ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Hipertansif Hastalarda Renal Kan Akışını Değerlendirirken Diabetes Mellitus Unutulmamalıdır: Bir Renal Çerçeve Sayım Çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 32-39 | DOI: 10.5543/tkda.2022.77567

Hipertansif Hastalarda Renal Kan Akışını Değerlendirirken Diabetes Mellitus Unutulmamalıdır: Bir Renal Çerçeve Sayım Çalışması

Idris Buğra Çerik1, Ferhat Dindaş2, Mehmet Birhan Yılmaz3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Uşak, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Diabetes mellitus (DM), renal kan akışında ve glomerüler filtrasyonda dinamik değişikliklerle ilerler. Renal çerçeve sayısı (RFC), renal kan akışındaki mikrovasküler ve makrovasküler değişiklikleri gösterebilen sineanjiyografik bir parametredir. Bu çalışmada biz DM'nin renal perfüzyonda neden olabileceği değişiklikleri RFC kullanarak göstermeyi amaçladık.


YÖNTEMLER
Çalışmaya renal anjiyografi yapılan 55 DM hastası ve 55 DM olmayan hasta olmak üzere toplam 110 hipertansif olgu retrospektif olarak alındı. Tüm deneklerin RFC değerleri hesaplandı ve birbirleriyle karşılaştırıldı.


BULGULAR
Bazal demografik özellikler ve antihipertansif ilaçlar açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Sol renal arterden ölçülen RFC değeri DM grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. (sırasıyla 11,33±2,55, 13,49±3,24; p<0,001). Sağ renal arterden ölçülen RFC değeri DM grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük saptandı (sırasıyla 11.07±2.43, 13.33±3.07; p<0.001). Ortalama RFC değeri de DM grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla 11.20±2.18, 13.41±2.84, p<0.001). Ortalama RFC'yi etkileyebilecek değişkenleri belirlemek için yapılan çok değişkenli lineer regresyon analizinde, ortalama RFC değeri ile sadece HbA1C düzeyinin ilişkisi olduğu belirlendi.


SONUÇ
Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma DM ile RFC arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. DM hastalarında renal kan akımındaki artışa paralel olarak RFC azalmaktadır. RFC'nin klinik kullanımında bu ilişki dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, renal kan akımı, renal çerçeve sayısı

Remember Diabetes Mellitus When Assessing Renal Blood Flow in Hypertensive Patients: A Renal Frame Count Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Idris Buğra Çerik, Ferhat Dindaş, Mehmet Birhan Yılmaz. Remember Diabetes Mellitus When Assessing Renal Blood Flow in Hypertensive Patients: A Renal Frame Count Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 32-39

Sorumlu Yazar: Idris Buğra Çerik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi