TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (4)
Cilt: 36  Sayı: 4 - Haziran 2008
DERLEME
1.
European National Society Cardiovascular Journals. Background, Rationale and Mission Statement of the “Editors’ Club” (Task Force of the European Society of Cardiology)
Fernando Alfonso, Giuseppe Ambrosio, Fausto J. Pinto, Ernst E. Van Der Wall
PMID: 18765963  Sayfalar 207 - 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Türk halkında kronik atriyal fibrilasyon insidansı, prevalansı vemortalitesine ilişkin tahminler
Incidence, prevalence, and mortality estimates for chronic atrial fibrillation in Turkish adults
Hüseyin Uyarel, Altan Onat, Hüsniye Yüksel, Günay Can, Serkan Ordu, Dursun Dursunoğlu
PMID: 18765964  Sayfalar 214 - 222

3.
Romatizmal mitral darlığı olan hastalarda bazal pulmoner arter basıncının perkütan mitral balon valvüloplasti sonrası sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi: Doku Doppler görüntüleme çalışması
The effect of baseline pulmonary artery pressure on right ventricular functions after mitral balloon valvuloplasty for rheumatic mitral stenosis: a tissue Doppler imaging study
Nurcan Arat, Hakan Altay, Şule Korkmaz, Erdogan İlkay
PMID: 18765965  Sayfalar 223 - 230

4.
Beyaz önlük hipertansiyonunda ve devamlı hipertansiyonda lenfosit DNA hasarı vetotal antioksidan durumunun değerlendirilmesi
Lymphocyte DNA damage and total antioxidant status in patients with white-coat hypertension and sustained hypertension
Ali Yıldız, Mustafa Gür, Remzi Yılmaz, Recep Demirbağ, Hakim Çelik, Mehmet Aslan, Abdurrahim Koçyiğit
PMID: 18765966  Sayfalar 231 - 238

5.
Aneroid sfigmomanometreyle ölçülen brakiyal arter basıncınınsantral aortik basınçla karşılaştırılması ve farka etki eden faktörler
Comparison between brachial blood pressures obtained by aneroid sphygmomanometer and central aortic pressures: factors affecting the measurements
Mehmet Kayrak, Mehmet S. Ülgen, Mehmet Yazıcı, Kenan Demir, Yıldız Doğan, Fatih Koç, Kadriye Zengin, Hatem Arı
PMID: 18765967  Sayfalar 239 - 246

6.
İdiyopatik dilate kardiyomiyopatili hastalarda karvedilol tedavisinin koroner akım rezervine etkisi
The effect of carvedilol therapy on coronary flow reserve in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy
Mustafa Çalışkan, Özgür Çiftçi, Hakan Güllü, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 18765968  Sayfalar 247 - 252

7.
Floppy mitral kapak sendromuna yol açan çok sayıda anjiyomatöz mitral kapak kisti
Multiple angiomatous mitral valve cysts leading to floppy mitral valve syndrome
Nazmi Gültekin, Emine Küçükateş, Murat Ersanlı, Erhan Kansız
PMID: 18765969  Sayfalar 253 - 255

OLGU BILDIRISI
8.
Sol atriyumda atipik yerleşimli miksoma
Left atrial myxoma with atypical localization
Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Özkan
PMID: 18765970  Sayfalar 256 - 258

9.
On dokuz yaşında bir hastada kor triatriatum sinister
Cor triatriatum sinister in a 19-year-old patient
Serdar Sevimli, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Hüseyin Şenocak
PMID: 18765971  Sayfalar 259 - 262

10.
Romatoid artritli bir hastada atriyoventriküler tam blok
Complete atrioventricular block in a patient with rheumatoid arthritis
Mustafa Özgül, Yeşim Hoşcan, Çağatay Arslan, Mustafa Karabacak
PMID: 18765972  Sayfalar 263 - 265

11.
Sol atriyum kitlesi
Left atrial mass
Özlem Yıldırımtürk, Aylin Tuğcu, Rüstem Olga, Saide Aytekin
PMID: 18765973  Sayfalar 266 - 268

DERLEME
12.
Kardiyak troponinlerin klinik önemi
Clinical importance of cardiac troponins
Özlem Özcan Çelebi, Erdem Diker, Sinan Aydogdu
PMID: 18765974  Sayfalar 269 - 277

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Görüntülü olgu örnekleri: Sol ana koroner arterde büyük bir pıhtınınyol açtığı nadir bir komplikasyon
Case images An unusual complication of a massive thrombus in the left main coronary artery
Mutlu Vural, Bayram Bağırtan
PMID: 18765975  Sayfa 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Tüberküloz perikarditine bağlı çift “Mercedes-Benz” bulgusu
Double “Mercedes-Benz” sign secondary to tuberculous pericarditis
Ali Yıldız, Yusuf Sezen
PMID: 18765976  Sayfa 279
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Ahmet Oktay
Sayfalar 280 - 281
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 282
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale