağ kalınlığı

Ahmet Bacaksız1, Abdurrahman Tasal1, Emrah Sevgili1, Ercan Erdoğan1, Nahide Onsun2, Osman Sönmez1, Buğçe Topukcu2, Emin Asoğlu1, Ömer Göktekin1
1Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Psoriazis sık görülen bir cilt hastalığıdır. Bu hastalarda koroner arter hastalığı riski artmıştır. Kalbi saran yağ dokusu salgıladığı proaterojenik maddeler ile hem kalbi hem de koronerleri etkiler ve transtorasik ekokardiyografi ile epikardın yağ kalınlığı (EYK) ölçülerek kolayca değerlendirilebilir. Bu çalışmada, psoriazis hastalarının EYK’ları ölçülerek sağlıklı kişilerle karşılaştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Yüz on beş erişkin hasta (62 erkek; ort. yaş 33.6±6.0 yıl) (1. grup) ve benzer yaş ve cinsiyette 60 sağlıklı gönüllü (28 erkek; ort. yaş 32.5±8.3 yıl) (2. grup) çalışmaya alındı. Transtorasik ekokardiyografi ile EYK ölçüldü. Psoriazisin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler kullanılarak hastalığın şiddeti ve yaygınlığı değerlendirildi. Ayrıca, serum açlık glukozu, lipit profili ve yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs- CRP) seviyeleri ölçüldü.

BULGULAR
Psoriazis hastalarında EYK ve hs-CRP kontrol grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla, 5.7±1.2 mm ve 4.1±1.0 mm, p<0.001 ve 0.52±0.45 mg/dL ve 0.19±0.17 mg/dL, p<0.001). Psoriazis aktivite skoru (PASI) ve hs- CRP, psoriazis hastalarında EYK’nın bağımsız ön gördürücüleriydi (sırasıyla, β=0.21, t=2.67, p=0.01 ve β=0.62, t=7.72, p=0.001).

SONUÇ
Bu çalışma, psoriazisi bulunanlarda sağlıklı kişilere göre EYK’nın arttığını ve bu artışın hastalığın şiddetiyle ilişkili olduğu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Doku, psoriasis, ateroskleroz, C-reaktif protein; kalp hızı.

Epicardial fat thickness in patients with psoriasis vulgaris

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Bacaksız, Abdurrahman Tasal, Emrah Sevgili, Ercan Erdoğan, Nahide Onsun, Osman Sönmez, Buğçe Topukcu, Emin Asoğlu, Ömer Göktekin. Epicardial fat thickness in patients with psoriasis vulgaris. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 47-54

Sorumlu Yazar: Ahmet Bacaksız, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale