Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk halkında kronik atriyal fibrilasyon insidansı, prevalansı vemortalitesine ilişkin tahminler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 214-222

Türk halkında kronik atriyal fibrilasyon insidansı, prevalansı vemortalitesine ilişkin tahminler

Hüseyin Uyarel1, Altan Onat2, Hüsniye Yüksel3, Günay Can3, Serkan Ordu4, Dursun Dursunoğlu5
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
5Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ
Bu çalışmada, Türk toplumunda kronik atriyal fibrilasyonun (AF) prevalansı, insidansı ve mortalitesi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) Çalışması’nın son olarak 2006/07 taramasına kadar izlenen kohortu öne dönük ve kesitsel olarak analiz edildi. Katılımcı sayısı 3450 (1707 erkek, 1743 kadın; ort. yaş 52±13) idi. Atriyal fibrilasyon prevalansı için ölen katılımcılar, insidansı için başlangıçta AF bulunan bireyler dışlandı.

BULGULAR
Altmış yedi kişide AF belirlendi. Toplam takip süresi 34 100 kişi-yılı (ortalama 9.9 yıl) idi. Prevalan AF 43, insidan AF 46 katılımcıda saptandı. Genel prevalans %1.25 idi ve dağılımı 32-59, 60-69 ve ≥70 yaş gruplarında sırasıyla %0.46, %2.09 ve %2.49 idi. Genel insidans 1000 kişi-yılı başına 1.35 bulundu ve aynı yaş gruplarına dağılımı sırasıyla 0.31, 1.98 ve 3.50 idi. Prevalans ve insidans oranları tüm yaş gruplarında kadınlarda erkeklerden daha yüksek idi (kadın/erkek oranı, prevalans için 1.69, insidans için 1.19). İnsidan olgularda sağkalım iki cinsiyette de 5-9 yıl arasındaydı. Toplam mortalite 100 kişi-yılı başına 6.8 bulundu. Hipertansiyon AF için en önemli etken iken, bunu ileri yaş takip etmekteydi. Atriyal fibrilasyonlu erkeklerin bel çevresi, beklenenin aksine kadınlara göre 1.9 cm daha dardı. C-reaktif protein düzeyleri AF’li erkeklerde ortalama 1.21 mg/l ile, hem AF’li kadınlara (ort. 2.62 mg/l), hem de AF bulunmayan erkeklere (ort. 1.78 mg/l) göre anlamlı derecede düşüktü.

SONUÇ
Türk yetişkinlerinde, kronik AF insidansının yılda 35 bin (22 bini kadın), prevalansının ise halen 310 bin (200 bini kadın) olduğu tahmin edilmektedir. İnflamasyon sürecinin erkeklerimizde bu aritminin patogenezinde daha az önemle yer alması olasılığının AF’nin daha sık gelişmemesinde rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon/epidemiyoloji, kohort çalış- ma, insidans, prevalans; cinsiyet dağılımı; Türkiye/epidemiyoloji.

Incidence, prevalence, and mortality estimates for chronic atrial fibrillation in Turkish adults

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüseyin Uyarel, Altan Onat, Hüsniye Yüksel, Günay Can, Serkan Ordu, Dursun Dursunoğlu. Incidence, prevalence, and mortality estimates for chronic atrial fibrillation in Turkish adults. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 214-222

Sorumlu Yazar: Hüseyin Uyarel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale