Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hiperakut Miyokard İnfarktüsü ve Bir Dakikalık Kalp Hızı Değişkenliği Testi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 616-620

Hiperakut Miyokard İnfarktüsü ve Bir Dakikalık Kalp Hızı Değişkenliği Testi

İstemihan TENGİZ1, Ertuğrul ERCAN1, Necmettin YAKUT1, Ali GÜRBÜZ1, İstemi NALBANTGİL1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Çalışmada, bir dakikalık basit yatakbaşı bir test ile hiperakut miyokard infarktüslü hastalarda kalp hızı değişkenliğinin belirlenmesi ve bu test yardımı ile infarktüs sonrası erken safhada riskli hastaların saptanması amaçlandı. Hiperakut miyokard infarktüsü (Mİ) tanısı alan 50 hasta (Grup I) ve kontrol grubu olarak bilinen iskemik kalp hastalığı olmayan 50 olgu (Grup II) karşılaştırıldı. Tüm olgulara bir dakika içerisinde 6 derin solunum yaptırılarak eş zamanlı 50 mm/sn hızda standard elektrokardiyografi cihazı ile ritm kayıtları alındı. Ritm kayıtlarından en uzun ve en kısa RR intervalleri manuel olarak hesaplandı ve aralarındaki fark RR interval değişimi olarak belirlendi. Grup I RR interval değişiminin grup II değişimine göre anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (sırasıyla 144±101 ms ve 278±152 ms, p<0.0001). Hiperakut Mİ' lü hastalarda RR interval değişimleri ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) değerleri arasında kuvvetli bir lineer ilişki saptandı (p<0.05, r= 0.876). Miyokard infarktüsü sonrası akut pulmoner ödem gelişen hastalardaki RR interval değişimleri, gelişmeyenlerdekilere göre anlamlı derecede düşüktü (24±25 ms ve 178±86 ms, p<0.0001). Anterior Mİ'lü hastalarda RR interval değişimleri inferior Mİ'lü hastalardakilere göre anlamlı derecede düşüktü (94±78 ms ve 195±96 ms, p=0.001). Sonuç olarak, hiperakut Mİ'lü hastalarda azalmış bir dakikalık kalp hızı değişkenliği testinin akut pulmoner ödem, anterior Mİ ve düşük LVEF varlığı ile ilişkili olduğu saptandı.


Hyperacute Myocardial Infarction and One Minute Heart Rate Variability Test

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İstemihan TENGİZ, Ertuğrul ERCAN, Necmettin YAKUT, Ali GÜRBÜZ, İstemi NALBANTGİL. Hyperacute Myocardial Infarction and One Minute Heart Rate Variability Test. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 616-620
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale