Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Beyaz Önlük Hipertansiyonunda Elde Edilen Ambulatuvar Kan Basıncı Değerlerinin Normotansif Bireyler ve Tedavi Edilmemiş Hipertansiflerle Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 426-429

Beyaz Önlük Hipertansiyonunda Elde Edilen Ambulatuvar Kan Basıncı Değerlerinin Normotansif Bireyler ve Tedavi Edilmemiş Hipertansiflerle Karşılaştırılması

Mustafa CEMRİ1, Uğur HODOĞLUGİL1, Mert CEYHAN2, Deniz BARLAS3, Halis DÖRTLEMEZ1, Hakan ZENGİL3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalları, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakolojii Anabilim Dalları, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalları, Ankara

Beyaz ön/ük hipertansiyonu (BÖH) hekim ofisinde yapılan ilk muayenelerinde sisto/ik (SKB) ve/veya eliyasto/ik kan bası nçları ( DKB) yiiksek bulunan fakat daha sonra anıiJ/t· lawvar kan basmcı monitörleri (AKBM) ile yapılan ölçiinılerde değerleri normal saptanan kişiler için kullamlan bir tamnıdır. Bu çalışmaya, son 10 giin içinde herlıcmgi bir antihipertansif ilaç kullanmaya n, diabetes mellitus, kareliyak veya diğer sistemik hastalığı olmayan, ofis ölçiim/ erine göre klinik hipertansif (KHT, SKB?.140 ve/veya DKB?.90 mmHg) olan 96 kişi (57K, 39E; yaş ort: 51.3±1.3) ile ofis ölçümlerine göre nornıotansif (NT, SKB<140 ve DKB<90 mmHg) olan 132 kişi alındı (101K, 31E; yaş ort: 41.4±1.0). AKBM ile 48 saatlik, gece ve gündüz ortalanıaları ile load (belirlenen siirede belli limit/ erin üzerindeki ölçüm/erin elde edilen toplanı ölçüm sayısma oranı, o/o) değ erle ri hem SKB hem de DKB için hesaplandı. Bireysel uykuya yatma ve kalkma saatleri giindiiz ve geceyi belirlemek için ku l/am/dı . Load limitleri olarak SKB ve DKB için sıras ıyla giindiiz 140/90, gece 125180 mmHg sınırları kullanıldı. Klinik hipertansif kişilerden (KHT) gündüz AKBM değerleri SKBAnahtar Kelimeler: Beyaz önlük hipertansiyonu, anıb u/aluvar kan basıncı monitörizasyonu .


Comparison of Ambulatory Blood Pressure Parameters in Patients with White Coat Hypertension Versus Normotensive Subjects and Untreated Hypertensive Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa CEMRİ, Uğur HODOĞLUGİL, Mert CEYHAN, Deniz BARLAS, Halis DÖRTLEMEZ, Hakan ZENGİL. Comparison of Ambulatory Blood Pressure Parameters in Patients with White Coat Hypertension Versus Normotensive Subjects and Untreated Hypertensive Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 426-429
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale